לך לדף הקודם**To the previous pageלך לדף הבית***To Hebrew Homepage

    The following are pictures taken at the vicinity of the fish cage farms, as an argument to counterbalance allegations of environmental deterioration caused by organic pollution from the cages.

    Pictures supplied by "Ardag" co.

תווחה רוזאמ םימוליצ רפסמ םיפרוצמ
.'וכו תולוקשמ ,ןגוע ילבח לע
ךכ לכ יוביר .גדרעב ונלצא תופסונ תונומת
רוזיאב וחמצש םיגומלא לש לודג
תתל בייחמ םיגד לש םיבר םינימ ןכו
םיגדה תווחלש ןכתי הז ךיא תעדה תא
תינושה לע תילילשה העפשה שי

"גדרע" 'בח ,לאלד ינור

הז אשונל תויוסחיתה יתש אצמת ןלהל