יחה בצמל עגונה 1999 ויתסב הביבסה תוכיאל הרשל שגוהש ח"ודמ םיעטק
.תליא ץרפמ לש ילארשיה ףוחב חמוצהו
(ךמסמה זכרמ ,תליאב יאטיסרבינואניבה ןוכמהו תירבעה 'נואה) ןינג היצמא ר"ד :איבה

:(יתבפלא רדס יפל) םיאבה םינעדמה ופתתשהו
(ןליא רב 'נוא) ריאי בוטיחא 'פורפ
(ביבא לת 'נוא) רודגיבא ןוסלבא ר"ד
(תליאב יאטיסרבינואניבה ןוכמה ,להנמ .תירבעה 'נואה) ןתנוי זרא 'פורפ
(ביבא לת 'נוא) הדוהי והינב 'פורפ
(תליאב יאטסרבינואניבה ןוכמה) יבא סנרב ר"ד
(ביבא לת 'נוא) קיציא רנקירב ר"ד
(ביבא לת 'נוא) םחנמ ןרוג ר"ד
(ביבא לת 'נוא) ילא ןפג ר"ד
(ביבא לת 'נוא) יסוי היול 'פורפ
(תירבעה 'נואה) זעב רזל ר"ד
(ביבא לת 'נוא) רפוע ידקומ ר"ד
(תליאב יאטיסרבינואניבה ןוכמהו תירבעה 'נואה) ןוטנא טסופ ר"ד
(ביבא לת 'נוא) בל ןוזלשיפ 'פורפ
(תליאב יאטיסרבינואניבה ןוכמהו ןליא רב 'נוא) טננ ןמרופ-קיווד'צ ר"ד

ידוחיי לודיג תיב לש תיגולוקא תורדרדה -תליא ץרפמ ןופצ :(עקר) א קרפ
םיילוחה םיפוחבו םיגומלאה תינושב תונורחאה םינשב םיפצנה םייונישה .םוגע וניה תליא ץרפמ ןופצ לש יגולוקאה ובצמ .1.א
(רבעב םירידנ ויה רשא) םירז לודיג יתב םינייפאמה םינימו םירידנל םיכפוה םיצופנ ויהש םינימ ,םימלענ םינימ :םיינוויכ דח םנה
הרבחה הנבמו םייתביבסה םיאנתה לש ינוציק יוניש ךות ןיטולחל לודיגה תיב סרהנ םירתא רפסמב .םייטננימוד םינימל םיכפוה
.ב"צמה 2 -ו 1 תואלבטב תטרופמ םירידנ ושענש וא תליאמ ומלענש םינימה לש תיקלח המישר .תיעבטה תיגולוקאה
תוכיכרו םינטרס ינימ תומלעהו םיגומלאה תינושמ םי יבכוכו תולצבח ינימ רפסמ לש םתומלעה תא תוללוכ תויזכרמ תואמגוד
תורידתב םירקובמה הלילצ ירתאו ינופצה ףוחב םיבחרנ םירוזא תוללוכ לודיג יתב סרהל תוינוציק תואמגוד .ינופצה ףוחהמ םיבר
.גומלא ףוחב הלילצה ינודעומ לומש רוזאה ומכ ,הבר
ףוחה ךרואל תואצמנ םהיתופוג רשא םי יבצו תינוש יגד תתומת הניה תליאב תונורחאה םינשב תיפצנה תפסונ הגיאדמ העפות
תוינושב ונתוליעפ תונש תורשע ךשמב .םיפרטנ ללכ ךרדב - םישלחנו םינקדזמש םיגד ,"אירב" לודיג תיבב .םימב תופצ וא
.םימב םיפצה םיתמ םיגד לש העפותב ונלקתנ אל ,םלועב םירחא תומוקמבו ףוס םיב תואירב םיגומלא

ולא תויפצת לש תיסחי ההובגה ןתורידת .(3 'סמ הלבט האר) תונורחאה םייתנשב רקיעב תליאב החיכש התשענ העפותה
םירקוח ידי לע הלא םימיב תושענה תודובעב ואצמנ תופסונ תוגיאדמ תועפות .הגאד ררועמ הנורחאה הפוקתב
תיתביבס הקע ינמיסו התומת ואצמ םירקוחה .(ןוסלבא ר"דו רלסרב 'פורפ ,ןוזלשיפ 'פורפ)ביבא לת תטיסרבינואמ
םיקחורמה םירוזאב אל ךא ,ינופצה ףוחב םיגדה יבולכ תביבסמ תופדצו תונוזלח ,םיגומלאב הפירח
.(ימורדה ףוחהו גומלא ףוח) םשמ

.תימיה תואלקחל ללכ םירושק םניא ,ליעל םיראותמה ולאמ קלח ללוכ ,תליא ץרפמב םייגולוקאה םיעגפמהמ םיבר .2.א
ח"עבל קזנ תמירגו םיגומלא לש תנווכמ הריבש (1) :תללוכ ,םיגדה יבולכ טעמל ,םייתביבס םיעגפמ לש תיקלח תמישר
רפע תמרזה (3) .םינללוצו םילקרנשמי"ע םיטנמידס תפחרה תובקעב םיגומלאל קזנו תנווכמ אל הריבש (2) .םירקבמ ידי לע םירחא
תעסה תובקעב םיה תיעקרק יפוא יונישו םימה תרכעה (4) .יפוחה רוזאב םיקרפל תועצבתמה תוריפח תובקעב םימה תרכעהו
םתסמעה תעב םיה לא חורב םתעסהו םיטפסופ תפחרה (5) .קד לוחב יתוכאלמ ןפואב הצחר יפוח וסוכ םהב םירוזאמ לוח
םגש ןכתיו םיבו הנירמב תונגוע תוניפס לש םיילופיש יממ םייתביבס םינלער תרידח (6) .תליא למנב תוינוא לע
םירומח םיעגפמ רפסמ םנשי ,ןלהל טרופיש יפכ ,ךדיאמ .דועו ,םיעודי אל םירחא תורוקממו הבקעב היישעת ילעפממ
.םיגדה יבולכ וניה יאדוה םרוקמ רשא

םתרזחלו םיסורהה לודיגה יתב לש אלמ ךא יטיא םוקישל איבהל לוכי ןוכנ לופיט ,םלוכב אל יכ םא ,םירקמה בורב .3.א
.ומלענש םינימ לש

םירידנ ושענ וא ומלענשו ינופצה ףוחב דאמ םיצופנ ויהש םינימ לש תיקלח המישר .1 'סמ הלבט


םי/הפוצ
םויכ בצמ
רבעב בצמ
םש
בוטיחא ,ןוזלשיפ ,רברפ
רידנ
דאמ ץופנ
Lovenia םי דופיק
בוטיחא
רידנ
דאמ ץופנ
(Ghost crab) Ocypode saratan ןטרסה
ןוזלשיפ , בוטיחא
רידנ
דאמ ץופנ
(םימה וקב ר"מל תואמ) דאמ ץופנ Hippa ןטרסה
ןוזלשיפ
לדלודמ
לובגה וקמ ףופצ ףצר
הנירמה רוזאל דע
םיגד לש תוולינ הנואפ םע) םי-בשע יחטשמ
(תוילוח ירסחו
ןוזלשיפ
רידנ
ץופנ
Ptychodera רפחתמה ןרתימה
ןוזלשיפ
םלענ
ץופנ
ןורטמיסא ןולמזאה
ןוזלשיפ
םירידנ
םיצופנ
(םינימ ינש) Terebra תונוזלחה
ןוזלשיפ
םירידנ
(ר"מל 10) דאמ תוצופנ
לוח תופדצ
ןוזלשיפ
רידנ
ץופנ
Holothuria arenaria ילוחה םיה ןופפלמ
.םירידנ ושענש וא ומלענש התביבסבו םיגומלאה תינושב דאמ םיצופנ ויהש םינימ לש תיקלח המישר .2 'סמ הלבט

םי/הפוצ
םויכ בצמ
רבעב בצמ
םש
ןינג ,ןוזלשיפ
ומלענ
(רטמל תורשע דע) דאמ תוצופנ
Lamprometra םיה תולצבח
Heterometra

ןינג ,ןוזלשיפ

םלענ

הכומנ דאמ תופיפצ

Astroboa קנושחנ

ןוזלשיפ

המלענ

הצופנ

Astropecten בכוכה

ןוזלשיפ

םירידנ

דאמ םיצופנ


Ophiocoma םי ינושחנ

ןוזלשיפ

תורידנ דע הכומנ תופיפצ

דאמ םיצופנ

םייטפירק םיגד ינימ 20 -כ
םינונרבקו םינונרק תוחפשמהמ

ןינג ,בוטיחא

הכומנ תופיפצ

תירכה רוזאב דאמ ץופנ

Nerita ןוזלחה

בוטיחא

רידנ

ץופנ

Engina ןוזליחה

ןינג

ימורדה ףוחב תופיפצב הפירח הדירי

(ר"מל תורשע דע) דאמ ץופנ
םייעלס םיפוחב
Tripneustes דופיקה
ןינג
רידנ
יעלסה תירכה רוזאב יוצמ
גומלא ףוחב
Ceritlium ןולדגמה ןוזלחה
והינב
הצופנ אל
ינופצה ףוחב רתויב הצופנ
Cassiopeia andromeda הזודמה
ןוסלבא
תוציפנב תכשמתמ הדירי
ץופנ
ןברוצ שאה-גומלא
Millepora platyphylla
ןוסלבא
תוציפנב תכשמתמ הדירי

