2003 ףוס ימי-תת ףונ

םמצע םיאורש םירחא םיפוגו תליא תייריע !!! 2003 תנש ףוסב ימימ-תת ףונ הארנ ךכש ןימאהל אל .םוהיז והז .תונמא אל וז
תלוספ ,לדוג לכמ תואטורג .תמלוה ימי-תת ןויקנ תמר תרימשב ץורח ןולשכ ולשכנ םייעבטה ויכרעו םיה תרימשל םייארחא
לכ תא דבאנ םהילע לטומה תא ושעי הלאש דע ןיתמנ םאש יל הארנ .םיפוחהו םיה עקרק תא תדפרמ הלכתמ-אלו הלכתמ
ףוסאל דיפקנ ."ונלש הנטקה םיהולא תקלח" אוהש םיב לפטל םיבייח ,םינוגראכו םידיחיכ ,ונא :סונמ ןיא .הלילצבש ףיכה
.םתוקנל תודחוימ תולילצ תוצקהלו םילפוטמ-אל םיימי-תת םירוזאו תוינוש ץמאל םינודעומהמ שורדנ ,תלוספ הלילצ לכב
.ןיול לאכימ ללוצה לש ותובידאב ונילא ואבוה הלא תונומת

?דבל ינא םא וליפאו תושעל לוכי ינא המ

(...םויה םג ןוכנ אוה המכ .1999 -ב בתכנ הז טסכט)

:םייקה לע רומשל ,תישאר
,ךילא ופרטצי םירחאש יוכיס שי דימת .רחא והשימ ירחא םג תוקנל שייבתת לא .םיהו ףוחה ןויקנ לע רומש*
.זמרה תא ןיבי ןויקנה לע רמוש ונניאש ימו
. קזנה תא ןקתל ידכ ושרדיי םינשש םיגומלאב עוגפל לקנב לולע התא הלילצ תעב .םיגומלאה לע רומש*
.תיארש העיגפ לכ לע חוודו קבא הלעת לא*
. ךתומכ בושחי דחא לכ - ךמוקמב תאז השעי רחא והשימש הכחת לא .בצמה תא ןקתל םישועש ימ םע הלועפ ףתש*
:ןוקת שורדה תא ןקתל ,תינש
לע תוחכוה ךינפב איבי וא ,ךתוא ענכשי אלש ימל ותוא ןתת לא .ךלוק תא ושרדי םלוכ תוריחבה תארקל*
.דיתעל תונכ ויתונווכש וא , תיתימא תיתביבס תוליעפ
ןויקנ תולועפ ,ךוניח תודסומו םינוגרא ידי לע םיפוח ץומיא - ומכ .םיהו ףוחה תנגהל תוירוביצ תולועפ םוזי*
.תוטלחה ילבקמ לש תודסומ וא תודעוב תוברועמ ,םיבדנתמ םיפוג ידי לע יפוחו ימי-תת
ךנחמ וא הרומ התא םא היהו
.דיתעב התורדרדהמ לובסל וא ,הביבסה תוכיא תרימש תוריפמ תונהל ךירצש הז וניה ךתוירחאבש רעונה*
! םתוא בזכאת לא - רצויה דיב רמוחכ ךלצא םה םויה
הלילצ ןודעומב ליעפ וא להנמ וא
תוליעפב ברועמ הייה .גישהל לוכי התאש רתויב הבוטה תמוסרפה םה חמוצו יחב רישעו יקנ םי*
.יולגב ךכ לע ריהצהל שייבתת לאו תיתביבס
.םימלשו םייקנ םקיזחהל םיבאשמ עיקשהל גאדו תינוש וא ףוח ץמא*
.םיב עוגפל הביבסה תוכיאל םישידא וא םייארחא-אל םימזימ עונמל תיקסע וא תיטילופ תרגסמ לכב לעפ*
יצרא וא ימוקמ יאקיטילופ התא וליפאו
ןומימה ,ןונכתה ירושימב - םדקל לכות םתוא הביבס יאשונ ךל אצמ .יתביבסה זייקהמ בוט רתוי זייק ןיא*
רתוי יוארש אשונ ןיא .ןיע תיארמל וא הדמולמ םישנא תווצמכ אלו ךביל לכב תאז השע ךא - עוציבהו
.ךוראה חווטל ותושעל
ןנכתמ וא םזי םג ךנה םאו
.ךידי השעמ תא בעתל ונל םורגת לא .ןאכמ ךתכל ירחא םג ונמע וראשיי ךילדחמ וא ךישעמ*
.םיאבה תורודל םג והשמ ראשה -תוצלפמ ונל םיקת לאו ,םיהו ףוחה תא ונתיאמ לוזגת לא*

*********

ארוקה התאו

בלשנו בותכ - ?הלא םימוחתמ דחא לכב תאזכ תוליעפל תונויער ךל שי