[לך לדף הקודם**To the previous pageלך לדף הבית***To Hebrew Homepage


םיגדה יבולכ אשונב תימי תואלקחל ימואלה ןוכמה ינעדמ תדמעתויתביבס תועפשה - תליא ץרפמ שארב םיגדה יבולכ
רבדב ,םינוש םימרוג י"ע הנורחאל ולעוהש תונעטל סחייתמ הז ךמסמ
שארב םיגדה יבולכ תווח י"ע םרגיהל םילולע וא ומרגנש הרואכל םיקזנ
םיגומלאה תינושלו ללכב ץרפמה ןופצ לש תיגולוקאה תכרעמל תליא ץרפמ
םיכמסמו םיבתכמב רתיה ןיב יוטיב ידיל ואב הלא תונעט .טרפב תליאב
תועפוהבו םירחא םימרוגו ןונכתה תודסומ ,תליא תייריע ,םירשל וחלשנש
סחייתמו ןרושאל תודבועה תא גיצמ הז ךמסמ .הלא םימרוג ינפב פ"עב
.*תחאל תחא תוירקיעה תונעטל

יללכ
ןבצמב תורדרדתה הלח םינורחאה םירושעה תשולשבש ךכ לע קלוח ןיא
ךכל הביסה .תליאב תיפוחה תיגולוקאה תכרעמהו םיגומלאה תינוש לש
הלאשה .וביבס ףוחבו תליא ץרפמ ימימב תיביסנטניא תישונא תוליעפ איה
תורדרדתהל םיגדה יבולכ לש תיסחיה םתמורת המ איה ןאכ הנודנה
,םייטעב דיתעב םייתביבס םיקזנל לאיצנטופה והמו ,ללכב םא ,תיתביבסה
האצותכ ,הווהבו רבעב תליאב םייתביבס םיעגפמ לש בחרה ןווגמב בשחתהב
וקל ךומסב תיביסנטניאה היינבה ,ףוחבו םיב םירקבמהו םירייתה סמועמ
תומרזה ,םיילמנ םינקתמו טיש ילכ תוליעפ ,ףוחב הריפח תולועפ ,םימה
.דועו יקוח יתלב גיד ,םיל םיכפש

יבולכ תווח תלעפהו תמקה הז ללכבו ,תליא רוזאב תימיה תואלקחה חותיפ
תויגולונכטו עדי לע הבר הדימב ססובמ ,"ףוס גד"ו "גדרע" תורבחה לש םיגדה
.(ל"איח) לארשיל םימגאו םימי רקח לש תימי תואלקחל ימואלה זכרמה י"ע וחתופש
רשפאה לככ עונמל חרכהל תועדומ ךותמו ל"איח לש יתכלממה הדמעמ ףקותמ
םינשה ךשמב ל"איח י"ע וכרענ ,תליא ץרפמ לש םיידוחייה עבטה יבאשמל םיקזנ
.םתלעפה רחאל ןהו םיגדה יבולכ לש ןונכתה יבלשב ןה תונוש תויתביבס תוקידב
י"ע ףסאנש תליא ץרפמב השענה לע עדימהו הלא תוקידב לש תואצותה ךמס לע
יבולכ לש תויתועמשמה תויתביבסה תועפשההש עובקל םילוכי ונא ,םירחא םימרוג
סוידרב) תידיימה ןתביבסל קר תומצמוצמ תוליעפה לש יחכונה ףקיהב םיגדה
.(םירטמ תואמ לש

,ונתעידי בטימל ,אשונב וצפוהש םיכמסמהו םיבתכמהמ רצונה ינושארה םשורל דוגינב
ןיבל םיגדה יבולכ ןיב רשק לע תועיבצמה תוקהבומ תויעדמ תוחכוה וגצוה אל הכ דע
םיקזנה תיברמ ,ןכ לע רתי .תליאב םיגומלאה תינושל םרגיהל לולע וא םרגנש קזנ
יבולכ לש םתמקה םרטב דוע ומרגנ םיגומלאה תינושבו תליא יפוחב םייתביבסה
תוכזב תליאב םיפיה םירתאהמ דחא היהש ,"תימקש"ה ףוח ,אמגודל ךכ .םיגדה
דעותמש יפכ .םינומשה תונש תליחתב דוע תושק עגפנ ,םיגומלאו םיגד לש לודג ןווגמ
םיגומלאה תרומשב םידבכה םיקזנה םג (Fishelson, 1995 אמגודל) תיעדמה תורפסב
.רתוי רחואמ ומקוהש םיגדה יבולכל רשק אלל םינומשהו םיעבשה תונשב ולחה
ירסחו םיגד לש םינימ לש תוציפנב הדירי וא תומלעיה לש תועפותה תיברמ םג ךכ
.םיב םיגדה לודיג תוליעפ הלחה םרטב ודעות רוזאב תוילוח

עצמאה וקל ךומסב ינופצה ףוחה לומ ,תליא ץרפמ שארב םימקוממ םיגדה יבולכ
ינוויכש ,הלוע (Brenner et al., 1991) רוזאב תוטרופמ םימרז תודידממ .ץרפמה לש
ריבס ןכל .םייעובשכ לכ ךופיה םע ,ךפיהלו חרזמל ברעממ םה םיטלושה המירזה
((ןשד ירמוח) םיטנאירטונו ינגרוא רמוח) םיגדה יבולכב םרוקמש םירמוחש חינהל
לש העפשה תמייק התיה םא .הבקע יפוחו תליא יפוח ןוויכל הווש הדימב םיעסומ
.הבקעבו תליאב המוד ןפואב אטבתהל הילע היה םיגומלאה תוינוש לע הלא םירמוח
,ררבתה הז ךמסמ ירבחממ םיימי םייגולויב ינש י"ע הלא םימיב וכרענש תויפצתב
יפוחמ ומלענש םי יחמצו תוילוח ירסח ,םיגד לש םיבר םינימ םייוצמ הבקע יפוחבש
םיה ןופפלמ ,תינורפעה דופיק ,םי תולצבח לש םינימ ,םיספ תיגומלא ,ןוגכ תליא
לדבהה .דועו (הליפולה) ןומי ,האיפויסקה תזודמ ,"שא יגומלא" לש םינימ ,ילוחה
.תליא יפוחב םירקבמו םיריית לש הברה תוחכונה אוה הבקעו תליא יפוח ןיב ירקיעה

תרומשב והש םיללוצו םינייחש -165,000כ .םיריית ןוילמ ינשכ תליאל ועיגה הנשה
רצ עטקב ןבור תולילצ 250,000-כ ומשרנ הלילצה ינודעומב .תזרכומה םיגומלאה
תינושב תופטוש תויפצתו םייעדמ םירקחממ .םיגומלאה תינוש רוזאב מ"ק -1.2כ לש
תיתורייתה תוליעפהמ עבונ תינושל ירקיעה קזנהש תויודע תולוע ןכא תליאב םיגומלאה
תכרעמה בצמ לע סנכל ימשרה ילארשיה ח"ודה - NOAA 1997 אמגודל) תיביסמה
תסינכ םהבש תומוקמבש הדבועה דחוימב תטלוב .(תליא ץרפמ לש תיגולוקאה
סנכיהל השק םהבש תומוקמבו ("םיינפיה םינגה" ומכ) תלבגומ וא הרוסא םירקבמ
םיגומלאה תינוש ,("הכיסנה" ןולמל "תורעמה רתא" ןיבש תועלסמה ומכ) םיל
העפשהל תפלאמ אמגוד .םיריעצ םיגומלא לש תושדחתה תמייקו הקוזינ אלש טעמכ
שדח רקחמ לש תואצותה ןה םיגומלאה תינוש לע םירקבמה להק לש
םידודרה םימב ןחישה גומלא לש תודרשיהה תא הוושהש (Epstein et al., 1999)
,םיגומלאה תרומשב להקל רוגסה רוזאב :1998/99 םינשב תליאב םירתא השולשב
תוליעפ תמייק םש - הכיסנה ןולמ לש ףוחבו יאטיסרבינואניבה ןוכמה ףוחב
םהב תומוקמב ;םירתאה ןיב םיקהבומ םילדבה ואצמנ .םינייחשו םיללוצ לש
האוושהב רתוי הכומנ גומלאה תודרשיה םיללוצו םינייחש לש תוליעפ תעצבתמ
.הרומשה לש רוגסה רוזאל

לש םבצמב .יניסב םג הפצנ םיריית סמועמ האצותכ םיגומלא תוינוש לש סרה
םולג-ובא-סאר ,הנגעמה יפוח ומכ תינושב םינימה רשועב םיעודי ויהש םיפוח
תוליעפהמ האצותכ הרומח תורדרדתה תונורחאה םינשב הלח דיס-םוא-סארו
.תיתורייתה

שארב תעבונ תליאב תיתביבסה תורדרדתההש םיענכושמ ונא ליעל רומאה רואל
אצמימ .םיגדה יבולכל הרושק הנניאש תיביסנטניא תישונא תוליעפמ הנושארבו
(Ocypoda saratan) ףוס םי ןולוח ןטרסה .וז הנקסמ קזחמ םינורחאה םימיהמ שדח
יבולכל רשקהב הנורחאל וצפוהש םיכמסמב רשא םייחה ילעב יניממ דחא אוה
ינופצה ףוחב דואמ ץופנ היה רבעבש רחאל ,רידנ השענ וא םלענש חווד םיגדה
ינופצה ףוחה לש ןטק עטקב אקווד ץופנ הז ןטרס םויכש ונאצמ הקידבב .תליא לש
רתאה והז ונתעידי בטימל .םירקבמל השעמל רוגס הז ףוח עטק .םיגדה יבולכ לומ
.לארשי תנידמ ימוחתב ףוס םי ןולוח דרש ובש ידיחיה

םינימ תומלעיהו ינופצה ףוחב תיעקרקה לש תינגרוא הרשעה
תיב לכ לע העיפשמ ,םיגדה יבולכב הרוקמש ,תינגרוא הרשעה ,הרואכלש ןעטנ
,תליא ץרפמ ןופצ לכ לע העפשה הז לודיג תיב סרהלשו ,ינופצה ףוחה לש לודיגה
הרשעההש ןה תודבועה .רבעב םיצופנ ויהש םייח ילעב ינימ לש תומלעיהה ללוכ
בויבה י"ע רקיעב המרגנ ינופצה ףוחב םיה תיעקרקב ינגרוא רמוחב תיביסמה
סרהל המרג בויבה תמרזה .םינש תורשע ךשמב םיל םרזוהש תליא לש ימלוגה
ינפל הקספוהש תורמל ,םויה דע תרכינ התעפשהו ,םיה תיעקרק לש לודג חטש
.עוגפ רבכ היהש רתאל וסנכוה םיגדה יבולכ השעמל .םינש המכ

ןוילמ -4.5כ תוחפל לש חטש לע ערתשמ תליא לש ינופצה ףוחב ילוחה לודיגה תיב
תודידמב .הז חטשמ םיזוחא -1.5כ לע םיערתשמ םיגדה יבולכ .(מ"ק 4.5*1) ר"מ
דע תיעקרקב ינגרואה סמועה לש טנאידרג אצמנ (הנשה ללוכ) םיבולכה רוזאב
תיתועמשמ עפשומה תיעקרקה חטשש ךכ ,םיבולכל ביבס 'מ -160כ לש קחרמל
תיב חטשמ םיזוחא -5כ קר השעמל הווהמ םיבולכב ורוקמש ינגרוא סמוע י"ע
,לארשי םוחתב תיתוהמ הנוש תיעקרקה בצמ לעופב .ינופצה ףוחב ילוחה לודיגה
תמייק רשאו תליא לש בויבה תמרזהמ תושק עגפנש רוזאב ,םיבולכל תיברעמ
וכרענש תויפצתב .הבקע ןוויכל םיבולכל תיחרזמ בצמהמ ,תיתוריית תוליעפ וב
החרזמ ('מ 70 דע -50כ) םיבולכהמ תוקחרתהה םע .א :אצמנ ולא םימיב
םיחטשמ :ןוגכ תיעבט תילוח תיעקרק םינייפאמה םיטנמלא עיפוהל םיליחתמ
םיבולכל תיחרזמ 'מ -600כ לש קחרמב .ב ;דועו ןונרבק יגד ,ןומיה לש םילבגומ
תא תללוכו יעבטה הבצמב תיארנ םיה תיעקרק .םהלש העפשה ללכ תיארנ אל
תוזודמ ,ןומי יחטשמ הז ללכבו ,לודיגה תיבל םיינייפואה חמוצהו יחה יביכרמ
םיעלסו םינבא לע םילדגה ןבא יגומלא ףאו םינוש תוילוח ירסח ,האיפויסק
.תיעקרקה לע םירוזפה

וא תליא ץרפממ ומלענש םינימ לש הכורא המישר הפרוצ "םינעדמה ךמסמ"ל
ורכזנש םינימה דחא .םיגדה יבולכל רושק רבדה וליאכ זמרנו ,םירידנ ושענש
ךומסה ףוחב (קר עודיה לככו) אקווד םויכ ץופנ ליעל רומאכש ,ףוס םי ןולוח אוה
ץרפמב לארשי םוחתב ומלענש םינימהמ קלח רומאכ ,ךכל ףסונב .םיגדה יבולכל
.תליא בויב לש הצובהמ תורישי עגפנ אלש ינדריה ודצב םיצופנו םייוצמ תליא

"םינעדמה ךמסמ"ב םימלענה םינימה תמישר לש תינטרפ הקידבב ,ןכ לע רתי
תנשמ יעדמ םוסרפב רבכ םירידנ וא םימלענכ חווד םהמ דבכנ קלח לעש ,ררבתמ
רקיעב תליאב תויפצתו םירקחמ לע ססובמ הז םוסרפ .(Fishelson, 1995) 1995
םימרוגה" :שרופמב רמאנ הז רמאמב .םיבולכה תויה םרטב ,-80הו -70ה תונשמ
םייתיב םיכפש הארנכ םה םינימה תומלעיהו תיגולויבה תורדרדתהל םיירקיעה
ןורחאה רושעב .ימלוג טפנב םימוהיזו למנב םינשד תניעטמ קבא ,םייתיישעתו
."תליא לש םיגומלאה תינוש תרומשב דחוימב ירקיע ילילש םרוג התשענ תורייתה
ףוחב רבעב ץופנ היהש םזינגרוא לע תססובמ תיעדמ תודע לכ םויכ ןיא ,השעמל
.םיגדה יבולכ תוליעפמ האצותכ םלענו ללכב ץרפמב לארשי םוחתב וא תליא לש ינופצה
(היצקודורטניא) תליא ץרפמל םירז םינימ תסנכה
הלולע םיבולכב לודיגל תליא ץרפמל םירז םיגד ינימ תסנכה ,הרואכלש ןעטנ
תיטרואית ."תויגולוקא תורבח סרה"ל ףאו םיימוקמ םינימ םע תורחתל םורגל
.תואיצמה ןחבמב תדמוע הניא איה תליאב לעופב ךא ,הנוכנ תויהל הלוכי וזכ הנעט
תולועפב וצרפנ סינד יגדב רקיעב םיסלכואמה םיגדה יבולכ ןכא תונורחאה םינשב
ררבתמ .(םיגד יפלא תורשע המכ הארנכ) םיל םיגד וחרב ךכמ האצותכו ,הלבח
לש תודדוב תואמ קר תליא ץרפמב םויכ םייוצמ ונתעידי בטימל .ומלענ םבורש
םיגדש ךכ לע הדיעמ וז הדבוע .(יוהיזב תועט לש תורשפא םג תמייקו) סינד יגד
אל ,יפיצפס דואמ םנוזמו תודודר תונוגל ןה תיעבטה םתייחמ תביבסש ,הלא
תינושב םיבאשמ לע ורחתי הלא םיגדש ששחה .תליא ץרפמב םייחל ולגתסה
ןפואב םיברתמ סינדה יגדש תודע לכ ןיא ,וזמ הרתי .דואמ ןטק םיגומלאה
.ללכב םא ,תילוש םתעפשה עודיה לככש ךכ ,תליא ץרפמב יעבט

רושיא הנועט תימיה תואלקחה תכרעמל רז ןימ לש הסנכה לכ ,םינש המכ הזמ
הב םירבח רשא ,תואלקחה דרשמ י"ע תלעפומה "היצקודורטניאה תדעוו" לש
םיגד םיבולכל סינכהל תרשאמ הניא וז הדעוו .תואטיסרבינואהמ םינעדמ םג
,תליא ץרפמב תיעבטה תיגולוקאה תכרעמב ועגפיש ששח שיש םירחא םימזינגרואו
לש היצקודורטניאל "םינעדמה ךמסמ"ב תואמגודה .הז גוסמ תושקב התחד לעופבו
יבולכל תויטנוולר ןניא םירומח םייתביבס םיקזנל םלועב ומרגש םירז םינימ
םירומח םיקזנל המרגש ,"הרבזה תפדצ" איה ךמסמב תטלובה אמגודה .םיגדה
םיב ונעטנש תוינא לש לטנ ימ תועצמאב ב"הראל "האבוי" וז הפדצ .ב"הראב
תועיגמ הילא ,תליאב םג תע לכב השעמל תמייק וזכ הנכס .רוחשה םיבו יטלבה
.םלועה יבחרב םינוש תומוקמב ונעטנש לטנ ימ םע תוינא


תולחמ תצפה
.תליא ץרפמב רבה יגדל תולחמ םיריבעמ םיגדה יבולכש ןעטנ "םינעדמה ךמסמ"ב
ירקוח י"ע תונורחאה םינשב ךרענש בקעמ תואצות לע תססובמ אשונל תוסחייתהה
רבה יגד לש הקבדה לש תורשפא הקדבנ הז בקעמב .תימי תואלקחל ימואלה זכרמה
אוהש ,"םוירטקבוקימ"ה קדייח קר יכ ,אצמנו תימיה תואלקחה יגדמ תולחמ ןווגמב
רבה יגדב אצמנ ,םלועב םיבר תומוקמב םייחה םיגדמ רכומה יפיצפס-אל ןגותפ
ורוקמש תורשפאה הלספנ אל ןיידעו ,עודי וניא קדייחה רוקמ .םיבולכל ביבסמש
.םמצע רבה יגדב

יוצמה ןכיסה .םוירטקבוקימל הנוש תושיגר שי םי יגד לש םינוש םינימל
.קדייחל דחוימב ההובג תושיגר הלגמ ,תליא רוזאב ץופנה רב גד , Siganus rivulatus
םגדמה יגדמ -%42ב הקבדה ינמיס ואצמנ םיגומלאה תרומש רוזאמ םינכיס תקידבב
םבצמ לע הקבדהה םצע העיפשמ המכ דע ונל רורב אל .(לוחטה לש תיתדבעמ הקידבב)
האולחת ינמיס ואצמנ אל םיגדה תיברמב לוחטה טעמל ןכש ,םינכיסה לש ינילקה
םירכזומה םיאצמימה םוסרפ רחאל) הנורחאה הנשה יצחב ושענש תוקידב .םירחא
םתואב םינכיסב הקבדהה תוחיכשב הדירי לש המגמ לע תועיבצמ ("םינעדמה ךמסמ"ב
תינושב םינכיסב םוירטקבוקימ תוחיכש רבמבונב המשרנ ,אמגודל ,ךכ .םוגידה ירתא
ףוחב םילגה רבושל ךומסבו ,-%20כ - םיגדה יבולכל ךומסב ,%30 לש םיגומלאה
.דבלב %15 ינופצה

תוחיכשב תוקבדהל תודע האצמנ םיגדה יבולכ תברקב םייחה םיגומלא יגדב יכ ףא
גיצה םיגומלאה תינוש רוזאמ םיגומלא יגד לש םגדמש ירה ,םוירטקבוקימב הכומנ
.(לוחטה תקידב יפ לע ןכ םג) תועיגנ לש טלחומ רדעה לש תואצות

