לך לדף הקודם**To the previous pageלך לדף הבית***To Hebrew Homepage

(2) םיגדה תווח תבריקב םיגומלא

חתופ תליא יפוח ךרואל תויתוכאלמ תועלסמ לע וחתפתהש םיגומלא תורבח לש רקחמ תדובע ךלהמב
התכיעדו תינושה לש תורדרדיה לע העבצהב דחוימב ליעי הז סקדניא .תינושה בצמ לע דמלמה סקדניא
.תינושה ינפ לע תיארנ וז הכיעד םרטב דוע הזו
RSMPP -המ קלח הנהו א"ת תטיסרבינואב עבטה תרימש רקחל ןוכמהמ םירקוח י"ע תישענ וז הדובע
ףותישב תעצובמה תליא ץרפמ שאר לש הפיקמ רקחמ תינכות ,(Red Sea Marine Peace Park)
.יאקירמא עויסו ןומימבו לארשימו ןדרימ םירקוח
.Deterioration Index תורדרדהה סקדניא ארקנ חתופש סקדניאה
ןתינ .קדבנה רתאב םיריעצה םיגומלאה זוחאו םימייק םיגומלא לש התומתה זוחא פ"ע בשוחמ הז סקדניא
רשאכ דחוימב הובג היהי סקדניאה .תוחפ וא רתוי בוט םיגומלאה תרבח בצמ םא הז סקדניא יפ"ע תוארל
.תוריהמב תרדרדמ איהו הנתשה םיגומלאה תרבח בצמ
(םיגדה יבולכל ךומס) םולשה תנוגלב הדובעה תונחת שולש לש (DI) סקדניאה הטמלש ףרגב הארנש יפכ
.ןהב תינושה לש הריהמ תורדרדיה לע הרומ
ונלש םינותנה פ"ע .הפיו הרישע םיגומלא תרבח תוריהמב וב החתפתהו 1994-ב הנבנש ריעצ רתא והז
התומת האב המוקמבו לילכ טעמכ הרצענ םיגומלא תובשייתה תונורחאה םינשה עברא וא שולשב
.םיגומלאה לש הכיעדו
PLE -ו PLSE ,PLS .ירצמה דעו ינדריה לובגהמ ץרפמה ךרואל תונוש תונחתב לבקתנש DI
.תינופצה הנירמב תונחת MS-ו ME .םולשה תנוגל לש םילגה ירבוש לע תונחת
.לקדה ףוחל םורדמ רוזאב תונחת DBBR-ו DBS ,DBP ,םיה ליחל ךומס הנחת NB
LHSS-ו LHBR ,LHMR ,LHSR .תימורדה הנירמה TY .ירחסמה למנה P
.םירצמ לובגל ךומס רולדגמה תונחת
א"ת תטיסרבינוא עבטה תרימש רקחל ןוכמה ,יבצ-ןב רפע

:ךרועה תרעה
גשגשלו לודגל םילוכי םיגומלא יכ םיחיכומה םירקחמה ןהו ,רתאב תועיפומה תונומתה ןה
הזה םוהיזה השוע המ הלאשה אוהו ,רקיעה ןמ ןוידה תא םיטיסמ ,םיגדה יבולכ תבריקב
.הז רתאב תובושת אצמת ךכ לע .ץרפמב יחה לש םינימה ןווגימל םירחאהו