לך לדף הקודם**To the previous pageלך לדף הבית***To Hebrew Homepageםוי ךרענ תליא ץרפמ שאר לש תיגולוקאה תכרעמה לש הרומחה תורדרדהה רואל
-לת תטיסרבינוא ,םינגהו עבטה תושר ,הביבסה תוכיאל דרשמה תוסחב ןויע
יריצקת ןאכ םיאבומ .תליאב יאטיסרבינוא-ןיבה ןוכמהו עבטה תנגהל הרבחה ,ביבא
בצמ לש תיללכה הנומתה תא םימכסמ םהו ,ןויעה םוי ךלהמב וגצוהש םירקחמה
ןוידל םאתהב הלועפל תוצלמה םיגיצמו ,תליא ץרפמ שארב תיגולוקאה תכרעמה
.ןויעה םוי ףוסב ךרענש
ךילהתב תליא ץרפמ שאר לש תיגולוקאה תכרעמה היורש תונורחאה םינשב
תמרגנ וז תורדרדה .םינושה היביכרמ לש הפירח הקע ידיל איבהש ,ךשמתמ תורדרדה
תוכיא בקעו ;םיגומלאל ינכמ קזנל תומרוגה ,תוריית לש תועובק תויוליעפ בקע
השקה בצמל רורב יוטיב .הקעל יטננימודה םרוגה הארנה לככ איהש ,העורג םימ
תכרעמה לש התיתשת תא םיווהמה ,םיגומלא לש תיביסמ התומת איה
תינושה יבאשמ תוטטומתהל םידע ונא םרדעהבו ,םיגומלאה תינוש לש תיגולוקאה
תעבונ ץרפמב הדוריה םימה תוכיא .(יאכזו ,ןינג ,זרא לש םיריצקת ןלהל)
ימו םיילופיש ימ ,תונופטש ימ ,םיגד יבולכ ,בויב יממ םיטלפנה םירמוח לש תפסותמ
,הרבדה ירמוח ,םיטפסופ ,םיטנגרטד ,םיקלדו םינמשמ םוהיז ,טייש ילכמ לטנ
םיל תלוספ תכלשה ,םיפוחב יעבט אל לוח רוזיפ ,םי-תדמצ יענומ םירמוח
ינכמ רבש ,יתוכאלמ רוא תוערפהמ תינושה תעפשומ ןכומכ .םיפוחבו
לש וריצקת ,ןלהל) גיידו םינגוע תלטה ,תיתוריית תוליעפמ טנמידס תפחרהו
ענ 1999 תנשב ןבא-יגומלא תובשומ לש התומתה רועיש יכ הלוע םינותנהמ .(יאכז
תוליעפ םהב ןיאש םירתאב ונחבוא רתויב םיהובגה התומתה ירועיש .28% -ל 7% ןיב
לש וריצקת ,ןלהל) ("םינפיה םינגה") דואמ הנטק איהש וא ,(טפנה למנ) תיתוריית
2000-ו 1996 םינשה ןיב םיגומלאהמ 40% לש התומת הנחבוא םש ,(ןינג
םידרוי תימיה הרומשב םיריעצ ןבא יגומלא לש תובשייתהה ירועיש .(יאכז ,ןלהל)
,ןלהל) (2000-ו 1997 םינשה ןיב 53-96% לש הדירי) 1997 תנש ףוס זאמ תופיצרב
ןיב האוושהב ,הנחבוא ץרפמה ןופצב םירחא םירתאב .(ןוסלבאו יאכז יריצקת
לשו ,םיגומלא לש תובשייתהה רועישב %74 דע לש הדירי ,1999-ל 1998 םיבשה
(ירוחאה רעשב הנומת האר - תולונלפ) םיגומלא תויגפ לש תונימזה רועישב 94%
תוררחושמה תויגפה תומכב הדח הדירי הדדמנ .(ןוסלבא) ןתובשייתה םרט
רועישב %30 לש הדיריו ,2000-ו 1975 םינשה ןיב חיכש ןחיש גומלאה ידי-לע
תובשייתה לש םיכומנ םירועיש םע דחי ,תורגוב םי-תונשוש לש םיצופנה םינימה
-97 ילוי) םייתנש לש הפוקתב .(ןמרופ) 2000-ו 1996 םינשה ןיב תוריעצ תונשוש
ופסאנו ופצנש ,םיתמה םיגדה .(יאכז) םיגד ירגפ תעפוה לש םירקמ 120-כ ודעות (99
הקעה תא תפקשמה העפותל תישחומ תודע םיווהמ ,ץרפמה יממ יארקאב
