לך לדף הקודם**To the previous pageלך לדף הבית***To Hebrew Homepage
התולילצל הרטע ריזחהל
ינפד בקעי ר"ד תאמ

2001 לירפא-ץרמ 77 ןוילג "םי"ב םסרופ

.תורדרדימו תוכלוה תליא לש םיגומלאה תוינוש
םרוג לעכ ינופצה ףוחב םיגדה יבולכ לע םיעיבצמה שי
םמצע םיללוצה תא םימישאמ םירחא .ירקיעה םוהיזה
קבאו קלדה תלוספ ,ינוריעה בויבה :םיפסונ םימהזמ שיו
,תליא יבשות םיחרזא ללוכה ,הלועפ דעו .םיטפסופה
.תליא ץרפמ תא ליצהל הרטמל ול םשו ןגראתה

*****

.ןוזואב רוחה לע םירובידה ומכ שממ .םימ תניחטל לישמהל רשפא "תליא ץרפמ תלצה" לע םירובידה תא
ינפל קר ויהש ,ץרפמה ימ .ריעה תלכלכמ רתויב יניצר ריחמ הבוג תימיה הביבסה תוכיאב תכשמתמה הדיריה
ןלודיגו ,רפרפא-קורי תבוטל לוחכה םעבצמ םידבאמו םיכלוה ,םייטוזקא םייחב םירישעו םילולצ םירושע ינש
,תורדרדיהה תא ורצע אל תורדוקה תואובנהו קזנה תדימ לע םירובידה .תחופו ךלוה תורדהנה תוינושה לש
שי .ןגהלו לועפל ךירצש םיבשוח םלוכ .הנכסב םיימי-תתה היפונש ריעכ תליא לש יומידה תלדגהל ומרת ךא
יבולכ לע עיבצמש ימ שי .תורטמהו םידעיה רפסמ ןכ םירבודה רפסמכ .תחא הפשב םירבדמ אל ךא ,ןוצר
עבצא אקווד םיחלושה ,םיימיה םיאלקחה ומכ ,שיו ,ירקיעה םהזמה םרוגה לעכ ינופצה ףוחבש םיגדה
ךפשנה יתיבה בויבה ומכ םיפסונ םימרוג תמשאב םיענכושמ םירחא .הלילצה תורייתו תורייתה יפלכ המישאמ
.םיטפסופ קבא ריוואל םירזפמ ןיידעש הבקעו תליא ילמנ וא ,תסרוק תינוריעה בויבה תכרעמש תמיא לכ םיל
- םכותב טפשמה תויושרו - םייתכלממה םימרוגהו רתויב עורגה םהזמכ ותלוז לע עיבצמ דחא לכ ,רוציקב
אל ,םוהיזה ימרוג לכ לא ןמזב וב תנווכמה ,תללוכ הלועפ אלבש רורב .םייתועמשמ םידעצ תופכל םישקתמ
.דחא דעצ וליפא םדקתנ

