םירקוחה י"ע הקדבנ אל םוהיזב ןדרי תמשאה

תניר רירפצ תאמ

תפסונ הקידבל םיחמומל רזחוה תליא ץרפמ םוהיז לע ח"וד
רבעש עובשב ומיכסה הלשממה ידרשמ
לש תונקסמה תא תפסונ םעפ קודבל
ןהיפל ,תימואל ןיב םיחמומ תדעו
תירקיעה תיארחאה איה ןדרי
דרשמה .תליא ץרפמ םוהיזל
שרופמב עבק רבכ הביבסה תוכיאל
.היוגש איה תאז הנקסמש

יגיצנ םיפתוש הלש ,תאז המכסה
,תויתשתה ,הביבסה תוכיא ידרשמ
ךלהמב הגשוה תורייתהו תואלקחה
חותיפל דרשמב ךרענש ןויד
םיחמומש רחאל הלבקתה וז .ירוזא
תופירחב ורערע ןדרימו לארשימ
רחאלו ,םיחמומה ח"וד תונקסמ לע
תסנכה לש הביבסה תוכיאו םינפה תדעו םגש
ח"ודה ריזחהל שיש העבק
.תופסונ תוקידבל םיחמומל
תוינוש לע םהיתועפשהו תליא ץרפמב םוהיזה תויעב תא הקדבש םיחמומה תדעו
דלורה 'פורפ ,תירבה תוצראמ ןוסניקטא ןילרמ 'פורפ תא תללוכ םיגומלאה
ינפל השיגהש ח"ודה .לארשימ קריב תידוהי 'פורפו הינמרגמ לטנזור
םה ריעב למנהמ טלפנה םיטפסופ קבאו הבקע ריעה לש םיכפשהש עבק םיישדוחכ
אוה םוהיזה .(ןקנח רקיעב) ןשד ירמוחב ץרפמה םוהיזל םיירקיעה םימרוגה
.תונורחאה םינשב ץרפמב םיגומלאה תוינוש לש בחרנה סרהל תירקיעה הביסה
לע ץרפמב תימיה תואלקחה תעפשה תדימ הרורב אלש העבק הדעווה ,תאז תמועל
םיבולכב םיגד תולדגמה תימי תואלקח תורבח יתש שי ץרפמב .םיגומלאה
.םיל תורישי תוטלפנ ןשד ירמח תוללוכה םהיתושרפהו

לע עדימ םיחמומל ורסמש הלא םה לארשיב םימרוג המכ ,קריב 'פורפ ירבדל
.ןדריל תועגונה תונקסמה ושבוג הז עדימ ךמס לעו הבקעמ םוהיזה תויומכ
םינדריל תורישי תונפל החרט אל ללכ הדעווהש ךכב םגפ התאר אל קריב
לארשיב םימרוגה לומ ונדבעש ךכ עבקנ הדובעה להונ" .עדימ םהמ ףוסאלו
התיה םא םגש ררבתמ םלוא .הרמא איה ,"ונל ורסמ םהש עדימ לע ונכמתסהו
םייתימאה םינותנה תא תעדל רשפא היה רתוי תידוסי הקידב לארשיב תישענ
בטיה וריכהש לארשיב הביבס תוכיאל םיחמומ המכ שיו רחאמ ,הבקעב בצמה לע
.הבקעב בצמה תא

םהל עדונשכ ךא .לארשיב הקידבה תונקסמל םיעדומ ויה אל ללכ םינדריה
םיירקיעה םיארחאכ םירדגומ םהש תליאב םינעדממו תילארשיה תרושקתהמ
ח"ודש ךכ לע האילפ ועיבהש רחאל תאז .ביגהל ורהימ םה ,ץרפמב םוהיזל
ץפומ רבכ לארשיב םיימשרה םימרוגה ידי לע אלמ ןפואב ןודנ אל ןיידעש
.תרושקתל

לארשיב םירקוחל בתכמ חלש ,הבקעב ימי רקחמל הנחתהמ ,ןארדב דמחומ ר"ד
ינפמ הנגהה יעצמא לכ ןיאש םיחמומה ח"וד תנעטל סיסב לכ ןיאש ןייצ ובש
םיעצמא למנב ונקתוה 1994-ב רבכ ,וירבדל .הבקע למנב םיטפסופ קבא תטילפ
.טלפנה קבאה תויומכ תא 90%-מ רתויב ומצמצש קבא תטילפ תעינמל

תויהל הלוכי אל ןכלו םימב סיסמ וניא םיטספופה קבאש ןארדב ןייצ ןכ ומכ
םירקוח םג ועיגה וז הנקסמל .תיגולוקאה תכרעמה לע תילילש העפשה ול
תושק םיעגופ ויה םה תישממ העפשה התיה םיטפסופל םאש ונייצש ,לארשימ
.תליאב הלאמ הברהב בוט בצמב ןה הלא תוינוש ךא ,הבקע דיל תוינושב

