חיפוש באתר כדי לחפש באמצעות מנוע זה הקש את השם הידוע לך בעברית, באנגלית או השם המדעי וללחוץ. אם אינך
מקבל תוצאה, תוכל לנסות את שם הקבוצה, המשפחה או שם של מין קרוב שיביא אותך לדף שבו נמצא היצור המבוקש על ידך


Identification sheets of fish and marine vertebrates **** דפי זיהוי של דגים וחולייתנים ימיים

*תוכן עניינים - רשימת הלוחות
Content - list of frames*
Sharks * דגי-סחוס -כרישאים
Batfish * דגי סחוס -בטאים 
Surgeon-fish * דגי אלמוגים: משפ' בתרניים 
Coral fish: Damselfish - Pomacentridae * דגי אלמוגים: משפ' שוניתיים 
Coral fish: Snappers - Lutjanidae * דגי אלמוגים: משפ' לוטייניים 
Coral fish: Wrasses - Labridae * דגי אלמוגים: משפ' שפתוניים 
Coral fish: Parrotfish - Scaridae * דגי אלמוגים: משפ' תוכינוניים 
Coral fish: Butterfly fishes - Chaetodontidae * דגי אלמוגים: משפ' פרפרוניים 
Coral fish: Angelfish - Pomacanthidae * דגי אלמוגים: משפ' קיסריים 
Coral fish: Angelfish - Serranidae * דגי אלמוגים: משפ' דקריים 
Coral fish: - Anthiidae * דגי אלמוגים: משפ' פזיתיים 
Coral fish: Scorpionfish and Stonefish * דגי אלמוגים: משפ' עקרבנוניים ואבנוניים 
Coral fish: Sea horses and pipefish * דגי אלמוגים: משפ' אבובניים וסוסוניים 
Coral fish: Blennies  - Blenniidae*  דגי אלמוגים: משפ' קרנוניים
Coral fish: Triplefins - Tripterygiidae * דגי אלמוגים: משפ' תלתוניתיים 
Coral fish: Goby fishes * דגי אלמוגים: משפ' קברנוניים 
Coral fish: Hawk fishes *   דגי אלמוגים: משפ' ריסנפירים
Coral fish: Dotty Back fishes דגי אלמוגים: משפ' צבעוניים
Coral fish: Bream fishes *  דגי אלמוגים: משפ' שוריים
Coral fish: Plesiopsidae *   דגי אלמוגים: משפ שחמיים'
Coral fish: Siganidae *   דגי אלמוגים: משפ' סיכניים 
Coral fish: Antennaridae * דגי אלמוגים: משפ' פיתיונאים 
Coral fish: Muraenidae * דגי אלמוגים: משפ' עכנוניים 
Coral fish: Mullidae * דגי אלמוגים: משפ' מוליות 
Puffer, Porcupinefish and Boxfish * דגי אלמוגים: משפ' נפוחיות , דושינאים, קופסינוניים 
Triggerfish * דגי אלמוגים: משפ' נצרניים 
Filefish * דגי אלמוגים: משפ' חדקוציים 
Small coral fish * דגי אלמוגים שונים 
Open water fish * דגי מים פתוחים
Off-Shore-reef fish  דגים החיים סביב השונית
Flatfishes  * דגי משה רבנו: סוליתיים וסנדליים  
Sand dwelling fish * דגי קרקעית חולית 
Night fish: Apogonidae * דגי לילה: חשמנונים 
Night active fish * דגי לילה ודמדומים 
Deep water fish * דגי מעמקים 


שאל כל אחד מהערכים שבו תגיע בלחיצה על ,fishbase.com ,התמונות בלוחות הן ברובן מבסיס המידע לדגים*
התמונה עצמה (או באם נפתחת תמונה ממפרץ אילת, לחץ על הקישור שבשם המדעי של הדג) . נסה אותם