הבקע ריעה :תליא ץרפמ לש ירקיעה םוהיזה םרוג
***
*תניר רירפצ תאמ
**
רקיע תא תימיה תואלקחב הלות הניא תימואלניב םיחמומ תדעו
/ תליא ץרפמ םוהיזל תוירחאה
םוהיזה תויעב תא םינורחאה םישדוחב הקדבש תימואלניב םיחמומ תדעו
ןיב םה ןדריב םרוקמש םיטפסופ קבאו םיכפשש העבק תליא ץרפמב יתביבסה
תואלקחה ףקיה תא םצמצל הצילמה םג הדעווה .םוהיזל םיירקיעה םימרוגה
.םימוהיז תעינמל תוריהז יעצמאכ ,לארשיב תימיה
,תירבה תוצראמ ןוסניקטא ןילרמ 'פורפ םירבח ויה הבש - הדעווה
ח"וד ןוידל הלעי - לארשימ קריב תידוהי 'פורפו הינמרגמ לטנזור דלורה 'פורפ
,הביבסה תוכיא ידרשמ לש םיל"כנמ תדעו תרגסמב ,אבה שדוחה תליחתב
.תואלקחהו תויתשתה
ךילהתבו ,םינמשו םיקלד םיציפמ תליאו הבקע ילמנש םינעוט ח"ודה ירבחמ
.םיה ןוויכל קבא תרוצב רמוחהמ קלח טשפתמ תוינואה לע םיטפסופה תסמעה
ינגרואה ןמחפהו ןשדה ירמוח תויומכ תא םילעמ םינושה םוהיזה ימרוג
.ןחטשמ תיצחמ ןדבוא ידכ דע ,םיגומלאה תוינושב םיעגופה
ןיא הבקעבש רחאמ ,םוהיזל יתועמשמ רוקמ ,םיחמומה תעדל ,הווהמ ןדרי קבא
לש תורזפתה תעינמל םימיאתמ םיעצמא ןיאו םיכפשב יתשבי לופיט
תורוקמ ינשמ םוהיז תעינמל םידעצ וטקננ ,תאז תמועל ,לארשיב .םיטפסופ
וזמ הרשע יפ הלודג הבקעב תסמעומה םיטפסופה תומכ ,הכרעהה יפ לע .הלא
ורוקמש בויבה תומכמ 100 יפ איה הבקעמ םיל ךפשנש בויבה תומכ .תליאבש
.תליאב
התרגסמבש ,תימיה תואלקחה תעפשה היה תקולחמב רתויב םייונשה םיאשונה דחא
תואלקחה דרשמו תואלקחה תורבח יגיצנ .םיב םיאצמנה םיבולכב םיגד םילדגמ
םינוגראו םינעדמ המכ ונעט םתמועל .דבלב תימוקמ העפשהב רבודמש ונעט
תוינושל ומרגנש םיקזנל יתועמשמ םרוג איה תואלקחהש םייתביבס
.םיגומלאה
םוהיזה םרוג איה תימיה תואלקחהש הנקסמל עיגמ וניא םיחמומה ח"וד
התוליעפ תא קיספהל ץילממ וניא םג אוהו ,ץרפמה רוזאב רתויב יתועמשמה
תא 30%-ב תיחפהל ץילממו תוריהז יעצמא טוקנל ארוק ח"ודה ,תאז םע .םיב
.םיה לא עיגמש - םיבולכב םיגדה תושרפהמ רקיעב ואצומש - ןקנחה תומכ
תא ליבגהלו םיגדל תונתינש ןוזמה תויומכ תא תיחפהל איה תפסונ הצלמה
,גדל םרג 550-מ (סינד יגד רקיעב) םיבולכב םיגדה לש יברימה לדוגה
.םרג 400-ל
ירמוח םאה קודבל תנמ לע םיפסונ םירקחמ םייקל שיש םיבתוכ םג םיחמומה
רוקמל םיכפוהו םיה תיעקרקב םירבטצמ - םיגדה יבולכמ ןקנח ומכ - ןשד
םיבקעמו םירקחמ לש הכורא הרוש עצבל םיצילממ םיחמומה ,ללככ .םוהיז
יכילהת תא רתוי בוט ןיבהל תנמ לע תליאב תיגולוקאה תכרעמה ירחא
רפסמ תא תיחפהל ידכ תויתוכאלמ תוינוש םיקהל םיצילממ םגו ,םוהיזה
.תויעבטה תוינושב םיללוצה
תא הכרבב תומדקמ ןהש ועידוה "גדרע"ו "ףוס גד" תימיה תואלקחה תורבח
תירקיע תוירחאמ ןתוא רטופ ח"ודה ,ןתנעטל .ויתוצלמהו ח"ודה תונקסמ
ןהב תולתל ןויסינהש חיכומו ,םיגומלאה תוינושלו תליא ץרפמל םרגנש קזנל
.קדוצ יתלב היה המשאה תא
דרשמ םג םנמא .תורתוס תובוגת שדחה ח"ודה ררוע הלשממה ידרשמ ברקב
םילבקמ םה היפל ,העדוה םסרפל ורהימ הביבסה תוכיאל דרשמה םגו תואלקחה
