[לך לדף הקודם**To the previous pageלך לדף הבית***To Hebrew Homepage

תליא ץרפמב תימיה הביבסה תוכיא תורדרדה ךשמה חכונ
רשקהב ,תיצראה תונותעה ךכ לע תבתוכ המ אורקל יאדכ
.רתוי בחרה

רוחשה ןושלוגעה ןאכ יח םעפ
תניר רירפצ תאמ

םורדב תליא ץרפממ ,םתדחכה ידכ דע ,םדא ידיב ונוש לארשיב ףונה ינפ
םיעצמאב רקיעב קזנהמ קלח ןקתל םיסנמ םויכ .ןופצב ןדריה תורוקמ דעו
םייתוכאלמ
לארשיב םיקסועה תורייתה ימוסרפ
רבשה הנוכמה רוזאה תא םיטילבמ
יפב וא ,יאקירפאה-ירוסה
."ןדריהו הברעה עקב" םינעדמה
רתויב ךומנה םוקמה וב םיאצמנ
תוינושמ תחא ,חלמה םי ,םלועב
םגו ,רתויב תוינופצה םיגומלאה
- רתויב םיבושחה תדה ירתאמ המכ
.ןדריה רהנבו תרנכב
תליא ץרפממ תערתשמה העוצרה
ןופצב ןדריה תורוקמ דעו םורדב
לש רצות הבר הדימב םויכ איה
ונישש תוישונא תויצלופינמ
דע ףונה ינפ תא יטסרד ןפואב
ןה .ותומלעיה וא ותדחכה ידכ
םימה תורוקמ יאוות תא וניש
ומהיזו םלש םגא ושביי ,ולש
הז לכ .תירשפא הניפ לכ טעמכ
םיכרצ קפסל ידכ ללכ ךרדב השענ
קזנ םרג לבא ,םדאה לש םיינויח
.םקשל םויכ םיסנמ וקלח תאש
יניס םורדב חייש-א םראשמ ערתשמ ןדריהו הברעה עקב ,םיגולואיגה יפ לע
רורב אל .יאקירפאה-ירוסה רבשה לש וכשמה אוהו היקרוטב סורואטה ירה דעו
רבודמ לבא ,הז רוזאב ץראה רודכ םורקב הריבש יכילהת וליחתה יתמ
לש הרדס רחאל .םינש ינוילימב
םייגולואיגו םיימילקא םייוניש
לש רוזאב רבשה ךרואל וחתפתה
הלוחה ,םינטק םימגא ינש לארשי
םתוא רבועה ןדריה רהנ ,תרנכו
ףוס-םיו חלמה םי ,המורד ךישממו
םייפורט םיאנת וחתפתה ובש
.םיגומלא תוינוש ורצונו
דיתעש המל םינושאר םינמיס
תינרדומה הפוקתב םדאה ללוחל
תונשב ויה רבכ הז רוזאב
לחה זא - םיעבראהו םישולשה
,חלמה םי לש יתיישעתה לוצינה
תרנכה םורדב רכס םיקהל טלחוהו
תישפוחה םימה תמירז תא םסחש
.ןדריל
ןדע ןג תניפ
ערתשה םגאה .הלוחה שוביי עצבמ םע היה ןושארה לודגה יונישה
היה ןחטשש תוצב םג תודומצ ויה םהילאש ,םיעובר םירטמוליק 14 לש חטש לע
תעינמ ויה שובייה לש תוירקיעה תורטמה .םיעובר םירטמוליק 40-מ רתוי
.תיאלקח עקרק תריציו תוצבה ללגב הירלמ תלחמ
השק םויכ יכ וירמאממ דחאב ןייצ ,הלוחה שוביי תא רקחש ,הנבל הכימ
םילייטמו םיריית .שובייה תדובע תא התווילש תיגיגחה השגרהה תא ןיבהל
השעמב תופתוש שוחלו אלפה תא םהיניע ומב תוארל ץראה יבחרמ ורהנ
קר תיפוס םלשוה 1951-ב לחהש שובייה .תישארב השעמ רפה םצעבש ,תישארב
ןמ םיבשות המכ אקווד ויה םגאה ןדבוא לע לבאתהש ימ .םישימחה תונש ףוסב
,ןדע ןג תניפ תאז התיה" .שובייה תוריפמ תונהיל םירומא ויהש ימ ,רוזאה
ינפל םגאה לע בתכ ,"ביבס ביבס ונתוא ופיקה םייחה ילעבו םירופיצה
םהמ ןטק עטקש תונורכיזב ,יקסבובול קירא ,הלעמה דוסי בשות ושוביי
ויה םימה ינפ" .ןופצה רוזא לע ךוניחה דרשמ לש הארקמב הנורחאב םסרפתה
ןדריה רהנ הצח וב םוקמה תא ןמיסש ןטק לג היה םזכרמבו תיכוכזכ םיטקש
,םיעוקתה םיגדה תא יתיאר רשאכ" :יקסבובול בתכ שובייה רחאל ."םגאה תא
."רמ יכבב יתצרפ םגאב םייחה ילעב רתי םע דחי םיססוגה
שוביי יכ רמוא ,םילשוריב ימואלה םיגדה ףסוא להנמ ,ינלוג ינד ר"ד
ארקנש גד יח םגאב" .םיידוחיי םיגד ינימ לש םתומלעיהל איבה הלוחה
ינש םג וב ויה" .ינלוג רמוא ,"הז םגאל ידוחיי היה אוהו הלוחה ןוניב
יתת ינשש ,יתלוח-ןומיס ןונרבטו הלוחה ןונבל םהש םיידוחי םינימ-תת
תניחבמ לודג ןדבוא לע רבודמ לכה ךסב .תרנכב םייח םהלש םירחאה םינימה
."לארשי לש יחה םלוע
,ידמגה ןרמורוקה .שובייהמ תושק ועגפנ הלוחה ךותב ויחש םירוציה קר אל
ץלאנ םגאה שוביי רחאל לבא הלוחה יגדמ הפי סנרפתה ,הדחכה תנכסב רופיצ
םוקמ שמיש םג םגאה .םיגדה ילדגמ ידי לע ףדרנ םש ,תוכירבב םיגד שפחל
.םימ תופוע לש םירחא םינימ 15-ל דיחי ןוניק
רוזא תא ורקחש ,תירבעה הטיסרבינואהמ ןמטנמיד ןנח ר"דו רופ בד 'פורפ
ורבסש יפכ בחרנ היה אל םיידוחיי םינימ לש ןדבואה יכ םירמוא ,הלוחה
תארקנה עדרפצ אוה ןיטולחל םלענש דיחיה ןימה ,םיגדל טרפ יכו רבעב
היהש ,המלש תיגולוקא תכרעמ לש אוה םתעדל ירקיעה ןדבואה .רוחש ןושלוגע
.לודיג יתבו םימ יווקמ לש םינוש םיגוס ןיב רוביח הב
לש הרקמה דיעמש יפכ ,תילכלכ תועמשמ םג הז ןדבואלש רמוא ןמטנמיד
גד םג שמישש ןונמא גד לש גוס הז היה" .יתלוח ןומיס ןונרבטה תומלעיה
שי םויכ" .ריבסמ אוה ,"תוכומנ םימ תורוטרפמטב םג םייקתהל חילצהו לכאמ
ול .הרק ןמזב םיתמ םיגד תוכירבב םינונמא .םינונמא םע הרומח היעב
תנוכת תא ריבעהל ,יטנגה עדיה תועצמאב ,רשפא היה םויכ יח היה ןונרבטה
."רחסמ םשל םתוא םילדגמש םיגדל רוקל ולש תודימעה
התחימצ התיה ,הביבסה ירמוש תניחבמ ,םגאה שוביימ הקפוהש הדיחיה תלעותה
הרבחה תמקהל האיבה שובייה ביבס תוליעפה .לארשיב עבט תרימשל העונתה לש
עבטה תרומש תמקהל איבה םגאהמ והשמ ליצהל ןויסינהו ,עבטה תנגהל
ןייצמ ןמטנמיד םלוא .שבויש חטשל םורדמ הלוחה תרומש ,לארשיב הנושארה
םלועו ,םיגד תוכירב ימ הילא ומרזוה םייקנ םימ הרומשל םירזהל םוקמבש
.תושק עגפנ הרומשב יחה
םינשה םלוא .תובר םינש ךשמנ שובייה םרגש קזנהו תלעותה לע חוכיווה
לובכה תמדא - תועט רדגב היה ולש טלחומ שוביי :דחא רבד וריהבה ופלחש
םיקלח ,רתוי רומח ;ףרשיהלו ררופתהל הלחהו הפושח הרתונ םגאה תיעקרקב
.םוהיזל ומרגו תרנכל ועיגה הנממ
,הלוחה םגא ןכש ובש ירוקמה חטשהמ קלח שדחמ ףיצהל טלחוה תאז תובקעב
90-ה תונש הליחתב .שבויה יאנתב לובכה לש הילבו תוררופתה עונמל ךכבו
,רופ ירבדל .םנוד 1,000-כ לש חטש לש שדחמ הפצה תמייקה ןרקה העציב
הלוחב רבעב ומייקתהש םייחה ילעב יניממ המכ יכ ררבתה הפצהה רחאל
,הלוחל ובש םה הפצהה םע .שבויש םגאל ביבסמ םימ יווקמב דורשל וחילצה
יכ ,םירמוא ןולא ןדו םשל יסוי תורפצה יחמומ .ןדריה רהנ ךרד םתצקמ
םינימ םג הינחל הב םירצוע יכו ,"םירופיצל ןדע ןג" איה הלוחה םויכ
.שמש טיעו םיעדרפצ טיע ומכ תימלוע הדחכה תנכסב םייוצמה
לעפותמ םגא
םגאהמ דואמ הנוש ,ישממ יוניש רבע אל יכ הארנ הרואכלש תרנכה םגא םג
םגא" אלא ליגר םגא וניא רבכ אוה עוצקמה ישנא ןושלב .רבעב היהש
תסוומ וא טלשנ וניאש ינויח ךילהת םוש טעמכ וב םייקתמ אל ."לעפותמ
.םדאה ידי לע תרחא וא וז הרוצב
רכינ קלחו ,ןדריל תוישפוחב םימרוז םניא רבכ םגאה ימש הנש 50-כ הז
םג .יצראה ליבומה תועצמאב ונממ םיאצומ הנש לכב וילא םיזקנתמה םימהמ
היישפוח הניא ותוא םיניזמה םייעקרק-תתה םיחולמה תונייעמה תמירז
םיחולמה םימה תא המירזמה תדחוימ הלעת תועצמאב םיטומ םתצקמ ;התיהשכ
ראותה והז) םגאה ילהנמ .םתס ךכ םיברתמ אל םיגדה וליפא .ןדריל המורד
ןפואב םיגד ול םיפיסומ (תלהנמ תרגסמב םילעופ ףא םהו םהל יוארה
.םימה תוכיא לע רומשל םירומאש םייגולוקא םיכילהת רשפאל ידכ יתוכאלמ
םגאה לש זוקינה ןגאבו תרנכה רוזאב ושענש םייונישה לש יאוולה תואצות
אל רבעב םג םנמא .חלמה םיל תרנכה ןיבש עטקב ןדריה רהנב בטיה תורכינ
רקיב ןייווט קראמ יאקירמאה רפוסה .רהנהמ ובהלתה רוזאב םירקבמה לכ
םרוזה בחר רהנ אוצמל הפיצו 19-ה האמה עצמאב ןדריב לגר ילוע םע רוזאב
אל םהו התלע אל ןיידע שמשה רשאכ רהנב ורקיב עסמל וירבחו אוה .ףצשב
םיבר תובוחרש וננויסינ ךמס לע ונעדי תאז םע" .תוריהבב ותוא ואר
.ןייווט בתכ ,"ןדריהמ םבחורב םילופכ םה הקירמאב
המישרמ תיגולוקא תכרעממ קלח ןדריה היה תועונצה ויתודימ תורמל םלוא
ביבס םיפונהו הייחמצה .םיקנויו תופוע ,םיחמצ ינימ לש עפש הבש ,הרישעו
הב םימרוזש זוקינ תלעתל השעמל ךפהנ ןדריה לבא .םימישרמ םויכ םג רהנה
ףסונב .תרנכהמ הלעת ךרד וילא םימרזומה ,םיחולמ םימו םייאלקח םיכפש
ורפחו םירגאמ הירוסו ןדרי ומיקה ,רהנה הלעמב םימה תא הלצינש ,לארשיל
ןדריהמ םימרוזה םימה תומכ .ןדריל םרזש ךומריה ימ תייטהו תריגאל תולעת
דע ,םישישה תונש דע הנשב םיבקועמ םירטמ דראילימ 1.3-מ הדרי חלמה םיל
.םויכ םיבקועמ םירטמ ףלא 300-מ תוחפל
חלמה םי תמקנ
,חלמה םי לש ורות ,םורדל ןופצמ ,יפרגואיג רדס יפ לע עיגמ וישכעו
:וירבע לכמ השעמל לצונ הז םי .רוזאב רתויב תידוחייה ילוא ףונה תדיחי
לוצינ ללגב וילא תוסנכנה םימה תויומכ ולדלדיה חרזמו ברעמ ,ןופצמ
ינדריהו ילארשיה דצב חלמה םי ילעפמ ולחה ומורדב ;הייתשו היקשה יכרוצל
ימורדה וקלח תא וכפה םילעפמה .םיתיישעת םירצומ תקפהל וימימב שמתשהל
.תויתיישעת תוכירב לש לודג זוכירל
םינשבו ,םירטמ םירשעמ רתויב חלמה םי סלפמ דרי 20-ה האמה ךשמב
וקלחמ קתונ ינופצה וקלח .הנשב רטמ לע הלועה בצקב סלפמה דרוי תונורחאה
םג המרג סלפמה תדירי .תויתיישעת תוכירב לש רוזאל ךפהנש ,ימורדה
םיקותמ םוהת ימ וסנכנ םמוקמב .םיל חרזמו ברעממ םיחולמ םוהת ימ תגיסנל
תורצוויה לש הרומח העפותל ומרגו עקרקה ינפל תחתמ חלמ תובכש וסימהש
המ לע עבטה תמקנ וז" .םילעפמו םינבמ ,םישיבכ םינכסמה ,תורוב תואמ
ררוגתמה גולואיג ,זר ילא תורובה תעפות תא רידגה ךכ ,"ול וללועש
.ידג ןיע ץוביקב
תוריית ןיב יתייעב םויק וד רצונ חלמה םי לש יברעמ םורדה ףוחב
הלודג תיתיישעת הכירב ול הכומסש רוזאב םיזכורמ תונולמה .היישעתל
תא היבגהל ידכ .ןולמה יתב תא ףיצהל תמייאמ איהו ,ןמזה לכ הלוע הסלפמש
םמצע םהש םיכומס םילחנ ךותמ רפע תורכל ךרוצ שי הכירבה לש תוללוסה
.רוזאה לש תידוחייה תיגולוקאה תכרעמהמ קלחו עבט תורומש
,םדאה לש תרבגומה תוחכונה לש תויטמרדה תועפשההמ לצינ אל תליא ץרפמ םג
ירקיעה קזנה .גלשאו םורב ומכ םלג ירמוח וא םימ תורוקמ וב ןיאש ףא
רקיעב ,יתורייתה חותיפהמו ןדריו הבקעב םילמנה תוליעפמ םרגנ ץרפמב
.תליאב
םלענ ןכמ רחאל ;תליא ריעה דיל רבעב הערתשהש החלמה התיה ןושארה ןברוקה
תא םיאנוש הישארש ריע תאז" .םיהובגה ןולמ יתב תחת ףוחה רוזא לכ טעמכ
םיגולואוזה דחא ,בוט םוי םרוי 'פורפ ריעה ,"םייח םה םהבש הביבסה
ץרפמה לש ותוזחל ןולמה יתב חותיפ םרגש קזנל וסחייתהב ,לארשיב םיטלובה
.תימיה הביבסלו
לש תורבטצה תובקעב הרצונש תידוחיי תיגולוקא תכרעמב רבודמ ,החלמל רשאב
תליא תחלמ .עקרקב םיחלמ םהירחא וריתוהו ודאתהש ,ירבדמ רוזאב םימ
תועסמב תליא לעמ ורבעש םירופיצ ינוילימל תינויח ןוזמ תנחת השמיש
החלמה .ביבאב ךופהה ןוויכב ןכמ רחאלו ,ויתסב הקירפאל הפוריאמ םידודנ
קפסל הסנמה יתוכאלמ קראפ תליא יתאפב לעופ םויכו ,היינבה ללגב המלענ
.תודדונ םירופיצל ןוזמ
םיגומלאה תוינושמ רתונש המ
םיגומלאה תוינוש .ןיעל הארנ וניא תליא ץרפמב רתויב יתועמשמה קזנה
לש בלשב םיחמומ תעדל תואצמנ םינימ לש םוצע ןווגמב תורישעהו תוביהרמה
תובקעב הרישי העיגפו ,ךשמתמ םוהיז ללגב תישממ הדחכה תנכסבו הסיסג
,תימי תואלקחמו טיש ילכמ םוהיז ,םיינוריע םיכפש .םינללוצ לש תוליעפ
תא תויתטישב םילסחמ הלא לכ ,םיב תחונו למנהמ טלפנש םיטפסופ קבא
.םיגומלאה
ליבשב תעד תווח ,ינפד בקעי ר"ד ,תליא בשות ימיה גולויבה ןיכה הנורחאב
םוהיז תויעב שיש שיגדה אוה ;תליאב יגולוקאה בצמה לע עבטה תנגהל הרבחה
ירוזאב ,םיימורדה םיפוחב קר אל תיגולוקאה תכרעמב תועגופה תורומח
.תליא לש ינופצה ףוחב םג אלא - הל ךומסבו םיגומלאה תרומש לש תוינושה
אוה ויוטיבמ דחאש ,םייחה ילעב ינימ ןווגמ לש יתועמשמ לודלדב רבודמ
.תורעס רחאל ףוחל םיטלפנה םייח ילעב ירגפ לש טעומה רפסמה
עבטה יבאשמ לע הנגה שורדל םייתביבס םינוגרא ולחה תונורחאה םינשב
םה םג ולחה ןונכת יפוגו הלשממ ידרשמ המכ .חלמה םי עקב ךרואל ורתונש
ץרפמו ןדריה רהנ ,חלמה םיל ומרגנש תועיגפהמ קלח םקשל ךרוצה לע רבדל
.תליא
תיתוברת תשרומ לש רוזאכ ןדריה רהנ רוזא חותיפ לע ומיכסה לארשיו ןדרי
םימרזומה םיכפש רוהיטל תונושאר תוינכות םג שיו ,םיידוחיי םיפונו תיתד
רתונש המ לע ןגהל הרומאש ראתמ תינכות םיניכמ ןונכתה תודסומ .רהנל
תוינוש רוזאב םיקהל הנווכ םג שי .תליא ץרפמב םיגומלאה תוינושמ
ןמטנמיד .םיגומלאה תויסולכוא לש ןתוששואתהל עייסל תורומאש ,תויתוכאלמ
תרומשל ומרזוי םא הלוחה רוזאל רוזחל ולכוי םיבר םינימ יכ םירמוא רופו
.םיגדה תוכירב ימ םוקמב םייקנ םימ עבטה
םיקהל םיצור םימזי .ןתמצוע אולמב חותיפה תומגמ תוכשמנ תעב הב םלוא
רהנל ךומס וליאו ;םימייקה תונולמל ףסונב םיפצ תונולמ תליא ץרפמב
לע ןגהל וחיטבה וימזי ;היישעת רוזא םוקל רומא ,ןאש תיבל חרזממ ,ןדריה
.רוזאב עבטה יכרע
ןויכיזה תפוקת םות דע תוחפל לועפל ךישמהל םינווכתמ חלמה םי ילעפמ
וא םתוליעפ תא ליבגהל םהל ובצוהש תושירדה לומ לא .2030 תנשב ,םהלש
המורתה תא םילעפמה ילהנמ םיביצמ ,םימרוג םהש יתביבסה קזנה לע םלשל
.תולודגה תויפסכה תוסנכהה תאו רוזאב הקוסעתל ומרתש
תינכותב רבודמ .רבע ןמ םיהובגה ויסלפמל חלמה םי תבשהל תינכות םג שי
ךרדב ולצוני םימהו ,ןדרי חטשב ףוס-םימ םימ חלמה םיל םירזתש םימי תלעת
התעפשה היהת המ רורב אלש םירמוא םיחמומ םלוא .הלפתה ןקתמ יכרוצל םג
.ויפוא לעו חלמה םיב םימה בכרה לע תאזכ הלעת לש
ןדרי רהנ - חלמה םי לש יעבטה זוקינה ןגאמ םימה תמירז שודיחל עגונב
וחתפי ןדריו לארשי םא קר .יספא אוה םויכ ךכל יוכיסה - םיפסונ םילחנו
תמרזה לוקשל רשפא היהי ,ןהלש ילילשה םימה ןזאמ תא ורפשיו הלפתה ינקתמ
.תיתגרדהה ותושבייתה תריצעו חלמה םיל םימ

25.4.01 "ץראה"ב םסרופ

.