מיון הששאים - אלמוגי אבן - על פי צורתם הכללית
Morphology of Hexacorallia

קבוצה 3. אלמוגים יחידנים או/ו לא-צמודים
Group 3. Solitary and free-living corals
או נסה את זה
 try this one
אם נכון, לחץ על התמונה
If true, click the pictures
תיאור
Description

דומה לזה אך צמוד
Similar, but fixed

פיטרה
Mushroom shape
האלמוג יחידני – מורכב מפוליפ אחד או כמה
, שאין לראות את הגבולות שביניהם - אלמוגים יחידניים
Solitary single polyp, or several polyps, without partition

מין צמוד החי בעומק רב
Fixed, deep water resident

גלילן יחיד
Single, attached
האלמוג מחובר למצע הסלע באורח קבוע .אלמוג יחידני צמוד
The solitary coral is permanently attached

נציג לקבוצה רבת
מינים של אלמוגי עומק
representative of many
deep sand corals

אלמוג יחידני, היוצר
סימביוזה עם תולעת וחלזון
Solitary coral, symbiotic
with worm and snail
אלמוג ה"מטייל " על החול בעומק 50 מ' ויותר
ואחר שרק מונח שם
Coral "strolling" on the sand
and one that just rests there

דומה, אך מורכב מכמה פרטים
Similar, but consists of
several adjacent polyps

מין אלמוג החי בעומק ובצל
Solitry coral that lives
in deep and shady habitats
מין גדול, לרוב תפוח ורקמתו שקופה למחצה
Large corals, usually swollen
with transparent tissue