מיון אלמוגי אבן על פי משפחות
Meruilinidae Verrill, 1865  משפחת אלמוגניים

 

Genus Astraeosmilia   הסוג גבה-קובעת  

   Caulastraea  מקודם היה שם הסוג

Faceloid-Flocoid - סוג נדיר בים סוף. הפוליפים הם מטיפוס מיוחד
Indo-Pacific Genus rare in the Red Sea with
Faceloid-Flocoid skeleton,
Reported from Aqaba

הערה: סוג זה מחליף סוג שדווח ממפרץ אילת. הרקע הירוק מציין מינים או סוגים שהוגדרו בוודאות שמות בצבע אדום
A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identitiy is certain
 General View מבט כללי באילת in Eilat
שלד  Skeleton
prevously reported*


גבה-קובעת מפותל

Astraeosmilia curvata

jsman-best, 1972
נדיר. דווח מעקבה.
תפוצה אוקינוס הודי-פציפי
Indo-Pacific 
Accepted by WoRMS

Photo: JEN Veron (Japan)
no pictures from Eilat
Photo: AIMS *** Reported from: Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000 /  ***Mergner et al.