ןפדפדה לש הנוילעה הניפבש ץחה לע ץחל - תאב ונממ ףדה לא . (הרזחב) ץחה לע ץחל ,ישארה ףדה לא
.