?דבל ינא םא וליפאו תושעל לוכי ינא המ

:םייקה לע רומשל ,תישאר
,ךילא ופרטצי םירחאש יוכיס שי דימת .רחא והשימ ירחא םג תוקנל שייבתת לא .םיהו ףוחה ןויקנ לע רומש*
.זמרה תא ןיבי ןויקנה לע רמוש ונניאש ימו
. קזנה תא ןקתל ידכ ושרדיי םינשש םיגומלאב עוגפל לקנב לולע התא הלילצ תעב .םיגומלאה לע רומש*
.תיארש העיגפ לכ לע חוודו קבא הלעת לא*
. ךתומכ בושחי דחא לכ - ךמוקמב תאז השעי רחא והשימש הכחת לא .בצמה תא ןקתל םישועש ימ םע הלועפ ףתש*
:ןוקת שורדה תא ןקתל ,תינש
לע תוחכוה ךינפב איבי וא ,ךתוא ענכשי אלש ימל ותוא ןתת לא .ךלוק תא ושרדי םלוכ תוריחבה תארקל*
.דיתעל תונכ ויתונווכש וא , תיתימא תיתביבס תוליעפ
ןויקנ תולועפ ,ךוניח תודסומו םינוגרא ידי לע םיפוח ץומיא - ומכ .םיהו ףוחה תנגהל תוירוביצ תולועפ םוזי*
.תוטלחה ילבקמ לש תודסומ וא תודעוב תוברועמ ,םיבדנתמ םיפוג ידי לע יפוחו ימי-תת
ךנחמ וא הרומ התא םא היהו
.דיתעב התורדרדהמ לובסל וא ,הביבסה תוכיא תרימש תוריפמ תונהל ךירצש הז וניה ךתוירחאבש רעונה*
! םתוא בזכאת לא - רצויה דיב רמוחכ ךלצא םה םויה
הלילצ ןודעומב ליעפ וא להנמ וא
תוליעפב ברועמ הייה .גישהל לוכי התאש רתויב הבוטה תמוסרפה םה חמוצו יחב רישעו יקנ םי*
.יולגב ךכ לע ריהצהל שייבתת לאו תיתביבס
.םימלשו םייקנ םקיזחהל םיבאשמ עיקשהל גאדו תינוש וא ףוח ץמא*
.םיב עוגפל הביבסה תוכיאל םישידא וא םייארחא-אל םימזימ עונמל תיקסע וא תיטילופ תרגסמ לכב לעפ*
יצרא וא ימוקמ יאקיטילופ התא וליפאו
ןומימה ,ןונכתה ירושימב - םדקל לכות םתוא הביבס יאשונ ךל אצמ .יתביבסה זייקהמ בוט רתוי זייק ןיא*
רתוי יוארש אשונ ןיא .ןיע תיארמל וא הדמולמ םישנא תווצמכ אלו ךביל לכב תאז השע ךא - עוציבהו
.ךוראה חווטל ותושעל
ןנכתמ וא םזי םג ךנה םאו
.ךידי השעמ תא בעתל ונל םורגת לא .ןאכמ ךתכל ירחא םג ונמע וראשיי ךילדחמ וא ךישעמ*
.םיאבה תורודל םג והשמ ראשה -תוצלפמ ונל םיקת לאו ,םיהו ףוחה תא ונתיאמ לוזגת לא*

*********

ארוקה התאו

בלשנו בותכ - ?הלא םימוחתמ דחא לכב תאזכ תוליעפל תונויער ךל שי