.תליא ץרפמ ןופצב חמוצהו יחה בכרהב םייוניש
"...ופוס דעו ףוס -םימ - תליא ץרפמ" רפסה ךותמ
.ןאכ םיעיפומה םינימה רפסמב הדיריב תפקתשמ תליא ץרפמ שארב הביבסה יאנתב תרבטצמה הערהה"
.רתוי םירידנ וכפה רבעב םיצופנ ויהש םינימו םיגוס
רמאמ (Fishelson, 1973) 1973-ב דוע םסרפ ,רוד תונש הזמ תליא ץרפמ רקחמ תא הוולמה ,ןוזלשיפ רקוחה
לודיגה יתב סרה לע לבקו ףיסוה הנורחאל . תליא ץרפמ לע תומייאמה תוישונאה תועפשהה לע עירתמה
ודחכנש םיימי םייח ילעב ינימ תמישר םסרפ אוה .תירכה םוחתב הרומחה העיגפה לעו ,םיכרה
:ונתויפצתמ תומש המכ ףיסונ הילעש ,ינוימ רדס יפ לע ,לארשי תנידמ תולובגבשףוחב ודחכנ-טעמכ וא
,הטוטמ ,תופינמה ןטושיק ,תיתשבי תישירפ ,תופדצה ןפכ ,ינצוקה ןתשוחמה לילכ ומלענ - םינטרסהמ
יפוס-םיה ןשייבהו ,תינותירכה ,המלש-ינלמג ותחפו רוויח תתא ,יפוס-םי ןולוח ,הרומק תיעלס ,ןווגמ ןשיש
,תוינינפ ,םי-חדקמו ישוכ-יפה ינימ ,ףינכמ סובמורטס ,ןעבש ,תירובט ,םי-יטורח ותחפ :תוכיכרהמ
.קנע-תופדצו םיקרסמ
,םי-תולצבח ,ץרופמ ןתיקסד ,הינבול ,תומטפה ןנורפע ,רודה ןודופיק טעמכ ומלענ :רוע-יצווק
.וברתה אקווד הרוחשה תירזנה רקיעבו םיינצוק םי-ידופיק ,ינחיש קנושחנ ,םורע םי-ןושחנ
,ינברד גדופיק ,רודה רסיק ,בג-םוחש ןורפרפ ,ףכוא-רוחש ןורפרפ - םיינועבצה םיגדה ותחפ :םיגד
םיגדה םירידנ וכפהו ,ףוחה תברקב םישירכה ינימ לכ לילכ ומלענ .ינוגסס ןופנרק
םיגומלאה יפנע ןיב םייחה םיגדה ירפסמ .ןייטולהו ןרתגה ,ינבכוכ ןכיס
.וללד ןועבצו תינונרבק ינימ ,תיגומלא ומכ
.םנווגמ םצמטצה לכה ךסבו ,תיבגועהו םותכה ןלילגה ,תיתינכיסה תיסחי וטעמתה :םיגומלא
םי-תונשוש ןיבש ףותישה יסחיב רקחמ תליאב םיגומלאה תרומשב ךרענ םיששה תונשב :םי-תונשוש
תוחפ קמועב 'מ 100 לע 'מ 10 ויתודימש חטש לע ורפסנ הז רקחמב .(Graefe, 1964) ןונשושה גדו תולודג
ידי לע תוסלכואמ ויהש ,תולודג םי-תונשוש 59 תינושה תנוגל ימוחתב הדודר םי עקרק לש 'מ 1 -מ
םי-תונשוש טעמכ ןיא ,םויכ .הז ןימ ינב םיריעצ םיגד 40 דועו ,םירגוב ןונשוש יגד תוגוז 18
.תוחפ העגפנש ,המצע תינושל םילבגומ םמצע םינונשושה .דבלב תינושה לע אלא ,הז דודר םוחתב תויח
דסח םמיע ושע םוהיזה יאנתש ,םישיגר-אל םינימ לש םרפסמב רכינ לודיג לח תאז דגנכ
".םירחאה ןובשח לע התלע םתצופתו - םי-ידופיקו םי-ינופפלמ ,תונוש תוצא -

תורוקמ

Fishelson, L. (1973). Ecology of coral reefs in the Gulf of Aqaba (Red Sea) influenced
by pollution. Oecologia (Berl.) 12:55-67.
Graefe, Von, G. (1964) . Zur Anemonen-Fisch-Symbiose, nach freiland-untersuchungen
bei Eilat/ Rotes Meer. Z. Tierpsych. 21:468-485.

EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד