"תליא ץרפמ תא וליצה"

   תרתוכה תחת האחמ סנכל תליא יבשות תואמ וסנכתה 8.1.2001 'ב םויב
   הביבסה תוכיאב תורדרדהה לע םינותנ וגצוה סנכב ."תליא ץרפמ תא וליצה"
   : (ןאכל שולג) ץרפמה ןותנ הב תיגולוקאה הקוצמה לעו
  - רקיעב ןקנח -ןשד ירמוח תורבטצהב תונוורחאה םינשה שמחב םייתש יפ לש היילע*
  םירשפאמו םימה ינפל הלעמ יפלכ םילוע הלא םירמוח .ץרפמה יקמעמב
  .םתוא תוקנוחו םיגומלאה תא תוסכמה תוקורי תוצא לש רתי-תחימצ
    ,תירעזמ ריג תעקשהב תאטבתמה ,םיגומלאה לש יעבטה לודיגב תיתועמשמ הדירי*
    .תומדוק תופוקתלו םיעוגפ-אל םירתאל תיסחי
    םיגומלא תויגפ תעפוה -"סויג"ה בצק לש תרבטצמ הדירי לע םינותנ ואבוה ןכ*
    .הלאכ תויגפ רורחשב הדיריל ליבקמב ,תינושה ינפ לע
    םירידנ םה םויכו רבעב םיצופנ ויהש םיבר תוילוח ירסחו םיגד ינימ לש תומלעה*
    .וניפוחמ לילכ ומלענ וליפאו
    החימצה תייטהו דחא דצמ תינושב החימצה יכילהת לש האפקה ,תורחא םילמב
    . יעבטה םינימה ןווגמ תנטקהו םיקיזמ םירוצי ינימ יוביר לש ןוויכל

    תליא ץרפמ .הז םיעוריאה ףצר לש תיתימאה תועמשמה רבדב טעמ ביחרהל יואר
    ינוציק טועימ .םיימי-תת תוירבדמ םה ,םגוסמ םירחא םייפורט םימ יפוגכ ,ףוס-םיו
    .םירחא םי יחמצו תוצאה לש רתויב הכומנ תוירופל םרג הנזה ירמוחב
    תוריעז תוצא ןיב םיכרובמ ןילמוג יסחי ורצונ ,היצולובאה ךלהמב ,אסיג ךדיאמ
    תינחרזהו תינקנחה תלוספה ירצותב תושמתשמו ,םיגומלאה ףוג ךותב תויחה
    .שדחמ םיגומלאה תושרל דמועה ,ןוזמל םתוא רזחמל ידכ ,םמצע םהלש
    .שמשה תיגרנא תועצמאב תאז לכ .תיטרפ הניג ,רמולכ

    סיסבה תא םיווהמה ,םיגומלאה ידלשב ריגה תעקשה תא םג דדועמ הז הלועפ ףותיש
    ,ןאכמ .םתוא הוולמה רחאה יחהו הגדה עפש לע ,יפורטה רוזאה לש תורדהנה תוינושל
    תוריהמב תרזחשמו תרזחממה ,תיסחי-ההובג תוירופ לש רבדמ הוונ ןה תוינושהש
    .ןשדה ירמוחו ןוזמה תא
    .
    .תומימח תורוטרפמטו םילולצ םימ אוה וזה תכרעמה תומייקתהל ירקיע יאנת
    תולגוסמה -תוריעזה תוצאה תחירב :תועפות המכל תומרוג ןשד ירמוח לש תופסות
    תוסכתה ;הסיסגו הבערהל םתפישחו םיגומלאה לש םפוג ךותמ - םמצע םימב םייקתהל
    םיגומלאה תחרכה ;םתקוצמ תא ריבגמש המ ,תולודג תוצא ידי לע תינושה
    .דועו הייברל ודעונש ןוזמה תודותעמ םייקתהל

    םיל םיטלופה ,םיגדה יבולכ .תאז תורדרדהל תוביסה יבגל םהיניב וקלחנ םירבודה
    םימהזמכ םיארנ ,(םהלש םינותנ) תינחרז תלוספ תאזה תומככו ,הנשב ןקנח ןוט 200 -כ
    קבא תטילפו ,ןחרזו ןקנחב םיסומעה ,בויב ימ לש םיל הפילדש רעשל לקנ אל .םיירקיע
    םינמש ,תינגרוא תלוספ תשרפה ;םילמנה ינקתממ תולטובמ-אל תויומכב םיטפסופ
    הדבכנ המורת םימרות (תיקלח המישר קר תאזו) ,תוריסה ינגעממ םילקימיכו
    םיללוצה סמוע לע תרבדמ תרחא הנעט .ץרפמה לש הז קלח ןותנ ול םוהיזה סמועל
    םיקזנה ) ןמז ךרואל תועיגפו םיקזנ תינושל םברקתה םצעב םימרוגה םירקבמהו
    .(תרכינ הדימב הנורחאל ותחפ הז העיגפ גוסמ

    תפיכא-יא לע ,םתושארב הביבסה תוכיאל דרשמהו ,קוחה תויושר לע החתמנ תרוקיבה רקיע
    תא ריבגהל בייחתה הביבסה תוכיאל דרשמה לש יללכה להנמה .םיללכהו תונקתה
    םיימוקמה םיילכלכה םימרוגה לכ תא ענכשל הסינ ךדיאמ .הפיכא לע תורוהלו ,דרשמה תוליעפ
    םיגדה תויומכ יכ עיצה אוה .העיגפה תנטקהל םמצעב לועפלו םיינתמ סנשל
    הרומשב םיללוצה תויומכ שילשב ונטקוי ,יצחב ותחפוי םיגדה יבולכב םילדוגמה
    .('וכו בויב ,הנירמ) םירחאה םוהיזה ידקוממ םוהיזה תנטקה וחיטביש םינקתה ולעפוי יכו

    רבכ אמש ששחה ונב ןנקמ .הז ןיעמ םיבצמל אלפ תופורת ןיא יכ רורב ונל
    ונתוא רטופ הז ןיא ךא .תוינושה תא םקשל לכונ אל הל רבעמש ,רוזח-לאה תדוקנ תא ונרבע
    תוינושה לש סמועה לע לקהל תויושעש תופולחב תוברהלו ןתינש לכ תא תוצמל הבוחהמ
    םיימימ-תת םילספ - תוינוש ירסח םירוזאב תויצקרטאו תויתוכאלמ תוינוש- תויעבטה
    .'וכו תועובט תוניפס


    ?עדימ רתוי הצור
    רפסה תא שוכר

    רבחמה לצא וגישהל
    וא ינורטקלא ראודב רשקתה
    053-909104 ןופלטב