מיון קווצי העור על פי מחלקות
Echinoderm classes
Class Holothuroidea (sea-cucumbers) מחלקת מלפפוני-ים


Order Dendrochirota סידרת מנוצי הבחנין

בני סידרה זו מצטיינים במבנה גלילי, מעובה. מהם
נייחים, המתחבאים בקרקע או בין אבנים, ופורשים את בחניניהם
המסועפים ללכוד פלנקטון וחמרים אורגניים מהסביבה
Species that are round, showing vertical position, some hide in the
bottom or crevices, spreading their tentacles to catch organic particles

בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detail
שלד
Skeleton
Previous reports :מלפפון מנוצה
Family Phyllophoriidae
Oshimella ehrenbergii Selenca, 1868

=Ohshimella ehrenbergii

C, conand et al, 2010

Reported by Clark & Rowe, 1971
Seen once by me
J. Dafni
ID not cerain


מלפפון מנוצה
Family Cucumaridae
Stolus buccalis Stimspson, 1855

Picture Credit :
Guide of Sea shores of Eastern Africa
1 st edition

Sea shores of Eastern Africa
Reported from Red Sea (Vine 1986) 
Family Cucumaridae
Colochirus pusilus 
Vine , 1986