:תליא ץרפמ ןופצב םיה ימ תוכיאו םיגומלאה תינוש
2000 ביבא ,תינכדע בצמ תנומת

ריצקת

תליאב יאטיסרבינואניבה ןוכמה ,ןינג היצמא ר"ד
תליא ,םינגהו עבטה תושר ,יאכז ודוד

ריצקתה אלא ,ואולמב אבוה אל תונבומ תוביסמ :הבושח הרעה)
(תורעהו תושגדה ופסונ .םירויאה לכ ןכו ,דבלב

ריצקת

תליאב םיעצבתמה םייתביבס םיטקייורפ השולשמ תושדח תואצות תוגצומ הז ח"ודב
ךרענ רשא ףיקמ יתביבס רקס (1) :םינגהו עבטה תושרבו יאטיסרבינואניבה ןוכמב
םיגומלאה תוינושבו תילוחה תיעקרקב ,םימה ףוגב ,2000 ראוניבו 1999 רבמצדב
םימב (היצקיפורטואא) הרשעה ידדמ לש חווט ךורא רוטינ (2) .יניסבו תליאב
םיאצממל .תינושב םישדח םיגומלא תובשייתה רחא בקעמ (3) -ו ,תינושל םיכומסה
.תליא ץרפמ ןופצב םויכ םישחרתמה םיכילהתה יבגל הרומח תועמשמ ןאכ םיחוודמה
:םיאצממה ירקיע ןלהל

1999 תנשב תליאב םיגומלאה תינושב ותמ םיינחישה םיגומלאהמ 15% -כ .1
רוגס רתאב ןהו םירקבמ יבר םירתאב ןה אצמנ הזה הובגה התומתה רועיש .דבלב
מ"ק 70-80 םיאצמנה םירתא ינשב התומת לכ התפצנ אל ,תאז תמועל .(א"אצק חטש)
םיגומלאה תתומתל ו/איבה רשא (םי)םרוגהש ךכ לע תועיבצמ ולא תודבוע .תליאל םורדמ
.םיללוצ ידי לע ינכמ קזנל םירושק םניאו תליא תביבסל םיימוקמ םנה

(יאכז .ד י"ע םינש רפסמ הזמ עצבתמ) תינושב םיגומלא תושדחתה בצק רחא יתומכ בקעמ .2
םיגומלאה תתומתב הילע לש בולישה .
1999 -ב וז תובשייתה לש תיטסרד הדירי לע עיבצמ
.רצק ןמז ךות תינושה תוטטומתהל איבהל לולעה ינסרה בוליש וניה םתובשייתהב הדיריה םע


............
.
תברקב םימב תופצ תוארנ םהיתופוג רשא רבה יגד לש תרבסומ אלה התומתה תכשמנ .3
האירב תינושב .שדוחל םיגד תופוג לע םיחוויד 7 םילבקתמ עצוממב .םירחא םיפוחבו תינושה
לע ךמתסמ הז בקעמש ןוויכמ .םיגד לש תופצ תופוג תואצמה לש העפות ללכ תרכומ אל
.רסח תכרעה וניה הז יתומכ ןדמוא ,ידועיי בקעמ הז ןיא ,ירק ,רוביצה לש תויארקא תויפצת
ויה ונחבנש םירקימ השולשב .הלערה וא הלחממ התומת לע הדיעמ תופצ תופוג תואצמה
ידי לע הנורחאל דעות םיגדה יבולכל ורשיק רשא ,םוירטקבוקימה קדייחב םיעוגנ םיגדה
.תליאב תימי תואלקחל ימואלה ןוכמה ירקוח

(יאטיסרבינואניבה ןוכמב ןינג .א לש ותצובק י"ע) הנש 12 הזמ תעצבתמה רוטינה תינכת ינותנ .4
תכלוה הרכעהו (ליפורולכה זוכירב הילע) היצקיפורטואא תמגמ לע 1995 זאמ םיעיבצמ
,"ביבאה תחירפ" תמצעש ךכ לע םיעיבצמ רוטינה ינותנ ,ךדיאמ
.ץיקה יהלשב םימה לש הלדגו
יופצהמ תונורחאה םינשב הגרח אל ,יעבט ןפואב םיהובג םנה ליפורולכה יזוכיר הב הנועה
תעפשהב ןוידה יבגל תועמשמ ולא תויפצתל .ףרוחב יכנאה בוברעה קמוע לע ךמתסהב
.ח"ודה ףוגב ךשמהב טרופמש יפכ ,תימיה תואלקחה
.
.טפסופה למנ דיל איה 15 הנחת .ינופצה ףוחב םיגדה יבולכ דיל תואצמנ 5-4 תונחת .1 :תורעה
.יתועמשמ רוטקידניא הווהמ ןאכ ותוחכונ ןכלו ינגרוא רמוחמ ןוזינ ןוקא ןוזלחה .2
הב וז הנועבש ךכ לע עיבצה (1999 רבמצד) ןורחאה ףרוחב ךרענש יתביבסה רקסה .5
תוינגומוהל איבמה רבד ,םיפחרומ םירמוח לש יביטקפא לוהימ םייק בטיה םיבברועמ םימה
,ליפורולכ ,םיטניירטונ ,הרוטרפמט) םימה תדומעב םייזכרמ םירטמרפ לש תיבחרמ
רשפאמו תיסחי יטיא וניה תיעקרקב םירמוחה לוהימו בוברע ,תאז תמועל .(םימה תוריכע
יבולכש ךכ לע רוריבב םיארמ םינותנה .תינגרוא הרשעה לש םייתדוקנ תורוקמ ןוחביא
.תליא יפוחב וזכש הרשעה לש ירקיע רוקמ םויכ םיווהמ םיגדה

:תוצלמהו תונקסמ

וזכש התומת רדעה ,תליאב תיביסמ םיגומלא תתומת ןיבש ינוציקה לדבהה .1
םישדח םיגומלא תובשייתה בצקב תיטסרדה הדיריהו תליאל םורדמש תוינושב
הנכסב תאצמנ תינושה ,ונתעדל .תליאב הרומח תיתביבס הייעב לע םידיעמ תליאב
.התביס לע אל ךא היעבה לע םיעיבצמ הכ דע ופסאנש םילבגומה םינותנה .תימויק
.תליא תביבסל לבגומה ימיכ םוהיז וא/ו תוימוקמ תולחמ תוללוכ תוירשפא תוביס
anti-fouling ,תלוספ ירמוח תפיטש ,םינמש תוטילפמ עובנל לוכי הזכש םוהיז
תוניגהו תובוחרהמ םירמוח ףחס ,(ףוח ינקתמו תוניפס תעיבצל שמשמה ליער רמוח)
.םימה תרכעהו היצקיפורטואא ,םיל

תקספה תא רתלאל ףוכאל הביבסה תוכיאל דרשמל םיארוק ונא ,םוריח דעצכ .2
.םדוקה ףיעסב םיטרופמה םילאיצנטופה םיעגפמה

לולכי רשא םורח טקייורפ תידיימ םוזיל הביבסה תוכיאל דרשמל םיארוק ונא .3
םיליער םירמוח ,תודבכ תוכתמ) םיימיכ םימהזמ תדידמ :תוירקיע תומישמ שולש
הדיריהו תיביסמה התומתל תוביסה רקח ,('דכו הרבדה ירמוח תויראש ,הביבסל
.תינושה יגד תתומתל הביסה רקחו םיגומלא תובשייתהב

בצמב .הרומח תיתביבס הקעב תאצמנ תליא ץרפמ ןופצב תיגולוקאה תכרעמה .4
תונושה תויושרל ךכיפל םינופ ונא .ריעז יוניש לכל רתויב השיגר תכרעמה הזכש
וא השדח תוליעפ לכ ריתהל אלש םיה םוחתב םימזיל םירתיה ןתמב תוקסועה
הפירחה תיגולוקאה הקעל תוביסה הנררבתת רשא דע םיב תומיק תויוליעפ תבחרה
.ץרפמה ןופצב

ךא ידועיי ןומימ אלל ,תישיא המזויב ונדי לע תישענ רוטינהו רקסה תדובע .5
ונתדובע תלבגומ וז הביסמ .םידבוע ונא םהב תודסומה ינש לש תיטסיגול הכימתב
ץרפמ ןופצב עבטה יבאשמ לש תילכלכהו תיתביבסה תובישחה רואל .הפקיהב
רוטינ תנחת תליאב להנלו םיקהל הביבסה תוכיאל דרשמל םיארוק ונא ,תליא
תלבגומה peace park -ה לש רוטינה תינכת ומכ אלש .ףקיה תבחר העובק
רשא העובק רוטינ תנחת םיקהל איה ונתאירק ,רקחמ תוינכת תללוכהו םינש שולשל
םימיכ םימהזמ תודידמ לולכל ידיתעה רוטינה לע היהי ןכ ומכ .רוטינ היהי הדועיי לכ
לולכל ידיתעה רוטינה לע .תומייקה תוינכתב םיללכנ םניא ונתעידי בטימל רשא
םיקהל שי .םימה תדומעבו םיילוחה םיפוחב ,תינושב םייזכרמ םירטמרפ לש תודידמ
.רשפאה לככ םדקומ וזכש הנחת

ירמוחב הרשעהה תייעבש ךכ לע םיעיבצמ הז ח"ודב םיגיצמ ונא םתוא םינותנה .6
תמייקתמ םימה תוריכעב הילעלו ןוטקנלפוטיפ תחירפל תמרוגה (היצקיפורטואא) ןשד
"םינעדמה ךמסמ"ב הנודנ התנכס רשא ,"תיגולוקאה ןמזה תצצפ" ,ירק .ביבאב אל ךא ץיקב
ירמוח לש םיה קמועב תורבטצה תויהל רומא היה יופצה הרוקמ רשאו ,הרבעש הנשב
םיטניירטונהש ךכיפל הארנ .ןורחאה ביבאב השממתה אל ,םיגדה יבולכמ םישרפומה ןשדה
.תליא ץרפמ ךרואל דאמ םילודג םימ יחפנ ינפ לע ףרוחה תפוקתב םילהמנ םישרפומה
.לבגומ םיטניירטונה לוהימו בכושמ םיה הב ץיקה תפוקתב וזכש הרשעה תיארנ ,ךדיאמ
ץיקב םימה תוריכע תרבגהל ,םיגומלא לש תירקיעה לודיגה תפוקת אוה ץיקהש ןוויכמ
ונדי לע ןחבית וזה תיצייקה הרשעהה .תינושל תוילילש תויועמשמ תויהל תולוכי אקווד
.בורקה ץיקב בוש

1999 - ב תליאב םיגומלא לש תיביסמ התומת :1 קרפ

תליא תביבסב םינוש םירתא השימחב 1999 רבמצד שדוחב ודדמנ םיגומלא תתומת ירועש
התשענ הקידבה .(תליאל תימורד מ"ק 70-80 -כ – קביחו הבייאונ) יניס ןופצב םירתא ינשבו
זוחאה גומלא לכב תילאוזיו דמאנ םכותב רשא 'מ 1X1 םוגיד תרגסמב שומיש ךות ,הלילצב
:תוצובק יתשל וקלוח םיגומלאה .היח המקרב הסוכמ וניאש גומלאה דלש ינפ חטש ללכמ
ידי לע וגווס גומלא לכב ("התומתה זוחא" ןלהל) המקר אלל דלשה יזוחא .םיישוגו םיינחיש
העיגפה םהב םיגומלא ,(התומת %0) ןיטולחל םיאירב םיגומלא :תוירוגטק עבראמ תחאל הפוצה
התמ המקרהמ (%100 אל ךא) רתוי וא יצחכ םהב םיגומלא ,%10 דע העיגמ תומקרב
תחאל "תמ" קלח תללכהל יאנתה .(התומת %100) התמ הבשומה לכ םהב םיגומלאו
הנשמ רתוי אל שחרתה וילעש המקרה תומ רשא הזככ דלשה ןויפיא היה ל"נה תוירוגיטקהמ
הנשב "תמ"ש גומלא דלש ןיב ןיחבהל םירקוסה ודמל ,םידקמ יוסינ לע ססבתהב .ןכ ינפל תחא
השחרתה רשא םיגומלא תתומתל סחייתמ הז ח"וד ,ךכיפל .ןכל םדוק ותמש ולא ןיבל הנורחאה
.רתאל םיעוביר 80 -ל 18 ןיב ענ םינושה םירתאב המיגדה יעובר רפסמ .1999 תנש ךלהמב

ךא ,תליאב ןבא יגומלא לש ףקיה תבחר התומת לע תועיבצמ 2 -ו 1 רויאב תוגצומה תואצותה
4 ןיב ענ תליאב תוינושב (%100) ירמגל םיתמה םיגומלאה זוחא .תליאל םורדמש םירתאב אל
גומלא לש דחא הרקמ אל ףא .םיישוג םיגומלאב %7 -ל 3.5 ןיבו םינחיש םיגומלאב %21-ל
ידיל םג אב העיגפה םגד .תליאל םורדמש םירתאב וקרסנש המיגדה יעובירב אצמנ ירמגל תמ
.תליאב רתוי ךומנ זוחא תמועל ,יניסב ןיטולחל םיאירב םיגומלא לש רתוי הובגה רועישב יוטיב

..................
גומלא ףוח תרומשב םייח םיגומלא לש יוסיכה ירועשב הדח הדירי :2 קרפ

םינאפיה םינגה רתאב ,קמוע רטמ 12 -ל 4 ןיב תינושב דמאנ םייח םיגומלא לש יוסיכה רועש
היול .י 'פורפ י"ע וחוודש ולאל וושוה 1999 ו 1996 -ב ופסאנש םינותנה .גומלא ףוח תרומשב
-מ םינותנה .ר"מ 1 תרגסמב שומיש ךות ,הלילצב ועצבתה תוקידבה .1969 תנשב רתא ותואמ
.םיווק םיכתחב שומישב היול 'פורפ ידי לע ופסאנ 1969

1969 תנשב עצוממב %69 :םימוד ואצמנ 1996 -ו 1969 םינשב םייחה םיגומלאה יוסיכ ירועש
דדמנש םייחה םיגומלאה יוסיכ רועש תאז תמועל .(3 רויא) 1996 תנשב עצוממב %67 -ו
.םינש 3 ךות %40 -כ לש תיטסרד הדירי ירק , %28 עצוממב היה 1999 תנשב


םישדח םיגומלא תובשייתה ירועישב תרכינ הדירי :3 קרפ

.1997 ב לחה יאכז .ד י"ע עצוב (recruitment) םישדח םיגומלא תובשייתה בצק רחא בקעמה
,א"כ ר"מס 100 לש חטש תולעב (הרוזלג אלל) סרח תוחולב שומישב עצבתמ בקעמה
םירתא ינשב 'מ 6 קמועב ובצוה רשא לזרב תשר תויושעה "תודימריפ" 12 ל תודמצומה
רוגסה קלחב תודימריפ 6 -ו הרומשה ןופצב םירשגה ןיב תודימריפ 6) גומלא ףוח תרומשב
תחא .רתא לכב 80 כ"הסב ,תוחול 12-14 ונקתוה הדימריפ לכ לע .(םינאפיה םינגב םירקבמל
תוחולה לע ובשייתהש םיגומלאה רפסמ .םישדח תוחולב ופלחוהו תוחולה ופסאנ םישדוח 4 -ל
.(רלוקוניב) פוקסורקימ תחת הדבעמב רפסנ

םיינפיה םינגה רתאב ןבאה יגומלא תובשייתה בצקב הפירחה הדיריה תא תוארל ןתינ 4 רויאב
רתוי יכ םא ,המוד המגמ לע עיבצמ 5 רויא .ףרוחהו ויתסה ישדוחב 1999 ל 1998 תנש ןיב
ףוח תרומש לש ינופצה הקלחב (1999 ויתסב םיבשייתמה רפסמב %97 לש הדירי) תינוציק
.גומלא

תרומש זכרמו (ןוילע קלח) םיינפיה םינגה רתאב םישדח םיגומלא תובשייתה בצק :4,5 םירויא
תובשומה רפסמ לש (ןקתה תאיגשו) עצוממ תא םיגיצמ םירויאה .(ןותחת קלח) גומלא ףוח
תחתמ ןייוצמה דעומל ומדקש םישדוח העברא ךשמב ר"מ 0.14 לש חטשב ובשייתהש תוריעצה
.(2000-1997) רקחמה תונש שולשב הדומעל

תילוחה תיעקרקב םייחה ילעב ןווגמו ינגרואה רמוחה זוחא :4 קרפ

םיילוח םירתא 16 ב רטמ 20 קמועב ופסאנ ח"עב תריפסו ינגרוא רמוח זוחא תקידבל תומיגד
תרזעב ובאשנ אמגוד לכמ םינוילעה םירטמילימה תשש .(6 רויא) .הבאט רוזא דעו ןדרי לובגמ
רמוחה זוחאל ןדמא) ףרשנה רמוחה זוחא תדידמל תינש ולקשנו ופרשנ ולקשנ ,קרזמ
,םיעלות) םילודג םייח ילעב לש ןוימו הריפסל רתא לכב תומיגד וחקלנ ןכ ומכ .(ינגרואה
.(םיילגר יקורפו תונוזלח
2 יפ םיהובג םיכרע לע תועיבצמו 6 רויאב תוראותמ ינגרואה רמוחה זוחא תדידמ תואצות
ןכ ומכ .ץרפמה לש יברעמה ףוחה ךרואל םיילוחה םירתאל האוושהב םיגדה יבולכ רוזאב
תוראותמ םייחה ילעב רקס תואצות .ימורדה ףוחב הכיסנה ןולמ רוזאב תמיוסמ הרשעה תיארנ
ןוקא) דחא ןימ טילש וב ,םיגדה יבולכל ךומסה רוזאה ןיב ינוציק לדבה לע תועיבצמו 7 רויאב
ראשב .עבורמ רטמל םיטרפ 16,000-מ רתויל העיגמ םוקמב ותופיפצ רשא (Nassarius sp.
.דואמ רידנ ןוזלחה םירוזאה
םינימה ןווגמ ךא ,המוד אצמנ ינופצה ףוחהו יברעמה ףוחה ךרואל םוגידה תודוקנב םינימה ןווגמ
.םיגדה יבולכ רוזאל ץוחמ םינימה ןווגמב היילע תוארל ןתינ .דואמ ךומנ םיגדה יבולכ ביבסילארשיה ףוחה ךרואל תונושה םוגידה תונחתב תילוחה תיעקרקב ינגרואה רמוחה זוחא :6 רויא
.תליא ץרפמ לש(1999 רבמצד) ףרוחה תפוקתב ןוטקנלפו םיטניירטונ יזוכיר :5 קרפ


,'מ 5 קמועב ליפורולכו םיטניירטונ תודידמ הללכ 1999 רבמצדב יתביבסה רקסה תדובע
ושענ תודידמה .םימה תדומע לש םינוילעה םירטמה 10 -ב (תוריכע) רוא תורידח תדידמו
לובגהמ ,לארשי תנידמ לש םיילאירוטירטה םימה חטש לכב תונחת 30 -כב הריס תועצמאב
היה ל"נה םירטמרפה תשולש רזפמ .הבאט לומ ימורדה לובגה וקל דעו ינופצה ףוחבש ינדריה
םושמ וז הנועב הייופצ התיה וזכש תוינגומוה .(םירויא םיפרוצמ אל) םוגידה רוזא לכב ינגומוה
.תליא ץרפמב םימה תדומע לש קזחה יתנועה בוברעה

תינושה רוזאב ליפורולכ לש חווט ךורא רוטינ :6 קרפ

לש תוימוי תודידמ יאטיסרבינואניבה ןוכמב ןינג .א לש ותדבעמב תוכרענ הנש 12 הזמ
זוכירל ןדמאכ שמשמ ליפורולכה טנמגיפ .םימה ינפב ליפורולכ זוכירו הרוטרפמט
.(היצקיפורטואא) םיטניירטונב הרשעה יבצמ ןחבאל שמשמ אוה ןכלו םימב ןוטקנלפוטיפה
לע .םיגומלאה תינושל לעמש םימב ,ימיה הפצמה חזמ לש יחרזמה וקלחב תוחקלנ םימה תומיגד
ביבאה "תחירפ" :תונוע יתשב םינותנה חותינ דקמתה ,היצקיפורטואא לש המויק תא ןוחבל תנמ
םיטניירטונ תרשעהו תורבטצהל ןוטקנלפוטיפה תבוגת תא תגציימ ביבאה תחירפ .ץיקה תנועו
הבורק תלבגומ הבכשב וזכש הרשעהה לש הקידב תרשפאמ ץיקה תפוקתש דועב ,םיה קמועב
.חטשה ינפל


םינשב ליפורולכה יזוכירב לודיג לע םיעיבצמ םניא (8 רויא) ביבאה תחירפב םייתנשה םייונישה
640) קומע יכנא בובריע רחא השחרתה (2000) ןורחאה ביבאב החירפה ,טרפב .תונורחאה
םינשב) הז קמועב תונורחאה םינשב ורבטצהש םיטניירטונ חטשה ינפל הלעה רשא ('מ
תונש רפסמ .1989 תנשב שחרתה וקמועב המוד בוברע .(תיסחי דודר בוברעה היה תומדוקה
התמצעב המוד התייה הנשה ביבאה תחירפ .המוד היה םירקמה ינשב םיטניירטונה תורבטצה
לעמ לבגומ רוזאב םירבטצמ םיגדה יבולכמ םישרפומה םיטניירטונה ויה ול .1989 תנשבש וזל
הקזח תויהל היופצ תיביבאה החירפה התיה ץרפמה ןופצב ('מ 600-500) הקומעה תיעקרקה
םישרפומ םיטניירטונ םתוא לש םלוהימ לע דיעמה רבד ,שחרתה אל ,רומאכ ,הז רבד .דחוימב
.ףרוחב קזחה יכנאה בוברעה תנועב םילודג םיבחרמב

ליפורולכה זוכירב הילע תמגמ תיארנ ,תאז תמועל ,(רבמטפסו טסוגוא ישדוח) ץיקה יהלשב
וזכש תיתגרדה הילע לע םיעיבצמ 9 רויאב םיראותמה םינותנה .(ןוטקנלפוטיפה תופיפצ ירק)
וזכש הרשעהל םיירשפא תורוקמ .םיטניירטונב תימוקמ הרשעהב הרוקמ וז הילע .1995 תנשמ
םע רורב םאתמ הארמ (םיגדה יבולכ) ןושארה םרוגה קר םלוא .בויב תופילדו םיגדה יבולכ םנה
תדומע (ץיק) וז הנועבש ןוויכמ .(9 רויאב םיאלמ םילוגיע) ליפורולכ זוכירב תדדמנה היילעה
םימ חפנב םילהמנו םיבברעתמ אוהש רוקמ לכמ םימל םיטלפנה םיטניירטונ ,תבכושמ םימה
הב ,ץיקה תנועש ןייצל שי .רתויב הקזח תויהל ןכל הלוכי הבכש התואב םתעפשהו תיסחי ןטק
.תליאב םיגומלא לש תירקיעה תוחתפתההו היברה תנוע איה ,םימחו םילולצ דימתמ ויה םימה
תועפשה תויהל ןכל תולוכי ןוטקנלפוטיפב וזכש הרשעה ידי לע םימה לש תיתנוע הרכעהל
רתויב ההובג תוריכע הנושארל התפצנ 1999 טסוגואב .רוזאב םיגומלאה לע רתויב תוילילש
הלאכש םיזוכיר . 1.2 mgr/m3 דע ועיגה םימי םתואב ודדמנש ליפורולכה יזוכיר) ץיק תנועב
.(1988 -ב רוטינה תליחת זאמ הנוע התואב ודדמנש ולאמ 2-3 יפ םיהובג םניה

:תודות

:םיאבה תודסומב ונרזענ יאטיסרבינואניבה ןוכמב יתביבסה רקסה עוציבל
א"אצק ;הביבסה תוכיא דרשמ ,םי םוהיז תעינמל הנחתה ;תליא זוחמ ,םינגהו עבטה תושר
.תליא ,ימיה הפצמה ;תליא למנ ,ימיה חקפמה ;תליא
המענ ,יראב ןיראק ,תשק תניע ,חבט לבוי ,ןמרבליז לעי ,ףשר הלא ,זועמ תנע :םידימלתה
ינור ,הליה ץיבוקסומ ,ןייטשרקא יריש ,ורטומ יתור ,סיגפ לכימ ,ץיבוקסומ ידע ,ןמלפוק
,סחוימ הירד ,לור ירוא ,ןוטבל הרואיל ,ראלדא יבד ,רוזמ לכימ ,זר הגנ ,הדש היאמ ,ןמפואק
.ןוסנורהא ןיראק ,ןרוא לעי ,דוד ןב ילחר ,יקסבוטס רדה
:לש הליעפה םתופתתשהב הנורחאה הנשב התשענ ליפורולכה רוטינבו רקסב חטשה תדובע
דדוע ,ןמצלוה יעור ,לקיר הנלטבס ,להי יתיג ,להי יתור ,קביר לג ,ץיבוקורב ןרע ,ןוליא לבנע
םימחר ,ןילביר הינט :"םולשה קראפ" טקייורפ לש רוטינה תווצו ,היבהוא יטומו ,טורפש-ןב
.(יאטיסרבינואניבה ןוכמה) יירד לאירומו בוט-םש
יאטיסרבינואניבה ןוכמה לש םתכימתב עצבתה תוריעצ םיגומלא תובשומ תובשייתה רוטינ
:לש םינשה תכורא םתרזעבו ,םינגו עבטל תושרהו ,ןליא-רב תטיסרבינוא ,תליאב
ןוכמה) סנרב יבא ר"ד ,טורפש-ןב דדוע ,ישיבא רימע ,ןמרופ טננ ר"ד ,ררל קחצי
תרומש) רנסיו לאינד ,הזיזע יבג ,ישמ םענ ,הילדג יבא ,רדיימ וקמר ;(תליא ,יאטיסרבינואניבה
.(תליא םיגומלאה

EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד