לארשי תנידמ
הביבסה תוכיאל דרשמה
2001 טסוגוא 20
רבודה תכשל
תונותיעל העדוה
תשדוחמ הכרעה שרוד הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמ
תליא ץרפמ ימימב ימואלניבה םינעדמה תווצ לש

תפתושמה ם"ילכנמה תדעווב לומתא שרד ןרוג קחצי ,הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמ
םימרוגה תא קדבש םינעדמה תווצש הביבסה תוכיאו תואלקח ,תויתשת,תורייתה ידרשמל
םימרוגמ ולביקש יוגש עדימ תובקעב תאזו תשדוחמ הכרעה עצבי תליא ץרפמ םוהיזל
.םתדובע עוציב ךלהמב םינוש

:םה תליא ץרפמ םוהיזל תוירקיעה תוביסה יכ ויתונקסמב עבק םינעדמה תווצ
תווחהו הבקעב םיטפסופה תנעטה תוכרעמ ,םיל תמרוזש הבקעב בויבה תכרעמ
.תליא ץרפמב םיגדה לודיגל

בויבה תכרעמ יכ עדונ ,םינדריה םע ותמואש הביבסה תוכיאל דרשמה ךרעש תוקידבב
םיל םימרזומ םניא םיכפשהו ןוצמח תוכירבב 1986 תנשמ לחה תלפוטמ הבקע לש
.ימואלניבה םינעדמה תווצ חינהש יפכ ,ישפוח ןפואב

םיטפסופה רוזיפ תתחפהל תוליעפ ועציב םינדריה ,הבקעב םיטפסופה אשונל רשאב
,םימב ותוסיסמו טאפסופה בכרה ןינעב תוינושאר תויעוצקמ תוניחב ףסונבו ;ריואל
ידי לע וכרעוהש ולאמ ץרפמה ימב ןחרז לש תותוחפ תויומכל יפצ לע תועיבצמ
.ימואלניבה םינעדמה תווצ

יבולכש ךכל איבהל יושע ,ליעל רומאל םאתהב םינעדמה ח"וד ןוקית יכ ןייצל שי
.תליא ץרפמב ירקיעה ףיצרה םוהיזה םרוגכ ורכוי םיגדה

.תליא ץרפמ ימימב םוהיז לכ עונמל ףיצר ןפואב לעופ הביבסה תוכיאל דרשמה
ואצמיו ץרפמה ימיממ ואצוי םיגדה יבולכש ךכל לועפל שי יכ הניה דרשמה תדמע
.יביטנרטלא ןורתפ םהל

תוכיאל רשה לש ישיא וצ םייק ,תליא למנ לש םיטפסופה ןעטמ אשונב יכ ןייצל שי
תיתועמשמ הרוצב םצמצמה םיטפסופ ןעטמ ןיקתהל תליא למנ תא בייחמש הביבסה
ןכ לעו וצה תא םייק אל תליא למנ .טפסופה תנעטה תעב ץרפמה ימימ םוהיז תא
.הריקח ודגנ החתפנ

הרהזא תחת תליא למנ להנמו םילמנה תושר ל"כנמ ורקחנ ,תועובש רפסמ ינפל
דשחב הביבסה תוכיאל דרשמה לש םי םוהיז תעינמל הדיחיה יחקפ ידי ל
ע
.הביבסה תוכיאל רשה וצ םויק יא לש הריבע לש

םיגומלאה תוינושו תליא ץרפמ יכ ןייצ ,ןרוג קחצי ,הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמ
.עגפמ לכמ ותוא רומשל הבוח שי יכו הנושארה הגרדמהמ עבט באשמ םניה ובש

תורשפ אללו ףיצר ןפואב לועפל ךישמי הביבסה תוכיאל דרשמה" :ןרוג קחצי
ודמעמו םוהיזה לדוגב תולת אללו םימהזמה לכש םימוהיזה תקספהל דע
."םוהיזה ימרוג תייכרריהב

EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד