[לך לדף הקודם**To the previous pageלך לדף הבית***To Hebrew Homepage


*(?םיגד ןוט 2,000 םה המכ וא) תולוגנרת ןוילימ
ינפד בקעי ר"ד

םיבולכב םיגד תולדגמה תורבח ןיב טהלתמה חוכיוה טהלב
עמתשמש עדימ הברה שי "םיקורי"ה םינוגראהו ינופצה ףוחב
היפ לע תילידיא הנומת םילדגמה םיגיצמ דחא דצמ .םינפ יתשל
עתפל לחה שממ לש תינוש וב התייה אל םלועמש ,ינופצה ףוחה
,הכ דע רסח היהו הל שרדנש המ לכשכ םיגומלא תוינוש לדגל
יוצמה עפשב ןוזמהו םיגדה תווח תוקפסמש תויתשתה אוה
עמשנ הנשל םיגד ןוט 2000 לש עונצה רפסמה םג .םתברקב
.םוי-םויה תפשל ותוא םגרתנ הבה לבא ,ןיטולחל ידילוס
ןוילימ ינש שי ןוט 2,000 -בש ירה ג"ק 1 עצוממב לקוש גד לכ םא
םילוכי קזנ רבכ המ - ולאשת .םיב םיבולכב םייחה ,םיגד
?ואב ללכב םה ןאכמו םיב םייח םיגד ירהש ,םיגד ןוילימ ינש תושעל

םיבולכב םילדגמש םיגדה ינימ תשולש .ןאכמ ואב אל םה ,תישאר זא
רכונמו רז אובי םיווהמ םה תיגולוקא הניחבמו ,ונלש םיל םירז םה
.הביבסל

םירופיס בהוא אלש ימל

תלבוקמה תלוצינה יפ"ע םינשדה תטילפ בושיח - ףרוצמב

'ג 780 םיל םיטלפנ םיגדל קפוסמה ןקנח ג"ק לכ לע :הנותחתה הרושה
'ג 710 ןחרז ג"ק לכ לעו
(240 לעופב) ןקנח ןוט 206 = םיגד ןוט 2,000
(ןוט 44 לעופב) ןחרז ןוט 36 =

*
,רסונג) הירבט תביבסב םיצוביקה דחאש ,םכמצעל וראת ,תינש
תולוגנרתה יבולכל תחתמ םוי ידמ תוקנלש טילחמ היה (ןואה ,בג ןיע
יבולכ תא וביצי םא ותוא ךוסחל רשפאש ,ףסכו הדובע תעקשה שרוד
.וימימל ףטשית תולוגנרתה תשלשלו ,תרניכה ימב תודוספר לע תולוגנרתה
עצוממה לקשמהש תלוגנרתמ ףוע רשב רוציי .ךרפומ ללכ ונניא יומידה
.תיתוהמ הנוש ונניא ,רגוב סינד גד לש לודגה רדסב אוה הלש
תא לבא ,תשרפומה האוצה תויומכ ךכו ,תומוד ןוזמה תויומכ
.הלעמלמ םיאור אל טושפ םיגדה

תולוגנרת ןוילימ ינשש תושרהל תעדה לע הלעמ היה והשימ םאה
?ולש תרניכה ךותל ול ונברחי

?תרניכהמ בוט תוחפ תליא ץרפמ םאה

.יומידה תא יל םרתש זרא ןתנוי 'פורפל הדומ ינא *


22.3.01 "ברע-ברע" ןומוקמב םסרופ

.