ןכלו ,םוירטקבוקימל ההובג תודימע הלגמ ,םיבולכב לדגה ירקיעה ןימה ,סינדה גד
,הנעטה ,ךכל יא .רוזאב וז הלחמ לש הקימנידה לע יתועמשמ ןפואב עיפשיש תופצל ןיא
,רבה יגדל תולחמ תרבעהל םש םימרוגו תינושל ועיגה םיבולכהמ וחרבש סינד יגד יכ
.סיסב תרסח איה

יוביג ןתמב םילדגמה תא תועיבקב םיוולמ תימי תואלקחל ימואלה זכרמה ירקוח
ונלש תוצלמה םושיי י"ע יכ םירובס ונאו ,םיבולכב םיגדה לודיגל רושקה לכב יעוצקמ
יגדמ תולחמ רבעמ לש ןוכיסה תא רעזמל רשפא ,יאורבתה קשמימה תוטיש רופישל
.ךפיהלו ,הביבסב רבה יגד לא םיבולכה

תליא ץרפמ ןופצב םיטנאירטונב הרשעה
(תוצא תוחתפתהל ןשד ירמוח) םיטנאירטונה ,הרואכלש ןעטנ "םינעדמה ךמסמ"ב
ךילהתמ האצותכ ,ץרפמה ןופצ לש םיקומעה םימב םירבטצמ םיגדה יבולכמ םישרפומה
םירחא םירוצי י"ע תוצאה תליכא ,םינוילעה םימב תוצא י"ע םתטילק לש בכרומ
םיטנאירטונב קמועה ימ לש הרשעהה וז הנעט י"פע .םיה קמועל הלא םירוצי לש םתעיקשו
ךילהת שחרתהל לוכי דחוימב רק ףרוח תעב - "תיגולוקא ןמז תצצפ" הרואכל הווהמ
החירפ שחרתת זאו ,םינוילעה םימל םיטנאירטונ לש תולודג תויומכ הלעיש קומע בוברע
'פורפ לש הרעשה השעמל איה וז הנעט .םיגומלאה תינוש סרהל םורגתש תוצא לש תיביסמ
ומצע זרא 'פורפש יפכ .תליאב יאטיסרבינואניבה ןוכמה לש יעדמה להנמה ,זרא ןתנוי
תיללכ היצמרופניא לע תכמתסמ וז הרעשה (-1.2.99מ "ףוס גד" תרבחל בתכמב) ןייצ
.םלועמ עצוב אל רשא ,הצממו ךורא יפיצפס רקחמ לע אלו

הסוסיבל םינותנ וטרופ אל "םינעדמה ךמסמ"ב .רתויב הבר תואדוו יא שי ליעל הרעשהב
תודוקנ המכ קר םינייצמ ונא .קימעמ יעוצקמ ןוידל ןאכ סנכיהל םוקמ םיאור ונניאו
הנכסב רבודמש ךירעהל תורשפא לכ ןיא יחכונה עדיה בצמב ונתעדלש ךכ לע תועיבצמה
תרשעה לש יעבט ךילהת םייקתמ תליא ץרפמ ןופצבש תועד יקוליח ןיא תישאר .תישממ
.קומע בוברע יעוריא ןיבש (םינש המכ ךשמיהל תולוכיה) תופוקתב םיטנאירטונב קמועה ימ
םירטמרפו רבעהמ םינותנ ללוכ םיטנאירטונ תודידמ לש תוכורא ןמז תורדס ןוחבל שי
תאו הז ךילהת לש תיתומכה תועמשמה תא ךירעהל ידכ ,םירחא םייפרגונאיקוא
.(דועו םיגדה יבולכ) םיינגופורטנא תורוקממ םיטנאירטונ תפסות לש תירשפאה תועמשמה
ימ לא עיגמ ןכא םיגדה יבולכב םרוקמש םיטנאירטונהמ קלח הזיא ללכ רורב אל ,תינש
םיטנאירטונה תא םיטלוקש םימזינגרואהמ קלחש חינהל ריבס .םהב רבטצמו קמועה
.ץרפמה ןופצב קמועה ימל םיעקוש אלו םורד יפלכ םינוילעה םימב םינוש םיכילהתב םיעסומ
,תישילש .(היצקיפירטינד ךילהתב) הריפסומטאל ררחתשמ םג םיטנאירטונהמ קלח
.םהלש הפולחתה בצקו ץרפמה ןופצב םיקומעה םימב המירזה לע ןמיהמ עדימ םייק אל
לש םיפסונ םייתועמשמ םיינגופורטנא תורוקמ תליא ץרפמ ןופצב הארנכ שי ,תיעיבר
לא םיעיגמה) רוזאבו תליא ריעב היקשהמ רגנ ימ לש תולודג תויומכ ןוגכ ,םיטנאירטונ
ןכתיי .הבקעמ םיחלוקו בויב ימ לש לוחלחו (םוהת ימ לש לוחלחכו יליע רגנכ םיה
.םיגדה יבולכ לש וזמ הברהב הלודג הלא תורוקמ לש העפשההש

תודסוממ םירקוחו תליאב יאטיסרבינואניבה ןוכמה י"ע עצבתהל הלחה הנורחאל
ןדרי םע ףתושמ טקייורפ תרגסמב) תליא ץרפמ ןופצ לש הפיקמ רוטינ תינכת םינוש
שולש - םייתנש דועב ועייסי וז הבושח תינכת לש תואצותהש חינהל ריבס .(ב"הראו
רחאל ריהבהש יפכ) העדב ומצע זרא 'פורפ .ןקלחב תוחפל ,ליעל תולאשה לע תונעל
תליא ץרפמ ןופצב םיטנאירטונה אשונב םייקה עדיהש ,("םינעדמה ךמסמ" בתכנש
םיפתוש ונא .םיגדה יבולכ תוליעפ תקספה לע הטלחה תלבקל סיסב תווהל לוכי וניא
.וז העדל

םישירכ תופקתה
םיגדה יבולכ לש תוירשפאה תויתביבסה תועפשהל רשקהב רתויב ההימתמה הנעטה
הנעט .תליאב םיצחרתמ לע םישירכ תופקתה דדועל הלולע םתוחכונ הרואכלש ,איה
,תליאב יאטיסרבינואניבה ןוכמה לש ןלהנימה ,סנרב יבא ר"ד לש ובתכמב התלעוה וז
ףנע תא לסחת תחא שירכ תפקתהש ןויצ ךות ,תליא ריעה שארל -26.10.99מ ובתכמב
ךשמב ,הדבועכ .דועו ןדרי םע םיסחיב עגפת ,ילכלכ ןוסאל םורגת ,תליאב תורייתה
ללככ .תליאב שירכ לש תחא הפקתה וליפא הערא אל םיבולכה לש םמויק תונש לכ
יבולכבש הנעטה .ההובג הניא תליא ץרפמ ןופצב םינכוסמ םישירכ לש העפוהה תוחיכש
םישירכהו ,הביבסל הקוצמ םירדשמ רשא הקע בצמב םיגד םייוצמ םביבסו םיגדה
דחא הנקב הלוע הניא םתוא ףורטל םהינומהב םיבולכל ואובי םידחה םהישוח תוכזב
רוזאב םישירכ תואמל תופצל היה רשפא ןוכנ היה רבדה םא .ןויגיההו תואיצמה םע
םינוזינ םיבולכבש םיגדהש הדבועה םצע םג .ךכ הז ןיא לעופב רומאכ .םיבולכה
.הקע בצמב םניאש הדיעמ תוריהמב םילדגו

תליאב שירכ תפיקת לש דחא הרקמ ריכזמ סנרב ר"ד ,תליא ריעה שארל ובתכמב
לש םירקמ המכ דוע םירכזנ (1980 ,סנרבו םורד) 1980 תנשמ ורפסב .1974 תנשב
-60ה תונשב ,-70ה תונש תישארב ףוס םי ןופצבו תליא ץרפמב םישירכ תופיקת
םישירכ תופקתה םג תורכזנ רפסב .םיגד יבולכ ויה אל הלא תומוקמב .ןכל םדוקו
םישירכ לש םיבר םינימ שי ןוכיתה םיב .1946 תנשב ביבא-לתב ללוכ ,ןוכיתה םיב
יבולכ לש תולודג תווח םויכ שי ןוכיתה םיה ביבס תונידמ המכב .םדאל םינכוסמ
ףא לע עודי אל .תליאב םיגדה יבולכ לע םינומ תורשע םילועה םיפקיהב םיגד
.הלא תווחל רושקה םישירכ תפיקת לש הרקמ

ןויסינה .םישירכ םייוצמ ובש רוזא לכב םייק שירכ תפקתהל לאיצנטופה ,תיטרואית
םיקומינמ הרואכל ,םיגדה יבולכ לש רשקהב הז ןיינעב רוביצה לע המיא ליפהל
,סנרב ר"ד לש ורפסב תוצלמהה תא הז רשקהב ןייצל יד .גיאדמו העטמ ,"םייעדמ"
שובללמ ענמיהל ףאו הלילצו הייחשמ ענמיהל יוצר םישירכ םייוצמ ובש םיבש
תא רעשל לקנ .םיפירח ןווג ידוגינ םירצויה הלאכ וא םיריהב םיעבצב םי ידגב
.תליאב תורייתה דודיעל םוסרפה יעסמב תולולכ ויה הלאכ תוצלמה ול תוכלשהה

םוכיסל
ץרפמ ןופצב םיגדה יבולכ לש תויתביבסה תועפשהה ,םייקה עדימה ךמס לע .1
ןקלחב םיגדה יבולכ דגנכ תונעטה .םיבולכה לש תידיימה הביבסל תומצמוצמ תליא
הלא תונעט .םינותנב תובוגמ ןניאש תורעשה השעמל ןה ןקלחבו תועטמו תויוגש
.םיהמ םיבולכה תאצוהל השירדל סיסב תווהל תולוכי ןניא
תליאב תיפוחה תיגולוקאה תכרעמהו םיגומלאה תינוש בצמב תורדרדתהה .2
תויוליעפ לש ןווגממ תעבונו םיגדה יבולכב הרושק הנניא םינורחאה םירושעה תשולשב
לש תויתביבסה תויעבב לופיטה .תליא ףוחבו ץרפמה ימימב תויביסנטניא תוישונא
היינבה תוינכתב דחוימבו - הלא תויעבב הנושארבו שארב זכרתהל בייח תליא ץרפמ
תוליעפה לש תועפשהבו (ימורדה ףוחב תונולמ תיינבל תוינכתה רקיעב) תליאב
.םיגומלאה תינוש רוזאב תיתורייתה
תויתביבסה תועפשהה תא םצמצל תנמ לע םיגדה יבולכ קשמימ תא רפשל שי .3
.םיגד תולחמל תורושקה
שורד ,םהיליעפמ תוירחאבש םיגדה יבולכל ךומסב יתביבסה רוטינל רבעמ .4
תינכתש חינהל ריבס .תימואל תינכת תרגסמב תליא ץרפמ ןופצב ףיקמ יתביבס רוטינ
,םיה יעדמל יאטיסרבינואניבה ןוכמה לש ולוהינב הנורחאל עצבתהל הלחהש ,רוטינה
תיתביבסה העפשהל תועגונה תולאשהמ קלחל תובושת שולש-םייתנשכ דועב קפסת
רחאל םג דיתעב רוטינה לש ךשמה חיטבהל שי .םיגדה יבולכ לש חווטה תכורא
.תוטלחה תלבקל סיסבכ ,םייתסת תיחכונה תינכתהש


(ךמסמה זכרמ) תימי תואלקחל ימואלה זכרמה ,לגיפש יקומ ר"ד
תימי תואלקחל ימואלה זכרמה ,ל'גנא רורד ר"ד
היפרגונאיקואל ימואלה ןוכמה ,רנרב ביטס ר"ד
היפרגונאיקואל ימואלה ןוכמה ,לילג הלב ר"ד
תימי תואלקחל ימואלה זכרמה ,טנמאיד לאירא ר"ד
תימי תואלקחל ימואלה זכרמה ,ירואנ רימא ר"ד
היפרגונאיקואל ימואלה ןוכמה ,ץיבקניר ךורב ר"ד

EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד