?ןהמ תויתוכאלמ תוינוש
"...ופוס דעו ףוס -םימ - תליא ץרפמ" רפסה ךותמ
- םייניטו םיילוח - םיכר םיפוחב םינימה-ןווגמ תא ריבגהל םיקודבה םיינרדומה םיעצמאה דחא
ושמשיש ידכ םיה לא םיקצומ םימצע תכלשה אוה ,רבעב ועגפנ םהב חמוצהו יחהש םיפוחב וא
.םירחא םיבישי םירוציו תינוש יגומלא תוחתפתהל עצמו תיתשת
םימה תולילצ - םירחאה הביבסה יאנתש ךכב ,רתיה ןיב ,תינתומ תויתוכאלמה תוינושה תחלצה
העגפנש ינפל ומייקתה רשאו תויעבטה תוינושל םישרדנה הלאמ תיתוהמ ולדביי אל - םתוכיאו
.םוקמב הביבסה תוכיא
םיאנתב גשגשת אל םהל הוולינ יחו םיגומלא ינימב הרישע תיתוכאלמ תינוש :תורחא םילמב
.תיעבטה תינושל םימיאתמ םניאש
- תכתמו ןבא ירובצמ ,םיחזמ - םייארקא םייתוכאלמ םינבמב ושענ םיחלצומ תונויסינ רפסמ
.םהילע יחה תוחתפתה לע בקעמ לחה ליבקמבו ,ןווכמב םימל וסנכוהש תויתוכאלמ תוינושו
"גרוברש תוניפס"מ תחא -
"הפוס" םיליטה תניפס ץרפמה ימימב העבטוה 1994 תנשב
םיגומלאהש הווקתב ,םישישה תונש ףוסב לארשי לע וגרבמאה תלטה םע תפרצמ ץראל וחרבוהש
."םיתאל םתוברח ותתיכו" לש ילמיס טקא ןיעמ ,םיללוצל היצקרטא תדוקנ הווהת איהו התוא וסכי
ויהי םילספה .םיימימ-תת םילספ-ינג תמקה איה ,םיללוצל הכישמ תודוקנ ףיסוהל תפסונ ךרד
םיגומלא תובשייתהל םיאתמ עצמ תינמז-וב ויהיש ,יביטרוקד-יתונמא ךרע ילעב םייתוכאלמ םימצע
קינעהל לוכי יעבט יוסיכו ןיינעמ הנבמ ןיב בולישה .םירחא תינוש ירוציו םיגדל הכישמ דקומו
עקרק לע ססבתהל וא ,הנקת-אלב העגפנש תינוש ףילחהל לוכי הזכ רתא .תקתרמ היווח רקבמל
.ללכ תוינוש יוסיכ הב ןיאש ,תילוח םי
לש קמועב ועקשוהש ,דבכ יסדנה דויצו בכר ילכ ידלש לע 1995-1991 םינשה ןיב ךרענש בקעמ
תובשייתה ךא ,םיגד ידי לע וסלכוא םנמא יכ הארה , (Golani, 1996) תליאב ינופצה ףוחב 'מ 20-כ
.ףילחהל הרמייתה תיתוכאלמה תינושהש תויעבטה תוינושל המאתהב ,הלד התיה תוילוחה-ירסח
וענמ תכתמה לע עקשוהש קבאהו םימה תוריכע יכ אוה םירקוחה ידי לע עצוהש רבסהה
הטיש חתיפ תליאב ימי-תתה הפצמה תווצ .םירחא םיבישי םירוציו םיגומלא יפילופ תובשייתה
תויתוכאלמה וא תויעבטה תוינושל םדימצהל ידכ םיגומלא ירבש לש הדבעמ יאנתב םלודיגל
.(Miroz, 1996)
,םיל ןתכלשה ידי לע תכתמ תואטורגמ רטפיהל הייטנה ינפב הרומח הרהזא ריהזהל תאז םע שי
שומיש לכל הקימעמ הבשחמ שידקהל שי .םילספ-ןג וא תיתוכאלמ תינוש תריצי לש אלתמאב
ינפב םתודימע - םיימימ-תתה םיאנתב תידיתעה םתונתשה תא לוקשל שי .םיב םירז םירמוחב
.תימימה הביבסל תילאיצנטופה םתמורת לומ - םיליער םירמוח רורחשו הדולח ,תיזיפ תוקרפתה
היצקרטא הווהת אל ,םימייוסמ םיגד יגוסל היצקרטא היהת ילואש םגה ,תימימ-תת הלבזמ
.התרטמ תא איטחתו ,תיתוריית

      Golani, D. (1996) . Recruitment and fish community in an artificial reef in the Gulf of Eilat. in: The Ecosystem of the Gulf of Aqaba in Relation to the enhanced Development and the Peace Process - III: Proc. Conf. Interuniversity Institute for Marine Sciences in Eilat. pp. 46
      Miroz, A. (1996) . Artificial coral reefs: A method for constructing an artificial reef in short time (Hebrew). In: The Ecosystem of the Gulf of Aqaba in Relation to the enhanced Development and the Peace Process - III: Proc. Conf. Interuniversity Institute for Marine Sciences in Eilat. pp 69.

EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד