מיון אלמוגים שמונאים על פי צורה כללית
Morphology of Octocorallia
קבוצה 11. אוכמנאים, נוצות ים וקבוצות חריגות
Group 11. Black corals, feather
corals and other oddities
או נסה את זה
Or, try this one
אם נכון, לחץ על התמונה
If true, press the picture
תיאור
Description
אלמוגי שש - ששאים
Hexacorals
אלמוגי שמונה - שמונאים
Octocorals
הקבוצה - תכונות
Type, affinities

שיח גמיש משוטח
Antipathes

שיח גמיש משוטח
Anella (alias Subergorgia)
צורת המושבה מניפתית
Colony fan-like

פוליפים על מבנה עמודי
Polyps along stem

נדמית לנוצה הנעוצה בחול
Feather-like colony
צורת המושבה כנוצה
Feather-like sand dwelling colony
or spiral-shaped

שלד המושבה דמוי
דמוי תיל דוקרני
Colony like barbed wire

שלד המושבה עשוי
צינורות מאוגדים כבעוגב
Skeleton pipe-organ shaped
מושבה מוזרה בצורתה
Odd shaped coral colonies

פרחית
Flower like polyps

אספרגית
Elongated branches

מושבות שרועות, חסרות שלד, או שולחות ענפים לצדדים
Prostrate or branched colonies, lacking skeleton