בטבע - מבט כללי
קפזרגל חופי
Gammarid


Talorchestia martensi
קפזרגל טפיל
Pram bug


Phronima sedentaria
Symbiotic-parasitic on Doliolum
סרטן שיתופן-טפיל על חביונית .ניזון מתוכנה ונשאר בתוכה למחייתו