מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Asteroidea (Star-fish) מחלקת כוכבי-ים


Order Velatida סידרת כוכבנאים

בסידרה זו רק נציג אחד, נדיר מאד, באזורנו
In this order only one species in our region

Family Pterasteridae משפחת נקבובניים

בטבע - מבט כללי
General view
מבט על
Aboral view
מבט מהצד התחתון
Oral view
נקבובן מגושם
Euretaster cribrosus
(Von Martens, 1867)


כוכב-ים גדול, על השונית. טורף חלזונות ותולעים
Reef-dwelling starfish, predates on
molluscs and polychaetes.

מין חדש לאילת
Credit: Poppe images (IP)
another species - E. insgnis
Photo: J. Dafni (Eilat)
 Mentioned by  Vine, 1986