לך לדף הקודם**To the previous pageלך לדף הבית***To Hebrew Homepage

(1) םיגדה תווח תבריקב םיגומלא


םינומשה תונש עצמאב הרפחנ ינופצה ףוחה לש תיחרזמה הניפב
.יוליבלו הייחשל ,שפונל שמשל הדעונש תיחרזמה הנוגלה
תונש ףוסב רבכ ובשייתה הנוגלה לש החתיפב םילגה רבוש לע
,םויכ םש םיגצוימ םינימ 7-8-מ רתוי אל , םיגומלא םינומשה
r-strategists) םיטסינוטרופוא םינימכ םיעודיה םיפעוסמ םינימ םבור
תוססבתהל ןושארה בלשה תא בורל םיווהמה םינררב-אל םינימ
(הפ לעב , םיגומלא רקוח ,
רגניזלש .י ר"ד) השדח םיגומלא תרבח
תיארמל םיארנ הלא םיגומלא .םירחא םיבישי םירוציו
,תובר תוריעצ תובשומ ןאכ ןיא יכ הארנ ךא ,םיגשגשמו םיפי ןיע
תאזכ תוהכב םיגומלא דאמ תוהכ תוארנ םש תויחש ולא םגו
םיב םירטמ תורשע לש קמועב קר תוארל רשפא (לצ-יגומלא םינוכמה)
.(פ"עב עדימ , יקסניבוד .צ 'פורפ) תיגולוקא הקע לש םיאנתב וא
ףרוט ןוזלחב תועיגנ לש תרכינ הדיממ םג תולבוס ולא תובשומ
בצמ לש האצות איה ףא, (Drupella cornus) ףרוט ןיעלג םיגומלאה
םיגומלאב דלשה תיינב תא רקוחה ,(הפ לעב)
זרא .י 'פורפ .הקע
אוה םיאירב תינוש-ינוב הלא םיגומלא תויהל יתימאה ןחבמה יכ ןייצמ
לודגל ןשד ירמוחב הרשעה לש וללה םיאנתב םילגוסמ םתויהב
.םדלישב ריג עיקשהלו

ךומסבש וללה םיגומלאה תובשומ לש ןביטל רשאב תיעדמ תעד תווח ונשקיב
תדובעב הרקחש ,ןליא-רב תטיסרבינואמ ,רלבמטס הגונ ר"דמ םיגדה תווחל
תינושה יגומלא לש היגולויסיפה תא הלש רוטקודה
:התעד תווח ירהו

הלוכי םיגומלא תינושב םיהכ םייטנויבמיס םיגומלא תובשומ לש העפות
:תוירקיע תוביס יתשמ עובנל
תוכומנ רוא תומצועל הבוגת איה הנושארה .1
.הבשומ לכל ליפורולכה זוכירב הילע ךכיפלו
תליאב םיגדה יבולכמ רטמ 300 כ םיהכ םיגומלא לש ראותמה הרקמב
ריבס ךכיפלו רטמ 2 -כ אוה םוקמב קמועה ןכש ינויגה רבדה ןיא
. ההובג יד םימה תדומעב רואה תמצועש
,תוצא לש החירפ תובקעב םימל תוריכע תמרגנ םאב
הדיריל רבדה איבי ,ןוטקנלפואוז לש ההובג תופיפצ וא/ו
.הצא לכל ליפורולכה זוכרב הילע םרגת ךכבו רואה תמצועב
םע תורחתל תואיבמ םימה ףוגב (תוצאורקאמו ןוטקנלפוטיפ) תוצא תוחירפ
.םיגומלא תתומתל רבד לש ופוסבו םיגומלאה

.םיהובג םיטנירטונ יזוכירל הבוגת איה הינשה .2
אצמנ םודאה םיהמ םיגומלא לע ללוכ ושענש תובר תודובעב
תמגודכ סמומ רמוחכ םא) ןקנחב הרשעהה תובקעבש
.הבשומ רפ ליפורולכה זוכרב הילע שי ,(ןוטקנלפואוזב וא הינומא

ךותב ,תולטנסקואוזה ,תויטנויבמיסה תוצאה תופיפצב הילעמ תעבונה
תיטגרנאה המורתה תא הניטקמ וזה הילעה .םיגומלאה תומקר
רבד לש ופוסבו םיגומלאל תולטנסקואוזה לש
לעש תורמל .םיגומלאה לש םלודיג בצק תא הניטקמ
,םיאירב םיהובג םיטנירטונ יזוכירב םילדגה םיגומלא םיארנ וינפ
.ךכ רבדה ןיאש וארה םיגולויסיפ םייוסינ

העפות לע םיעיבצמ דודר רוזאב םיהכ םיגומלא הרקמ לכב
.םיגומלאה לש הקוצמ לע הארנה לככו הגירח

םיגומלאה תינוש לש עבטה רצוא לע הרימשה תובישח ללגב
בצק ,הצופתה תא ורקחי ובש קימעמ רקחמ עצבל שי
.םיגומלאה לש היגולויזיפו הקיטנג ,היברה בצק ,לודיג


:םיאבה םירמאמב אצמת תאז-תווחל ןיכומיס

Dubinsky, Z.,and Stambler, N. 1996. Marine pollution and coral reefs.
Global Change Biology 2:511-526
23-19:5 הביבסו היגולוקא .םיגומלאה תינוש לע םיטנירטונב הרשעהה תעפשה .1998 .נ רלבמטס