לך לדף הקודם**To the previous pageלך לדף הבית***To Hebrew Homepage

"הקורי ריעו לוחכ םי"
ינפד בקעי ר"ד
ידכ הניפל רבעמ ךל הכחמה גולומכוחה רשאמ רתוי סואמ ןיא ,דחא דצמ
."ךל יתרמא" אוה רמול ול שיש המ לכ עיגמ הזשכו ,ךנולשיכב תוארל
תא השעת לבל ךתוא ריהזמש ימל בישקהל אל עודמ ,ינש דצמ ךא
?"ךל יתרמא"-ה תא ךילע איבתש ,תוטשה
ימי-תתה עבטה אוה הב וניינע לכו ,הנש 40 תאזה ריעב בשויש ימכ
תופלחתמ ןמעו ,םיפלחתמ תוטלחה ילבקמו ריע ישאר יתיאר ,ותרימשו
,סיסבה ךא .ריוואה ללחל תוחרפומה תואמסיסהו תובשונה תוחורה םג
ריעב ונייחב בושח ביכרמ םיווהמ ןיידע הביבסה תוכיאו םייחה תוכיא
.תאזה


םשו ,ינחלוש תורגמב ורבצנש םיביהצמ תוריינב יתרבנ עובשכ ינפל
ינפל יתבתכש "?עווג תליא ץרפמ םאה" :םשב רמאמ קתעה יתאצמ
הבוגתכ ,"תונורחא תועידי" ןותיעה לש תבשה ףסומל ,1978 -ב ,םינש 23
לחהש גיד לש שדח ףנעלו ,הבקעבו תליאב םיטפסופה יכפש תורבגתהל
איבהל יואר .םישירכ גיד -(ךייש-א םראש איה) הריפואב זא חתפתהל
תושדחה תופסותהשכ ,ליעל בותכה תא שיחמהל ידכ תואקספ המכ ונממ
:םיירגוסב תואבומ רתוי
ןוזמב רתויב ינעה םיה לש רתכה לע "םירחתמ"ה ישארמ אוה ףוס םי"
רשוע ןיב הריתס תמייק הרואכל .
("לוחכ רבדמ" תאז םינכמ םויה)
רשוכש הדבועה ןיבל וב םייוצמה םינטרסו םיגד ,םיגומלא לש םינימה
םוח תא תונמל רשפא ךכל תוביסה ןיב .ירעזמ אוה ולש ןוזמה רוציי
ןוימטל םידרוי ךא תוצאל םישורדה םילרנימב עובק רוסחמ ,םימה
ףא םהב ןיאש תוירבדמב ףקומ ותויה תא ,לוברע רסוחמ םיה תיעקרקב
ןוזמ רוריפ לכ לעש הדבועה אופיא תראשנ .דועו האופרל דחא רהנ
םירחאה םירוציהו םיגדה ינימ לש ברה ןווגמהו השק ןאכ םיקבאנ
ףוס םיב רצונ .ןאכ תררושה תירזכאה םויקה תמחלמ עקר לע חתפתה
הדימב וב עגופו ותוא ריפמ - גיד לש גוס לכ -גידהש ,ןידע יגולויב ןוזיא
.םיגדה ינימ ןיבש הנוזתה יסחי תמקרב תרחא וא וז
תיטירבה רמשמה תנחת .ןופצמ החתפנ ץרפמב םייחה תוכיאב הערהה-
תישארב בולע םיגייד רפכ ,הבקע םגו ,למנ ריע תויהל הכפה שרשר-םואב
ץאומה חותיפה .ןדרי תכלממ לש דיחיה הלמנ תויהל החתפתה ,האמה
םיכפשה .ןהיפוחבש םיגומלאה תוינוש ןובשח לע אב הלא םירע יתש לש
םג .ףוחה ךרואל רבועה םרזב םיטשפתמו המורד םיפחסנ םיל םידרויה
.םיימיכ םינשד םהש ,גלשאו םיטפסופ אוצייב תוקסוע הבקע םגו תליא
(ןקנחו) םיטפסופב רוסחמב רושק תליא ץרפמ לש ותולדמ קלח ,רומאכ
תרבגומ תוליעפל הייחמצה תא תררועמ הלא לש תפסות לכו ,םיה ימב
לש רוערע ונינפל בוש ,השעמל ,ךא ?הזמ בוט המ הרואכל .ןוזמ רוציי לש
לע םיגומלאב תוצאה עובק ןפואב תורחתמ ובש ,ןידעה יגולוקאה ןזאמה
,םימה תוריכע תא הלעמ תוצא לש תוברתה לכ .היונפ עקרק תסיפ לכ
םא .תינושבש ברה םיגדה ןווגמב תושק תעגופו םיגומלאה תא תקחוד
תפסות -לכאמ יגד לודיגל הכירבל תליא ץרפמ תא ךופהל והשימ םלוח
אל םיגומלא תוינוש ךא ,הז ךילהתל תעייסמ םיל
(ןקנחו) םיטפסופ לש
" .וב ומייקתי
תיב ףלא הז .האובנ לש ץמש ףא וב ןיא ןורחאה טפשמה ,רבד לש ותימאל
םיללכה -"וטנ עבט"מ רומגה ךפהה םה רויעו תואלקח :היגולוקאב
וא תומימת ךותמ וא תאז האור אלש ימו ,םידגונמו םינוש םהילע םילחה
הז ךיא וידכנלו וינבל ריבסהל ךרטציש ופוס חווט-רצקו רצ סרטניא ךותמ
.הרק
-אל םיגשיה דחא דצמ אטבמה ,ימוקמ גח אוה תליא םוי .םוכיסל
לש הנבההו הייארה רצוק תא ונל ריכזמ אוה אסיג ךדיאמ ךא ,םילטובמ
םיו הקורי ריע" המסיסה םאה איה הלודגה הלאשה .רבעב ריעה יטינרבק
ךפהה וליאו ,אדירג בל תלאשמ הנניא תליא תייריע וב האציש "לוחכ
,ריבסהל לוכי ינא "קורי םי" ."הלוחכ ריעו קורי םי" -הרוקו ךלוה הזמ
.דבל ןיבהל וכרטצת ינשה קלחה תא וליאו

1/3/2001 -ב "תליאב ברע-ברע ןומוקמב םסרופ