úéáä øúàì Back To homepage

ìù ãçà ïéîì ùã÷åî äæ øúà
éãé ìò äúìâúðù ,úéð÷éúøð úòìåú
.1979 úðùá äæ øúà øáçî
åäéìà-ïá äîçð ø"ã é"ò äøàåú àéä
.òãîì íéùãç ïéîå âåñë

úéúìéà úéðåìéìñ éòãîä äîù
.(Filogranella elatensis)
äúåéäá åæ úòìåú ìù äãåçé
äôåôö úåøåðéö úù÷éî úøöåéä ,úéúáùåî
3-2 ìù øèå÷á øåðéö ìë -
,äáùåî éãëì úãëìúîä - íéøèîéìéî
úîîåøúîä ,àèåæ-úéðåù ïéòî
.ò÷ø÷äî î"ñ úåøùò äáåâì
åòáöù íéðéðçá øæ úàùåð åæë úòìåú ìë
,äìåë äáùåîäå èäåì íåãà ãòå ãøãøå
,úéðåùä éëåëá úçúôúîä
.äøéãðå éôåé-úìéìë äðä

ãéçéä øúàä íäãæä øòöä äáøîì
,úìéàá úéðåìéìñä úáùåî äàöîð åá
.ìéìë äãçëð àéäå
.äúåéä ìò ãéòäì åøúåð íéîåìéö ÷ø
åðìåëì ç÷ì äøëéæ ùîùé

ãåòéúì

éðøåìå÷ åì'âðà ø"ã :íåìéö
photo: Dr. A. Colorni
This site is dedicated
to the memory of a unique
Tubiferous serpulid worm,
discovered in Eilat in 1979
and described by Dr. N.
Ben-Eliahu as a new genus
and new species, named
Filogranella elatensis
It lives in tube calcareous
tubes 2-3 mm across,
glued to each other to
form reef-like dense
colonies, growing up to
1.5 m height.
The white-cream tubes,
and the crimson-red
tentacles render this worm
to be most beautiful.
The typical site suffered
extreme pollution and
the entire colony perished.
Fortunately, it can still be
found in other parts of
the Red Sea.

Reference