[לך לדף הקודם**To the previous pageלך לדף הבית***To Hebrew Homepage

*!! ונחלצה
ונחלצה - האבה הרושבה תא עומשל וחמשי תליא יבשות

תואטורגהו לבזה ונתחונמ תא ודרט םינש הזמ
הרתפנ הנורחאל .ינופצה ףוחב םיה עקרק לע ורבטצהש
םיה ימ תוריכע - רתויב הליעיהו הלוזה ךרדב היעבה
םיה עקרק תא םיאור ןיא בושש ,ךכ לכ התלע הז ףוחב
גואדל ךרוצ ןיא בוש .םירטמ השימח לע הלועה קמועב
םיאבה םירייתה יניעל םורצי םימב רבטצמה ךולכלה אמש
ורפסי ךכ רחא דועו ,ץרפמה ימימב לולצלו תוחשל
עבצהש םיבשות םתואל םג .ותוא וארי אל טושפ - תיבב
ונל שי םהיניעל ביאכה ץרפמה ימימ לש קומע-לוחכה
ףלחתמו ךלוה ץרפמה ימימ לש לוחכה עבצה :הרושב
העפשה לעבכ עודיה עבצ והז .
קורי עבצל הגרדהב
- םהינימל םיפרוט םיגד לש םתוחכונ םג .העיגרמ
לכ .התחפ ןישיב ןיערמ הלאב אצויכו תודוקרב ,םישירכ
םהש הארנכ .תוריהמב וניפוחמ םימלענו םיכלוה הלא
םימה לש עבצה יוניש םאש ךכ ,םילולצ םימ לע "םילוענ"
יאדוב ולאשת .םיצחרתמה םייופצ םהל תונכסה ותחפי
ימימ תא םיזקנמה םילעפמל · - ןכבו ?הדותה ימל
ינפל וא ירחא - ץרפמה לש ינופצה ףוחל םהלש תלוספה
"ףוס-גד"ו "גדרע" תורבחל · םיכפשה ןוכמב םרוהיט
ןוזמ תויראשב ורוקמש בר ינגרוא רמוח ץרפמל תומרותה
םיבולכהמ תשרפומה םיגדה תאוצו םיגדל סבאומה
ימ םימרוז הילדחמ לשבש תליא תיריעל · …םיפצה
תסרוקה בויבה תכרעממו תינוריעה הנירמהמ םיכפש
.(הביבסב םיריית שישכ) תומיאתמ תויונמדזהב
ןויצל יואר ימ החטבב עובקל םילוכי ונניא ונרעצל
ידכמ ידמ םיעונצ םלוכ - הלא םימרוגמ רתוי טלובכ
תאז לכב שי לבא - וז החלצהב יסחיה םקלחב תודוהל
תוארל תליא יבשותל רוזעל ןוצרה - םלוכל ףתושמ הנכמ
חוורה ןבומכו םיינגרוא םירמוחב רתוי רישעו קורי םי
.הזה יונישה ןיגב ונממ םינהנ םהש ףסכב ברה ןוכסחהו
תרשעהל · .םלשומ ךכ לכ לכה אל ונרעצל םלוא
חיר םיתיעל הוולנ ינגרוא רמוחב ינופצה ףוחה ימימ
לעמ וא ,ףוחה לע רקיעב טלוב רבדה .ןובקיר לש ףירח
שמתשהל וא חירהל קיספהל - ןורתפ שי ךכל .םימה ינפל
ףוחה לע ינגרוא רמוח תורבטצה · םיטנרודואידב
אנ זא .םנוזמ והזש םיינצוק םי ידופיק תדדועמ
· .םיב תוחשל םכאובב תוהובג םיילענב דייטצהל
לעמש קמועל תלבגומ םימב תוארה תומצמטצה ,ןורחאו
תוינגרוא-אל תויראשו ינגרוא לבז .םירטמ השימחל
םימדקמ ןיידע הזמ ןטק קמועב םירבטצמ וא םימב םיפצה
ןבומכ רשפא .הלילצ תוכסמב םידיוצמה םיל םיסנכנה תא
תוחשל םבייחל וא הלילצ תוכסמ םירייתל רוכמל קיספהל
םיגדה תא תוארלו ןולמה יתב לש הייחשה תוכירבב
וחיוורי םהש תוחפל .ימי-תתה הפצמב םיגומלאהו
.תובוט תורושב קר םכל רשבל ףיסונש הווקתב .הזמ

ץרפמה תימדת רופישל התומעה - ינפד בקעי ר"ד
.(המקהב)


.םינש שולש ינפל הבתכנ וז תיטסירומוה הבתכ*
תילאוטקא ןיידע איה ,וננובאדל


.