*****


הנומת םירייצמה") הביבסו היגולוקא "ןוחריב (הנורחאל ומסרופש םיענכשמה םינותנה חכונ
לע תחקל ותנווכב. ץרפמה תלצה ןעמל תליא יבשות לש הלועפ דעו ןגראתה, רתויב המוגע
םייתכלממה םימרוגה ןוברדו האחמ תוליעפל ימוקמה רוביצה תא ררועל המישמה תא ומצע
- לכל לעמו תצרמנ רתוי תוליעפ עבתתש ץחל תצובק תווהל דעווה תנווכב. היעבה ןורתפל
.םיבייחתמה הלועפה ידעי תמישרב. תואצות
:םתובישח רדס יפל אקווד אלו, םיאבה םוהיזה ימרוג לע עיבצנ
ןוצמח תוכירבל הנפומ בויבה םנוקיתכ םימיב, םנמא. םיל םיכפשה תמרזה תא קיספהל.1
םעפ ידמ תומרוג ימורדה ףוחה ירתאמ בויבה תא תופחודה תובאשמב תולקת ךא, ריעל ןופצמ
הקוצממ תלבוס, תליא תייריע, לפטמה םרוגה. בויב ימ לש םיבקועמ םירטמ תואמ תמירזל
.רתוולו ענכיהל רוסא ךא, השק תיביצקת
תלוספ םירציימ ינופצה ףוחה ימימב םיאצמנה םיגד לש תונוט. 1000 םיגדה יבולכ .2
םירקוח. תליא לש לדוגה רדסב ריע לש בויבל קיזמה הכרעב הוושה תינחרזו תינקנח
קזנה. םיגדו םיגומלא תתומתלו םימה תוריכעל ירקיעה םרוגה תא םהב םיאור םיגולוקא
ןווגמ ונייהד, תליא לש ףוחה ימ םוחתב םייחה םינימה רפסמב הדיריב אטבתמ ירקיעה
תיבמ ולביק, םיב םיבולכב םיגדה תא םילדגמה םיאלקחה. רייתל תקוושמ איה ותוא םינימה
איצוהל ידכ תושיחנב לועפל שי. היעבה םע דדומתהל ידכ יצחו הנש לש הכרא טפשמה
.ונממ םקיחרהלו םיהמ םתוא
, םתוא קנוחו םינידעה םיגומלאה לע בשייתמה םימב קבא תאלעה - םיללוצ דצמ םיקזנ .3
קשממב םייוניש ידי לע עונמל ןתינ הלאכ םיקזנ. םיריעצ םיגומלא תסימרו םיפנע תריבש
םיעגופה תא תושק סונקל שי. ךירדמב הוולמ תויהל םיללוצ תצובק לכ בויחו םיללוצה
. תונידמב תונקותמב גוהנכ, םיגומלאב
תטלחומ העינמו םינקתמה תמלשהב ךרוצ שי ךא, וקלחב לפוטמ אשונה. םיטפסופה קבא .4
הרסח ןיידע ךא, לועפל תונוכנ שי. תוצא תוטלתשה דדועמה, טפסופ קבא תפילד לש
.תשרדנה תושיחנה
הניעטה חפנ תנטקה ךא, הז אשונב תובר השוע םי םוהיז תעינמל הנחתה. קלד ימוהיז .5
.ץחלה תא ןיטקמ
םיכפש תורציימ, וניזקה תוניפס ומכ תולודג רתוי תוניפסו, הנירמב תונגועה תוטכאיה .6
הנניא הנירמה. ףוחב קורפלו רוגאל שי הלא תא. ןתשו האוצ תורחא םילמב - םיירטינס
קר רשפא. ינוריעה בויבל וללה םיכפשה תא קורפל הבוחה תפכאנ ןיאו, שורדה דויצב תדיוצמ
. עיגמ הז ןכיהל שחנל
ינוציח יוקינל) גנילואפ-יטנא (הדמיצ יענומ םיליער םיימיכ םירמוחב שומיש לע רוסאל .7
.טייש ילכ לש
. םיל םימהוזמ םוהת-ימ תפילד אוה העינמל רתויב השקהו םירומחה םוהיזה ימרוגמ דחא .8
ולחלח םיבר םיקיזמ םירמוחש םוהת ימ םיל המירזמ, םיל הנופה ןורדמ לע תאצמנה ריע
םינשד, םינמש, םיטנגרטד) הלאכ םירמוחב שומישה תא תיתועמשמ ןיטקהל שי. םכותל
.םיל םתסינכ םוטאלו') וכו םיימיכ
רוזחמ תא שבשמו םיה רבעל הנפומה הלילב קזח רוא, שער תללוכו תכראתמ המישרה
.הנהכו הנהכ דועו, םיימי םירוצי לש יעבטה םייחה
יללכ וילע ליחהלו םוריח רוזא לעכ ולוכ ץרפמה ןופצ לע זירכהל העיבתה תא םילעמ ונא
.תוליעיבו תומייקה תונקתה תא ףוכאל קוחה תויושרמ םיעבות ונא. םירימחמ עבט רומיש
ימוקמה רוביצה. ונוקיתל לכה תושעלו םוהיזה ימרוג םומיסקמ תא לרטנל םישרוד ונא
" רירש תושעל "הבוחה תלטומ וילעו הביבסה תוכיאב הדיריה בקע לכמ רתוי קזנייש הז אוה
.הלא לכ דגנ תושיחנ רתיב לועפל תוטלחהה ילבקמו תויושרה תא חירכהלו