ץופנ

Lobophyllia corymbosa גומלאה

ינמיס םהילע וארנש םיטרפ תללוכ הניא המישרה .תליא רוזאב םימב םיפצ יארקאב ואצמנש םיתמ םי יבצו רב יגדב תויפצת םושיר .3 'סמ הלבט
י"ע יארקאב ושענ תויפצתהש ןוויכמ .םיקמעמהמ גיד התייה םתומ תביס רשא (הקאולקה רוזאב תוחיפנ ,הצוחה תוטלוב םייניע) ץחל יוניש
.תיסחי לודג םיחוודמה רפסמ םהב םיפוחמ תויפצת לע רתוי תכמתסמו דאמ תיקלח הניה המישרה ,םיה תברקב םידבועה םישנאו םיצחרתמ
.יאכז ודוד ,גומלא תרומש גולויב י"ע הנכוה המישרה

םיטרפה רפסמ -ףוסיאה םוקמ -גדה םש -ףוסיאה ךיראת
1 הרומש ןפלש 5-7-97
1 הרוגס הרומש םיספ ןונגרמ 16-7-97
1 רולדגמ ספסופמ הפש בע 24-7-97
2 םי רות לוכת ןקדח 2-8-97
1 טרופס הווקא ןורהס ראפת 10-8-97
2 טרופס הווקא הרוחש תיגומלא 17-8-97
1 םיללוצה רפכ רודה רסיק 15-9-97
1 תימי הדבעמ חצמ ןבל ןורפרפ 22-9-97
1 הרומש שלושמ ןונוירש 1-10-97
1 הרומש שלושמ ןונוירש 3-10-97
1 הרומש שלושמ ןונוירש 12-10-97
1 םינפאי םינג םייפקשמ תיחופנ 17-10-97
1 הרומש דוקנ ןוניספוק 12-11-97
3 םיללוצה רפכ ףוס םי תיזפ 13-11-97
2 םיללוצה רפכ ינורהס ןוסווט 13-11-97
1 םיללוצה רפכ םיילוש תיגומלא 13-11-97
3 םיללוצה רפכ םיספ תיגומלא 21-11-97
4 םיללוצה רפכ ףוס םי תיזפ 21-11-97
1 הרומש תיסיס הלוירו 25-11-97
1 םינאפי םינג קנע ןבינ 15-12-97
1 הרומש רופא ןבינ 15-12-97
2 הדבעמ ןתינח 29-12-97
1 הרומש ינפיז ןולילח 22-1-98
2 םי רות ינפיז ןולילח 23-1-98
1 םי רות םי בצ 20-2-98
2 ינופצ ףוח תילומה ןופוא 24-2-98
1 הרומש םוחש ןרתב 28-2-98
1 הדבעמ ףוס םי תילוי 28-2-98
1 הפצמ םיספ רקד 17-3-98
2 הרומש םיספ ףודפד 18-3-98
2 הרוגס הרומש םיספ ףודפד 19-3-98
1 הטנמ םוח ןרקד 30-3-98
1 הטנמ ןוסקיפ 30-3-98
1 םי רות רקד 30-3-98
1 הרומש רקד 14-4-98
1 הרומש יתלא סוגרס 15-4-98
1 רולדגמ ןורהז 15-4-98
1 תימי הדבעמ ןונברקע 26-4-98
1 ינופצ ףוח ןורהז 5-5-98
1 ינופצ ףוח תילומ 5-5-98
1 הרומש ראנטנא 13-5-98
1 הרומש תסל דח 16-5-98
2 תימי הדבעמ תסל דח 3-6-98
1 הכיסנ הפ בוהצ ןבינ 5-6-98
1 הכיסנ הפ בוהצ ןבינ 11-6-98
1 תורעמ םיספ רקד 4-7-98
1 גד רע רוניצ םי בצ 11-7-98
1 םי םוהיז םי בצ 19-7-98
1 תימי הדבעמ ןמדירפ ןועבצ 19-7-98
1 םי רות ןורהז 19-7-98
1 הרומש ןוניכות 19-7-98
1 םינאפי םינג ראנטנא 19-7-98
3 ב"גמ ףוס םי תיזפ 7-8-98
2 ב"גמ יתלא סוגרס 7-8-98
