"שרשר םוא" תינוש
םלועב רתויב תינופצה םיגומלאה תינוש
 
- יכוניח טקיורפ -
שרשר-םואב וידה לגד תפנה

ט"שת רדאב א"יב םלוצ

המדקה
ץרפמ ףוחל ועיגה ט"שת רדאל א"י םויב
ינלוג תביטח - ל"הצ תוביטח יתש תליא
וידה לגד תא ופינהו - בגנה תביטחו
ריעה החתפתה הביבס .שרשר-םואב
תגשגשמ ריעל הכפהו תליא
ינפד בקעי ר"ד תאמ

המדקה
םיעדוי הימימ תא תראפמה םיגומלאה תינושמ םילעפתמו תליאל םיאבה םירייתהו םילייטמהמ םיטעמ
םייפורטה םימיב ללכ ךרדב תואצמנ םיגומלאה תוינוש .םלועב רתויב תינופצה תינושה השעמל יהוז יכ
אצמנ תליא ץרפמ .(הוושמה וקל םורדמו ןופצמ תולעמ 23) ידגה גוחו ןטרסה גוח ןיב םיערתשמה
םיררוש תוהובגה םימה תורוטרפמטל תודוה .ףוס םי לש וזכרמב רבועה ,הז וקל תינופצ מ"ק 700 קחרמב
תוינושה ןיא םלועב םוקמ םושב .םיגומלא תינוש לש המויק םירשפאמה ,הצחמל-םייפורט םיאנת תליא ץרפמב
.הוושמה וקל ןופצמ תולעמ 30 בחורה וק תא תורבוע

תניפב הנאצמת .םלועב תינופצה תמאב איהש ,הכרוא 'מ 300-כ ,הנטק םיגומלא תינושב ןאכ ןודנ ונא
תורומש לש הפמ םושב העיפומ הנניאש ,ידמל תאכודמ תינוש יהוז .תליא לש ינופצה ףוחה
,עבטה תרימש תויושר ידי לע תנגומ הנניא איה .תדרוש איה ךא ,ץרפמב עבטה
תלצהב שיש יכוניחה ךרעה איה התרימשב תירקיעה תובישחה .ורמשל יוארה והשממ רתוי הב שי תאז לכבו
.ךכל יוארכ םדאו םע ינפב ותגצהו ,שאונ וילע ורמא רבכ םלוכש עבט ךרע

הז ךמסמ יארוק יכ םיווקמ ונא .תיכוניח עבט תרומשכ הז ףוח עטק לע םיזירכמ וננה הזה םורופב
.הללכב תליאו לארשי תנידמ תראפתל ,הירדו תינושה ירמשמל ופרטצי ,םיחרזאו םירומ ,םידימלת - ול םיוולנהו

הלש תונורתיה לעו תולבגמה לע ,הבש חמוצהו לע ,הפונ לע - התוא ראתנ הז רתא ךשמ