מיון נבוביים לפי מחלקותיהם
Coelenterate Classes
Classis Cubozoa מחלקת מדוזות-מרובעות
Order Cubomedusa סידרת מדוזות-מרובעות

זוהי סידרה של מדוזות שהפעמון בהן מרובע בחתך, הזרועות מרוכזות בפינות. צורבות מאד
Jelly-fish with a cuboid shaped bell, while the arms eject from the corners.
Family Carybdeidae משפחת כריבדיים

בטבע - מבט כללי
General view
חי
living detailצרעת-ים - כריבדיאה
Carybdea alata

Reynaud, 1830

Box jellyfish

מדוזה נדירה, צורבת במיוחד
תפוצתה עולמית. מופצת בין היתר על ידי מיכליות