רשפאש רורב ח"ודה יפ לעש ןעט תואלקחה דרשמ םלואו .ח"ודה תוצלמה לכ תא
תאצוהש הביבסה תוכיאל דרשמה רובס ותמועל .תימיה תואלקחה םויקב ךישמהל
.דיתעב תליא ץרפמ םוקישב יזכרמ דעי איה םיהמ םיבולכה
לש ירקיעה םוהיזה םרוג אוה תימיה תואלקחהש עבקש ימש חיכומ ח"ודה"
ןעדמה ,ןונבל ןד 'פורפ רמוא ,"יתדבוע סוסיב אלב םירבד רמא ,ץרפמה
תואלקחה תא איצוהל שיש הנקסמל זמר ןיא ח"ודב" .תואלקחה דרשמ לש ישארה
ךישמהל ךירצ ,הרוק המ תעדל ידכש הז עבוק אוהש המו ,םיה ןמ תימיה
."רוקחל
תדעו ח"וד תא םידמול ןיידע םינגהו עבטה תושרבו עבטה תנגהל הרבחב
תנעט תא רשאמ ח"ודהש רמול רשפא התע רבכש םירמוא םיפוגה ינשב .םיחמומה
איה תליא ץרפמב תירקיעה היעבה היפל ,םינעדמהו םייתביבסה םינוגראה
.ןשד ירמוח לש םוהיז
םרוג איה הבקעש הנקסמל תונקפסב סחייתמ ,עבטה תנגהל הרבחהמ ,אריפש תימע
אל" ,רמא ,"קיפסמ תססובמ הנניא וזה העיבקהש בשוח ינא" :ירקיעה םוהיזה
.הקימעמ רתוי הרוצב תאז קודבל שיו םיה לא םשמ םרוז בויב המכ רורב
לבא ,תליאב םיטפסופ םוהיז תויעב ויה רבעבש רוכזל ךירצ ,םיטפסופל רשאב
םיטפסופל רשקהש ךכ ,תחפ קבאה םוהיז רשאכ אקווד רדרדיה תוינושה בצמ
הבקע לע העבצהה" היפל ,העדוה המסריפ םינגהו עבטה תושר ."יאדו וניא
יאלקחה יבולה יצחל לומ לא ,תוירחאמ החירב ומכ תיארנ ישאר םרוגכ
."תימיה תואלקחהו
השיגדמ איה ךא ,םוהיזה ימרוג לכב לפטל שיש המיכסמ עבטה תנגהל הרבחה
ירמוח תומכל תמרות תימיה תואלקחה םא" .םהמ דחא איה תימיה תואלקחהש
לכב" .אריפש רמוא ,"םיהמ התוא איצוהל שיש ירה ,ץרפמל העיגמש ןשדה
ןוזמה תויומכ לש תיתועמשמ התחפה תויהל ךירצ ינושארה דעצהש רורב ,הרקמ
."חקפל השק היהי וילעש דדמ אוהש - ןקנחה תויומכ לש אלו םיגדל
ץרפמ רומישל תלעופה התומע םייתנש ינפל המיקהש ,ןנור המחנ תסנכה תרבח
םא םה םג - םיהמ םאיצוהל שי זא ,םיקיזמ םיגדה יבולכ םאש תרמוא ,תליא
.ירקיעה םוהיזה םרוג םניא
לבקל תסנכה לש הביבסה תוכיאו םינפה תדעו תרגסמב לעפת איה ,ןנור ירבדל
תורבח לש הריכחה הזוח ךשמה תא רשאל אלש הלשממה ידרשמל תארוקה הטלחה
.הנשה ףוסב םייתסהל רומא ימיה חטשב הריכחה הזוח .תימיה תואלקחה
תיסהו ףליס ךדרשמ :יבגנהל "ףוס גד" תרבח
שי היפל ,הביבסה תוכיאל דרשמהמ העדוה האצי םיחמומה ח"וד םוסרפ ירחא
גד" תימיה תואלקחה תרבח תעבות תעכ .םיהמ םיגדה יבולכ תאצוהל לועפל
יפלכ םייתעמשמ םיעצמא טוקנל ,יבגנה יחצ ,הביבסה תוכיאל רשהמ "ףוס
.דרשמה תעדוה םוסרפל םיארחאה
לש ןווכמ ףוליס םושמ ךכב שי ,ןיצ ןור ,"ףוס גד" לש ןידה ךרוע תנעטל
רוסיא קוח לע הרואכל הריבעו ;תימיה תואלקחה תורבח דגנכ התסה ;ח"ודה
.ערה ןושל
ולעפוהש םיצחלל הבוגתב המסרופ הביבסה תוכיאל דרשמה תעדוהש תנעוט הרבחה
המחלמהש ךכב הלא םינוגרא המישאמ ףוס גד .הביבסה תוכיא ינוגרא דצמ
.םמויקל סיסב הווהמ םיגדה תווחב
תואלקחה תורבחב ודרשמ לופיטב ברעתמ וניא אוהש הנורחאב עידוה יבגנה
.ןהילעבמ דחא םע םיישיא םירשק ול שיש רחאמ
18/07/2001 ךיראתב "ץראה"ב םסרופ*