מיון תולעים לפי מערכות, מחלקות וסדרות
Worms Phyla, classes and orders

Phylum Sipunculida מערכת תולעי בטנה
Family Phascolosomatidae משפחת
Phascolosoma cf agassizii