מיון הששאים - אלמוגי אבן - על פי צורתם הכללית
Morphology of Hexacorallia
קבוצה 4. אלמוגי אבן דמויי-שיח
Group 4. Branching stony corals
או נסה את זה
Or, try this one
אם נכון, לחץ על התמונה
If true, press the pictures
תיאור
Description

מחודד אך ללא פוליפ
צמרת
No axial polyp

מחודד הנושא פוליפ
צמרתי
With axial polyp
ענפי האלמוג דקים או שבקצותם
פוליפ צמרתי
Branches thin, or carrying axial polyp

קצה הענף גבשושי
Branch tip hillocky

קצה הענף מעובה
Branch tip carries polyps
אלמוג חלק, שקצה הענף מעוגל, עם פוליפים זעירים, או שנושא זיזים
Round branch tip, with small polyps, or small warts

אלמוג שיח,
ענפים דפדפיים
Branching flat coral
tiny polyps

ענף מעוגל, פוליפ
עבה בקצהו
Round branch, large
polyp on tip
המושבה עבה, מסועפת ענפים, והפוליפים
נמצאים על משטח או בנקודות הנטייה של הענף
Colony thick or wide branched,
Corals thick on tip or on branch division

גביע פוליפ גדול
זרועות פרושות ביום
Tantacles day-active
large polyp cup

אלמוג עדין, כהה
החי במערות השונית
Dark, fragile coral
shade residing
מושבות כהות בצל השונית, או נושאי גביע פוליפ גדול בראש ענף
Dark colonies in reef shade, or carrying large branch-end polyp

אלמוג פרוש-זרועות כפרח
Tentacles flower like

אלמוג בעל מבנה עמודי
Columnar, tantacle elongated
מושבות שהפוליפים הפתוחים ביום משווים להם צורת שיח
Day active polyps, with large tentacles


האלמוג פרחית
Zoanthid coral

השושנה ענפנית
Megalactis anemone

א"אלמוגים רכים" שאינם כאלה: השמאלי הוא אלמוג
ששאי ללא שלד, והימני הוא שושנת-ים מסועפת מששנים
False "soft corals", hexacoral (L) and sea-anemone