2 ב"גמ יסרפמ ןחתנ 7-8-98
1 ב"גמ ןורהס ראפת 7-8-98
1 ב"גמ ףוסכ ןיע לודג 7-8-98
2 ב"גמ םימודמד לילכח 7-8-98
1 ב"גמ רופא ןבינ 7-8-98
3 ב"גמ םיכוכ ןוניזרג 7-8-98
1 ב"גמ שלושמ ןנוירש 7-8-98
1 ב"גמ יאקנ 7-8-98
1 ב"גמ ןוניכות 7-8-98
3 ב"גמ םיספ תיגומלא 7-8-98
2 ב"גמ םיילוש תיגומלא 7-8-98
2 ב"גמ יתלא ןונשוש 7-8-98
1 ב"גמ תינושה ןדייצ 7-8-98
1 םודאה עלסה םי בצ 16-8-98
1 א"אצק םי בצ 19-8-98
2 הבאט תינושה ןדייצ 21-8-98
1 הכיסנ תיטיברש 22-8-98
2 םיה ליחו א"אצק םי בצ 3-9-98
1 תימי הדבעמ רקד 3-9-98
1 טפנ למנ רקד 12-9-98
1 םי רות ירוש 1-10-98
1 םי רות ןולילח 10-10-98
1 ינופצ ףוח יחל רופא ןורפרפ 2-11-98
1 ינופצ ףוח תיחופנ 2-11-98
1 יחרזא למנ םי בצ 13-11-98
1 טרופס הווקא גד דופיק 3-12-98
1 טפנ למנ ששבוגמ ןונינת 6-12-98
1 ינופצ ףוח ןורהז 7-12-98
1 הרומש ןתינח 12-12-98
1 הרוגס הרומש הפ בוהצ ןבינ 19-12-98
1 תורעמ הפ בוהצ ןבינ 22-1-99
1 רולדגמ ןונברקע 23-1-99
1 רולדגמ ןונבא 25-1-99
1 הטנמ םוחש ןבינ 30-1-98
1 םי רות הפ בוהצ ןבינ 2-2-99
1 הרומש ףוס םי תילוי 26-2-99
1 הרומש ןטיאול 29-2-99
1 ינופצ ףוח ירוש 16-3-99
1 הדבעמ ןוניכות 19-3-99
2 הדבעמ םיספ ףודפד 21-3-99
1 תורעמ ןירקמ ןורהז 31-3-99
1 הרומש ןירקמ ןורהז 5-4-99
3 םי רות ינברוד םי ןוסוס 5-4-99
1 םי רות םייפקשמ תיחופנ 7-4-99
1 םי רות דוקנ רקד 7-4-99
2 תורעמ ףוס-םי תילוי 15-4-99
1 תורעמ יתלא ןוסווט 15-4-99
1 תורעמ רנטנא 15-4-99
2 תורעמ םימודמד לילכח 15-4-99
1 םינאפי םינג םוחש ןרצנ בר 17-4-99
1 סוסיק ףוח ינפיז ןלילח 19-4-99
1 הבאט ינפיז ןלילח 16-5-99
1 הרומש םשוגמ ןונבא 17-5-99
1 הרומש יסוגרס ספ וד 17-5-99
1 ינופצ ףוח ינונבג ןוניכות 21-5-99
1 ןאידירמ יתלא סוגרס 29-5-99
1 הרומש םיצוק ןקרב 31-5-99
1 יחרזא למנ ןרתג 7-6-99
1 הכיסנ ידש ןונברקע 8-6-99
1 םינאפי םינג הפ םודא רקד 15-6-99
2 םינאפי םינג ןוניכות 17-6-99
2 רואלדגמ תילומ 18-6-99
1 תימי הדבעמ (לא'גאנ) רקד 19-6-99
1 תורעמ הפ בוהצ ןבינ 23-6-99
1 תימי הדבעמ הפבוהצ ןבינ 28-6-99
1 תימי הדבעמ הפ בוהצ ןבינ 30-6-99
1 הרומש ראפת 20-7-99
1 םיללוצה רפכ ןורהז 22-7-99
1 הרומש ןנוירש 26-7-99
1 הרומש תינינצ 26-7-99
1 הכיסנה ףוח הפ בוהצ ןבינ 29-7-99
1 הדבעמה ףוח ןוניכות 31-7-99

EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד