[לך לדף הקודם**To the previous pageלך לדף הבית***To Hebrew Homepage

*הבקע ץרפמ ימ יוקינל םילעופ הביבסה רומיש ינוגרא :ןדרי

;םיגומלאה תאו םיגדה תא תונכסמ םיל תועיגמה ןוליינ תויקש
.ןהמ םיקנחנו תוזודמל ןתוא םיבשוח םי-יבצו םיניפלוד
הדאפיתניאה עקר לע תוחיתמה לשב - הנשה דרפנב לארשיב ךרעיי המוד עצבמ

םהייח תא תונכסמ תויטסלפה תויקשה .תליאב םיניפלוד

הבקע ץרפמ תא תוקנל הרבסה עסמ םודיקל םילעופ ןדריב הביבסה רומיש ישנא
(תליא ץרפמ םג אוה) הבקע ץרפמב .םיגומלאהו הגדה לע תומייאמה תויטסלפ תויקשמ
םייחה ילעב יכ םינעוט הביבסה תוכיא ישנא .םיניפלוד םג םהב םינוש םיגד יגוס תואמ םייח
.ןוליינ תויקש דעו םיטפסופ ילעפממ ,םימהזמ ןווגמ לש םויא תחת םיאצמנ ףוס םיב םינכושה
יוקינה עצבמב תירקיעה הרטמכ הארמל תומימתה תויקשה תא םימש רומישה ינוגרא ישנא
."תויקשמ יקנ רוזא"כ הבקע ץרפמ לע זירכהל אוה עצבמה תרטמ .םהלש
.םי ימב הנש 450-כו המדאה לע קרפתהל הנש 1,000 חקול תויטסלפה תויקשלש םיריבסמ םה
"םיגומלאו םיגד תוקנוח ןה םש םיה ךותל תופע ןהו היוארה ךרדב תויקשהמ םירטפנ אל םישנא"
םילבלבתמ םי יבצו םיניפלוד יכ הריבסה דוע .בלאט ובא הנאי ,טקייורפה תלהנמ הריבסה
.םתוא לוכאל ןויסינב םיקנחנו תוזודמל תויקשה ןיב םיתיעל
ןדרי תכלממב םירקבמה םירייתו םיימוקמ םיבשות דדועמ "ץראה רודכ ידידי" ןוגרא
הלאכ וא תורזחוממ תויקשב שמתשהל רובעל תויונח ילעב דדועלו "קיטסלפ תויקשל אל דיגהל"
רבח ריבסה ,"םיטפסופה ילעפמ םה םיירקיעה םימהזמה" .יטסלפ רמוחמ תויושע ןניאש
."בר קזנ םימרוג םינללוצ םג לבא" ,ןוגראה
לועפל השקתמ ,ןדריל לארשי ןיב םולשה םכסה רחאל םקוה רוזאב ופינסש ,ןוגראה םלוא
העידוה ןוגראה לש תילארשיה החולשה .לארשיל תיניטסלפה תושרה ןיב ךוסכסה לשב
.טסוגוא ףוס תארקל ץרפמה לש ילארשיה ודיצב המוד עצבמ תננכתמ איה יכ
,ןוגראב ינדרי רבח רמא ,"אצקא-לא תדאפיתניא ללגב ,רתוי תירשפא הניא תפתושמ הלועפ"
."דרפנב תוליעפה תא םיעצבמ ונא םייתניב זא ,הלועפ ףתשל השק דואמ השענ הז"

"הללאו"ב םסרופ

2001 טסוגואב 12 ,ןושאר םוי

.