םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל תושרה

02-6529232 .סקפ 02-5005444 .לט 95463 םילשורי ,לואש תעבג ,3 ומלועו םע 'חר :ישאר דרשמ

תושרה לש תיעוצקמ תעד תווח :תליא ץרפמ ןופצב םיגדה יבולכ
םיימואלה םינגהו עבטה תרימשל
1999 רבמצד

יללכ
,םינש 12 -כ ינפל ,םיבולכה תמקה זאמ .ןוידל בוש הנורחאל התלע ,תליא ץרפמ ןופצ לש תיגולוקאה תכרעמה לע םיגדה יבולכ תעפשה תדימ
תיגולוקאה תכרעמה לש הבצמב הרימחמו תכלוהה תורדרדתהל דואמ יתועמשמ םרוגכ וז תימי תואלקח לע תועיבצמה תויודע קיפסמ ורבטצה
:םירטמרפ רפסמב תאטבתמ תליא ץרפמ ןופצ לע םיגדה יבולכ תעפשה .תליא ץרפמ ןופצב

.(םיגדל רקיעב) םיימי םייח-ילעבב תולחמ תוטשפתהל דקומו רוקמ .1
.ינופצה ףוחה לומ םיב ילוחה לודיגה תיב סרה .2
.(היצקודורטניא) ץרפמל םירז םייח ילעב ינימ לש הסנכה .3
.תליא ץרפמ ןופצב םימה לש - (היצקיפירטואא) תוחרזו תוקנח = םיטנאירטונב הרשעה .4

םיליפטו תולחמ תצפה
תימיה תואלקחה יכ תיעמשמ דח הארה ,ותצפהו (תפחשה יקדייח תצובקל ךיישה) Mycobacterium ינגותפה קדייחה לע ,םינש שולש ןב רקחמ
תסנכה םע הלח הז קדייח לש היצקודרטניאה יכ ההובג תוריבס תמייק .םינגומ רב יגד תקבדהו םיגומלאה תרומשל קדייחה תצפהל דקומ הווהמ
.םי-יבצו םיגד תתומתל תואדווב םרוג הז קדייח .(1 חפסנ) ץרפמל תימיה תואלקחה

ינופצה ףוחה לומ םיב ,ילוחה לודיגה תיב סרה
תיעקרקה יוסיכלו (ןצמח טועימ) םיבוראנא םיאנת תריציל תמרוג וז תינגרוא הרשעה .תיעקרקל עקוש םיבולכב םיגדל ןתינה ןמחפה תומכמ עברכ
תיעבטה הרבחה לש הדחכהל ומרג ,םיגדה יבולכ תבצהו םיל ינוריעה בויבה תמרזה םע ולחה רשא הלא םיאנת .(1 הנומת האר) םיקדיח ידברמב
"ןומיא-תיב" הווהמ ינופצה ףוחה לומ םיה .(.1.ב ףיעס ,7 'מע ,2 חפסנ) תינוציק תינגרוא הרשעה ירוזאל תינייפואה תיגולוקא הרבח תוחתפתהו
תמגופ הז לודיג תיב לש תינגרוא הרשעה (תישיא תומשרתה ,זורימ ןורהא ,ןוליא איג ,יאכז ודוד) םיימי םייח-ילעב לש בר רפסמל ,(nursery site)
תיתועמשמ הדירי תשחרתמ ,תינגרואה הרשעההמ האצותכש ,הארנ ןכ ומכ .ןומיא תיבכ ,ינופצה ףוחה לומ ,םיה לש ודוקפית ךשמהל םיאנתב
.(.1.א ףיעס ,3 'מע ,2 חפסנ) ונרוזאב ירקיע לודיג תיב םרובע הוויה ינופצה ףוחה רשא ,םינגומ םייח ילעב ינימ לש םתומלעיה ףאו םתוחיכשב

(היצקודרטניא) ץרפמל םירז םייח ילעב ינימ תסנכה
תואמגוד האלמ תיעוצקמה תורפסה .(.3.ב ףיעס ,8 'מע ,2 חפסנ) קרבלהו סינדה :ץרפמל תימיה תואלקחה י"ע וסנכוהש םיגד ינימ ינש םירכומ םויכ
.רז ןימ םהילא סנכוהש עגרב תויעבט תויגולוקא תוכרעמל םרגנש קזנ לש תודעותמ

םיטנאירטונב הרשעה
ןוטקנלפוטיפה תומכ .(ןוטקנלפוטיפ) תופחרמ תוצא טועימל תודוה םילולצ תליא ץרפמ ימ .םימה תולילצב היולת תינושה יגומלא לש "םתואירב"
םיטנאירטונה זוכירו הדימב .הנשה תומי בורב דואמ ךומנ וניה ,ץרפמה ימב (ןחרזו ןקנח טרפב - ןשד ירמוח) םיטנאירטונה זוכירש םושמ הנטק
םיטנאירטונב ץרפמה ימ תא הרישעמ תימיה תואלקחה .ועגפי םיגומלאהו ,ןטקית םימל רואה תורידח ,וריכעי םימה ,הברתי ןוטקנלפוטיפה ,הלעי
.(.4.ב ףיעס ,8 'מע ,2 חפסנ) וזכ תוריכעל איבהל הלוכי ןכלו
תומכ .(.4.ב ףיעס ,8 'מע ,2 חפסנ) תסמומ הרוצב ,םיבולכה ביבס םימל םישרפומ םיגדל ןוזמכ םינתינה ןחרזהמ %27 -ו ןקנחהמ %68
הנבמ שי תליא ץרפמ לש ותיעקרקל .(.4.ב ףיעס ,8 'מע ,2 חפסנ) םיבשות 31,000 -כ תב ריע לש בויב תומכל ךרע תווש תיתנשה םיטנאירטונה
םיילארשיה ויפוח לומ היוצמה תינופצה "הרעק"ב םירבטצמ ,םיה יקמעמל םיעקושה םיטנאירטונהמ קלח ,"תורעק" שולשכ ותרוצש יגולפרומואג
,(םירטמ תואמ המכ) קומע יכנא בוברע תליא ץרפמב שחרתמ ףרוח ידמ יכ רוכזל שי .(4 חפסנ) "תיגולוקא ןמז תצצפ" םיווהמו ,תליא ץרפמ לש
תומכ רשאכ .(5 חפסנ) ביבאב תוצא תחירפ תשחרתמ ךכמ האצותכ .הנוילעה הבכשל עקרקל ועקשש םיטנאירטונה תא ריזחמ ,הז בוברע
.(.4.ב ףיעס ,8 'מע ,2 חפסנ)
תיביסמ תוצא תחירפל תמרוג איה ,הלודג בוברעב םיקמעמהמ תלעומה םיטנאירטונה
.םתומל תומרוגו םיגומלא יבג לע תובשייתמ תוצאה
תודידמ ןיב האוושהב .(6 חפסנ) תליאב םיגומלאהמ תישימח לש התומתל םרגו 1992 תנשב שחרתה ץרפמה ימ לש ,דחוימב קומע בוברע
הדבעמל הבאט ןיב ,רטמ 400-600 לש םיקמועב ,םינורחאה םישדוחב ועצבתהש תודידמל ,םינש 10 -כ ינפל ועצבתהש םיטנאירטונ יזוכיר
.(פ"עב זרא ןתנוי) םיקמעמה ימב םיטנאירטונה זוכירב %20 -כ לש הילע הלח יכ ררבתמ ,תימיה
םע דחי ,םיה יקמעמב םירבטצמו םיעקוש םהמ קלח רשא ,םיטנאירטונ לש תיתוכאלמ הרשעה תעצבתמ תליא ץרפמ ןופצב יכ םיעיבצמ םיאצממה
- יכ ריבס ששח םייק םימה תדומע לש םייעבט בוברע יכילהת
.רק ףרוח רחאל ,קומע בוברע שחרתי םאב תישממ הנכסב םיאצמנ "תילארשיה" םיגומלאה תינושו תליא ץרפמ


תימלוע הייארב תימי תואלקח
. (7 חפסנ) םיבר םירוסיאו תולבגה הילע ולטוה ךכ לשב .רומח יתביבס עגפמ ,םלועב םיבר תומוקמב ,הווהמ תימיה תואלקחה יכ הלוע תורפס רקסמ
המקוה תומוקמה בורב .םיגומלא תוינוש תברקב תימי תואלקח לש בצמ רכזנ אל ,תורפסה רקסב תואבומה תואמגודהמ תחא ףאב יכ ,ןייצל יואר
הרוצב ףירחמ ,תיעבטה הביבסה ןיבל תימי תואלקח ןיב דוגינה .תיגולויב תונרציבו םיטנאירטונב תיעבט תורישע תויגולוקא תוכרעמב תימי תואלקח
לש תוכומנ תויופיפצ םע דחי הכומנ םיטנאירטונ תמרש רוכזל שי .יעבט ןפואב הכומנ םיטנאירטונה תומכ הב הביבסב רבודמ רשאכ תינוציק
.תליא ץרפמ ןופצב תמייקתמה וז ומכ ,תנווגמו הרישע םיגומלא תינוש לש המויקל יחרכה יאנת םה ,ןוטקנלפוטיפ

םיימואל םילוקיש - תליא ץרפמ
ןמצעל תושרהל תולוכי ,היגברונו ןווי ומכ תונידמ .םינווגמ לודיג יתבו םיצרפמ ,םיפוח לש רטמוליק יפלא דע תואמב תועפושמ םלועב תורחא תונידמ
קר וכותמ רשא ,יפורט םיב ףוח לש מ"ק 12 -כ כ"הס םנשי לארשי תנידמל ,ןהל דוגינב .תימי תואלקח ךרוצל םירתא לש םצמוצמ רפסמ "בירקהל"
ידוחייה לודיגה תיבו ,םילולצה וימימ לע ץרפמה .יתועמשמ ידוחיי לקשמ ךכלו ,םלועב רתויב תינופצה םג איהש ,םיגומלא תינוש תמייקתמ מ"ק 4 -כב
תובישחה .ביחרהל ךרוצ ןיא תליא ץרפמ לש תילכלכ - תיתורייתה תובישחה לע .הפופצה ונתנידמב הלעמב ןושאר יתרבחו ילכלכ םרוג םיווהמ ,ובש
םיכלוה םתומכש גוסמ ,עבטל הפישחו שפונ ,רוקיב רתא הווהמ ימיה לודיגה תיב - לארשי תנידמב םייחה תוכיא לש הלאש השעמל הניה תיתרבחה
.תליא ץרפמב ימיה לודיגה תיב לש יתוכיאה עבטה באשמל םרגנה קזנל תיסחי חינז םיגדה יבולכ לש ילכלכה ןורתיה יכ הארנ .ונתנידמב םימצמטצמו

םוכיס
םינגומ םייח ילעב לע תומייאמה תולחמ םיציפמ ;םיטנאירטונב םיה תא םימהזמ תליא ץרפמ ןופצב םיגדה יבולכ יכ םיארמ םויה םימייקה םינותנה
ףוחה לומ םיב לודיגה-תיב סרהל םימרוגו ;ץרפמלו תליאב םיגומלאה תינושל םירז םיגד לש היצקודרטניאל םימרוג ;הל ץוחמ וא םיגומלא תרומשב
,תליא ץרפמ לש תיגולוקאה תכרעמה תוטטומתהל איבהל הלולעה ,תיגולויבה הניחבהמ הנכס הווהמ תליא ץרפמב תימיה תואלקחה ,ונרעצל .ינופצה
.םיגומלא תוינוש תומייקתמ ןיידע םהב ,םינגומה םירוזאב םאו חותפה םיב םא
תימי תואלקח ססבלו ,ירשפאה םדקהב םיהמ םיגדה יבולכ תאצוהל איבהל שי ךכיפל
.ןוכיתה םיב םירדגומ םירתאב וא השביב תוכירבב


םותחה לע

תליא ץרפמ גולויב ,יאכז ודוד
תליא זוחמ גולויב ,ןומלש ינב ר"ד
ישאר ןעדמ ,יקצולוברפ יבא ר"ד
:תורוקמו םיחפסנ
תליאב תימי תואלקחל ימואלה ןוכמהמ םירקוח לש םרמאמ ריצקת :םיגד תולחמ :1 חפסנ
Diseases of Aquatic Organisms , in press
ר"ד זוכירב - םיגדה יבולכבו תליאב יפוחה לודיגה תיב תורדרדיה :םינעדמה ךמסמ :2 חפסנ
.(אבה ףדב אבומ ונממ ריצקת) 11-8-99 ,ןינג היצמא
ץרפמ שארב םימה תוכיא לע םיגדה יבולכ תעפשה :זרא ןתנוי 'פורפ לש ותעד תווח :