[לך לדף הקודם**To the previous pageלך לדף הבית***To Hebrew Homepage

םיקנמו םינוזינ

תניר רירפצ :תאמ

הביבסה םוהיז ענומ השביב םי יגד לודיג / ץראה ינפ

17.5.2001 "ץראה"ב םסרופ

םיבצומה םיבולכב ירחסמ םיגד לודיג לע תססובמ תימיה תואלקחה
םי יגד לודיגל תויגולונכט םלוא .הביבסה תא תמהזמו םיב
לש בלשב התע תויוצמו לארשיב תונורחאה םינשב וחתופש ,השביב
.תויתביבסה תויעבה תא רותפל תויושע ,ירחסמ םושיי


,"ןירמ רואיש" לעפמ הנורחאב םקוה רדנסכלא לחנ ךפש דיל
רימא ר"ד ידיב וחתופש השביב םי יגד לודיגל תויגולונכטב שמתשמה
הז זכרמב .תליאב תימי תואלקחל זכרמה ירקוח ,לגיפש יקומ ר"דו ירואנ
,השביב םי יגד לודיגל םיינויסינ םינקתמ שי תובוחרב תואלקחל הטלוקפבו
.םימוהיז תטילפ תענומה תפסונ היגולונכט לע םיססובמה

שי ןכ .רומח םוהיזל תומרוג םהיתושרפה םיב םיבולכב םיקזחומ םיגדה רשאכ
הלולעה ,עבטל םיגד תחירבו םיגדב םירושקה הלחמ ימרוג ןובשחב איבהל
.םיגד לש םיימוקמ םינימ שי הבש ,תיעבטה תכרעמה לע הערל עיפשהל

רוזאב אצמנה חודיק תועצמאב םי ימ םיבאוש רדנסכלא לחנב לעפמה לא
המכ לש תונוש תונוכת תלצנמה תכרעמל לעפמב םיסנכומ םימה .תרומכמ
.םימה תוכיא לע הרימש ךותמ ,םירצומ חתפל ידכ םיימי םיחמצו םירוצי
ןזוא) ינולבא םינוכמה תונוזלח לודיגל םיה ימ םישמשמ ןושארה בלשב
יגד םילדגמ ןהבש תוכירבל םימה םירבעומ תונוזלחה לודיג רוזאמו ,(םיה
ורזחי םהיתושרפהש םוקמב ךא ,םינובלחב רישע ןוזמ םילבקמ םיגדה .סינד
.תוצא תואצמנ ובש ,ףסונ רוזאל םימה םע תורבעומ ןה םימהזמכ הביבסל
םיגדה לש תושרפההמ תונוזינו הזתניסוטופ תועצמאב תולדג תוצאה
.90%-כ איה םיגדה תושרפה תא לצנל ןתלוכי .ינולבאהו

תועייסמו ינולבאל ןוזמכ תורבעומ ןמצע תוצאה רשאכ רגסנ טעמכ לגעמה
לא םייקנה םימה םירזחומ םימוהיזה ןמ םיה ימ רוהיט רחאל .םתוחתפתהב
.םיה לא םימרוז םשמו רדנסכלא לחנ

ינב ,לעפמה להנמ .השדחה תכרעמה לש יזכרמה רצומה אוה ינולבאה
םילקש 800 דע עיגהל יושע וריחמו רקי ןוזליחה רשבש ,רמוא ,ןייטשפרש
.ינולבאה תייכנוקמ םיטישכת רצייל רשפא ךכל ףסונב .םרגוליקל

.בחרנ ףקיהב ףוסיא ללגב עבטב הדחכה תנכסב םה ינולבאה תונוזלח
ינולבא תאצוה לע חוודיש ימל םייפסכ םיסרפ םיעיצמ ,לשמל ,הילרטסואב
ןוכמ םקוהו יבשב םתוא תוברהל ךרד האצמנ ,תאז תמועל ,לארשיב .םיהמ
םיעיגמ תונוזלחה .תיפוג ץוח הירפה תוטישב שמתשמה ,תונוזלחל הייבר
םיקפוסמה םיה ימו ןוזמה תועצמאבו ,רדנסכלא לחנב לעפמל םינטק םהשכ
לדוגל םיחתפתמ ,תבשחוממ תכרעמ ידי לע םיטלשנה הרוטרפמט יאנתב ,םהל
.ירחסמ

שי םהבש םירחא תומוקמב רשאמ תוחפ יזכרמ "ןירמ רואיש"ב םיגדב שומישה
,תוצאה לודיג רשוכ תא רפשל רקיעב דעונ אוה ,השעמל .תימי תואלקח
.םיגדה תוכירבמ םימב רתוי בוט תוחתפתמה

תורשפאב אוה רדנסכלא לחנל ךומס החתופש תכרעמה ןורתי ,ןייטשפרש תעדל
,םימ רוהיטל תיגולויב תכרעממ קלח םהש ,תוצאהו תונוזלחה תא ךופהל
,השביב םי יגד לודיגל תפסונ היגולונכטל דוגינב ,םיחוור בינמה םרוגל
יד חטש שורד הז גוסמ ןקתמל תאז םע .קווישל ודעונ אל רוהיטה יעצמא הבש
תושעיהל הלוכי תכרעמה לע הטילשה .םינושה ויביכרמ לכ תא ליכיש ,לודג
לע טולשל ןייטשפרש לוכי ותיבב בשחמ תועצמאב .קוחר טלשב םג םויכ
.םימה תרוטרפמט ומכ ,תכרעמב םינוש םיביכרמ

עבטה תושר לש הרושיאב ,ימואל ןגל דומצב םקוה "ןירמ רואיש" לעפמ
תעינמל ול ובצוהש תושירדב הכ דע דמע לעפמהש ,םירמוא תושרב .םינגהו
םיטלפנ םניא םימוהיזש ,הארה רדנסכלא לחנב ךרענש רוטינ .יתביבס םוהיז
.לחנה לא לעפמהמ

יזכרמ דיקפת בורקב אלמל תויושע םי יגד לודיגל תויתשביה תויגולונכטה
תווצ לארשיב רקבמ הלא םימיב .לארשיב תימיה תואלקחה דיתע לע ןוידב
הביבסה תוכיא ,תואלקחה ידרשמ ידי לע שקבתהש ,ימואלניב םיחמומ
ץרפמב תימיה תואלקחה תוליעפ לש תויתביבסה תוכלשהה תא קודבל תויתשתהו
לש תורשפאלו תומייקה תויתשביה תופולחל סחייתהל שרדיי תווצה .תליא
.תליא רוזאב םג ןמושיי

.