בתכ ,תליא ץרפמ לש דחא רפסמ םוהיזה םרוגכ ורכזוהש הבקע לש םיכפשל רשאב
זאמ עובק להונ שיש הדבוע תאז" .ןיטולחל התעט םיחמומה תדעווש ןארדב
שי ,תאז תמועל" .בתכ ,"תליא ץרפמל בויב קלסל ןיא ויפ לעש 80-ה תונש
."ץרפמל תליאמ תופוכת בויב תומרזה

לע לארשיב םיימשר םימרוגל הרבעוה םיחמומה ח"ודל רתוי דוע הפירח הבוגת
ץרפמ רוזאב הביבסה תוכיא אשונ לע ינדריה יארחאה ,רישב-לא לליב ידי
יבולכ תעפשהב קוסיעמ ןווכתמב ענמנ םיחמומה ח"ודש ןעט רישב-לא .הבקע
םימרוג לע המשאה תא ליטה טלפמכו ץרפמה לע תימיה תואלקחה לש םיגדה
.ךכל תוירחא םהל ןיאש

לע םיגדה יבולכ לש תילילשה העפשהה תא תיחפהל דחוימ ץמאמ השוע ח"ודה"
םיירשפא םוהיז תורוקמ לע תורעשה חתיפ אוה" .רישב-לא בתכ ,"הביבסה
יוביג אללו תויצלוקפס תועצמאב תאז השוע אוהשכ רתוי תוקחורמ תודוקנמ
ןיב הלועפה ףותיש תא ךפוה ח"ודהש ףיסוה רישב-לא ."יריפמא עדימ לש
.ךרע רסחל ץרפמה לש תויתביבסה תויעבב לופיטב ןדריו לארשי

םרוגה הניא ןדריש רורב ידש ןוויכמש םירמוא לארשיב הביבס תוכיא ימרוג
הרבחה .תימיה תואלקחה לש העפשהה תא ןוחבלו רוזחל שי ,םוהיזל יזכרמה
םרוגכ םיגדה יבולכב ריכהל תפסונ םעפ רבעש עובשב השרד עבטה תנגהל
.ץרפמהמ םתאצוהל לועפלו ישאר םוהיז

יבולכ לא סחייתהל שיש רמא ,ןרוג קחצי ,הביבסה תוכיאל דרשמה ל"כנמ
תעיבקל דוגינב תאז .םוהיזה תתחפהל לועפלו םהזמ םרוג לאכ םיגדה
שיו םיבולכה לש העפשהה תדימ הרורב אלש ח"ודב םיחמומה לש תיחכונה
ודרשמש רמא ןרוג ,תאז םע .תענומ תוריהז לש תוביסמ קר םוהיז תיחפהל
.םיגדל תונתינה ןוזמה תויומכ תא תיחפהל םיחמומה תצלמה תא לבקמ טלחהב

םיחמומה תוצלמה לכ תא ולבקי ןהש הרמא תימיה תואלקחה תורבח םעטמ תרבוד
ימרוג המכ םיחמומה ונייצ ,התנעטל .תפסונ הקידב לכ לע תוכרבמ ןהו
לפטל שיו (למנ ינקתממ קלדו ןמש ,םיינוריע םיכפש םהיניב) לארשיב םוהיז
.ןדרי יבגל םייפוסה םיאצממל רשק ילב הלאה םימרוגה לכבץרפמה ומהיז םיגדה יבולכ :םירקוח

ונפ ,זרא ןתנוי 'פורפו רזל זעוב ר"ד ,תליא ץרפמ לש םיריכב םירקוח ינש
םיינשה .ןוסניקטא לירמ 'פורפ ,םיחמומה ח"וד יבתוכמ דחאל הנורחאב
ירקיעה םרוגה םה םיגדה יבולכש רורב םהידיבש םינותנה יפ לעש ונייצ
לש יעבטה רוזחמב םייקש המל רבעמ ,ץרפמל םימהזמ ןשד ירמוח ףיסומה
.ץרפמב הלא םירמוח

ירמח לש תרבטצמה העפשהה תא קודבל ןיאש ונעט ,רזלו זרא ,םירקוחה ינש
רקיעב דקמתהל שי אלא םיחמומה תדעו העיצהש יפכ תובר םינש ינפ לע ןשד
הבקע לש בויבה הווהמ אל ךכיפל .תונורחאה םינשב ןשדה ירמוח תפסותב
.80-ה תונשמ רבכ ץרפמל עיגמ אל אוהו רחאמ ץרפמה תויעבב יתועמשמ םרוג

9.9.2001 -ךיראתב "ץראה"ב םסרופ