חיפוש באתר כדי לחפש באמצעות מנוע זה הקש את השם הידוע לך בעברית, באנגלית או השם המדעי וללחוץ. אם אינך
מקבל תוצאה, תוכל לנסות את שם הקבוצה, המשפחה או שם של מין קרוב שיביא אותך לדף שבו נמצא היצור המבוקש על ידך


Identification sheets of fish and marine vertebrates **** דפי זיהוי של דגים וחולייתנים ימיים

*תוכן עניינים - רשימת הלוחות
Content - list of frames*
Sharks * כרישאים
Batfish *  בטאים 
Surgeon-fish * : בתרניים 
Coral fish: Damselfish - Pomacentridae * שוניתיים 
Coral fish: Snappers - Lutjanidae * לוטייניים 
Coral fish: Wrasses - Labridae * שפתוניים 
Coral fish: Parrotfish - Scaridae * תוכינוניים 
Coral fish: Butterfly fishes - Chaetodontidae * פרפרוניים 
Coral fish: Angelfish - Pomacanthidae * קיסריים 
Coral fish: Angelfish - Serranidae * דקריים 
Coral fish: - Anthiidae * פזיתיים 
Coral fish: Scorpionfish and Stonefish * עקרבנוניים ואבנוניים 
Coral fish: Sea horses and pipefish * אבובניים וסוסוניים 
Coral fish: Blennies  - Blenniidae*   קרנוניים
Coral fish: Triplefins - Tripterygiidae * תלתוניתיים 
Coral fish: Goby fishes * קברנוניים 
Coral fish: Hawk fishes *  ריסנפירים
Coral fish: Dotty Back fishes : צבעוניים
Coral fish: Bream fishes *   שוריים
Coral fish: Plesiopsidae *   דגי אלמוגים: שחמיים'
Coral fish: Siganidae *   דגי אלמוגים: משפ' סיכניים 
Coral fish: Antennaridae * דגי אלמוגיםפיתיונאים 
Coral fish: Muraenidae * עכנוניים 
Coral fish: Mullidae * מוליות 
Puffer, Porcupinefish and Boxfish * נפוחיתיים , דושינאים, קופסינוניים 
Triggerfish *  נצרניים 
Filefish *  חדקוציים 
Small coral fish * דגי אלמוגים שונים 
Open water fish * דגי מים פתוחים
Off-Shore-reef fish  דגים החיים סביב השונית
Sand dwelling fish * דגי קרקעית חולית 
Night fish: Apogonidae * דגי לילה: חשמנונים 
Night active fish * דגי לילה ודמדומים 
Deep water fish * דגי מעמקים 


שאל כל אחד מהערכים שבו תגיע בלחיצה על ,fishbase.com ,התמונות בלוחות הן ברובן מבסיס המידע לדגים*
התמונה עצמה (או באם נפתחת תמונה ממפרץ אילת, לחץ על הקישור שבשם המדעי של הדג) . נסה אותם