תכרעמבש ירהש ,הילא הפושח תליא ץרפמ שאר לש תיגולוקאה תכרעמהש תיתביבסה
תוקידבב הנחבוא ןכ ומכ .(טנמאיד) רצק ןמז ךות םיתמה םיגדה םיפרטנ האירב
יגד לש תינוסיחה תכרעמה לע תילילש העפשה 2000-ו 1999 םינשב וכרענש
רוזאל האוושהב ינופצה ףוחה ירוזאב רתוי ההובג םוהיז תמר לע העיבצמה ,יוצמ ןכיס
.(ןור לש וריצקת) םיגומלאה תרומש
תוקנח) ןשדה ירמוח תומכ הלפכוה ( 2000 -1999) תונורחאה םייתנשב
ןקנחה תומכל הליבקמ וז הילעו ,תליא ץרפמ שארב םיקומעה םימב (תוחרזו
םרועיש יכ הארמ הריהז הכרעה ;םיגדה יבולכ ידי-לע תונורחאה םייתנשב ררחושש
10 יפ תוחפל ןטק ןשד ירמוחב םיה תא םימהזמה םירחאה תורוקמה לכ לש
לש תומכב ןשד ירמוחב םיה תא םימהזמ םיגדה יבולכ ,(רזל) םיגדה יבולכ תמורתמ
ףרוחבו ביבאב .(ןידרוג לש וריצקת ןלהל) הנשל ןחרז ןוט 40-כו ןקנח ןוט 200-כ
תדומעב ודדמנ ויתובקעבו ,קומע יכנא בוברע תליא ץרפמ ימב לח 2000 תנש לש
םימה לא ועיגה ולא ןשד ירמוח .ןשד ירמוח לש דחוימב םיהובג םיזוכיר םימה
יכרע ודדמנ ךכמ האצותכ .תיטתניסוטופ תוליעפל םינימז ויהו םידודרה
םימודהו ,תומדוקה םינשה לכ ךשמב ודדמנ אלש יפכ ,דחוימב םיהובג ינושאר רוציי
תינושה תלידג .(רזל) קומע רתוי הברה יכנא בוברע הב לחש ,ך992 תנש לש הלאל
םיה תרשעה ללגב הרצענש טעמכ (ןבא-יגומלא ידי-לע רקיעב ,ריג לש העקשה)
ףרוחב רשאמ 4-5 יפ םיכומנ 2000 ףרוחב ויה דלשה תעקשה יכרע :ןשד ירמוחב
.(זרא) 1991 ץיקב רשאמ 20 יפו ,1998
ילארשיה תליא ץרפמ שאר לש תיגולוקאה תכרעמה יכ ררבתמ םיגצומה םינותנהמ
תידימ לועפל שי .הליצהל יוכיס ןיידע םייק הנוכנ הלועפב ךא ,הסיסג יכילהתב תאצמנ
םיבולכב םיגדה לודיג לוטיב :הקעה ימרוג תקספהל יתפיכאה רושימב תורשפ אללו
,בויב ימוהיז תריצע ,ןוכנ יתוריית קשממ ,השביב תוכירבב םיגדה לודיג ומוקמבו םיב
םיגומלאה לש תוומה ימרוג תא רוקחל שי ליבקמב .טפסופו ןקנח תובוכרת לש רקיעב
רוטינ תינכת תוריהמב עצבל שי .םינושה םימהזמה לש "םתמורת"ל רשקה תאו
הליעי הפיכא רשפאת ךכו ,םתומכו םוהיזה תורוקמ לש רותיא רשפאת רשא ,העובק
תרתומה םימהזמה תמר תוכיאו תומכל םיטרדנטס עובקל שי - ףוסבל .תנגוהו
עבטל"ש ןוויכמ ,ןכ ומכ .תליא ץרפמ לש תיגולוקאה תכרעמב אמייק-רב שומישל
תללוכ הנומת תלבקל ,ונינכש םע רשקה תא קימעהלו ךישמהל שי ,"תולובג ןיא
.ץרפמה לש תיגולוקאה תכרעמה בצמ לע:םיאבה םירמאמה תרבוחב ןכ


1999-ב תליאב םיגומלא לש תינומה התומת :.א ,ןינג
,ןבא יגומלאב חטשה יוסיכ זוחאו תויגפ תובשייתה :.ד ,יאכז
תליאב גומלא ףוח תרומשב תינושה לש הבצמל םינמסכ
,בצמ תנומת :תליא תוינושל םיגומלא סויג
:ויתימעו .א ,ןוסלבא
.תינושה בצמ לע תועפשהו םיבצעמ םיימרוג
םי תונשוש תודרשהו םיגומלא תייבר בצקב םייוניש
:.נ ,ןמרופ
ץרפמב (ןשד ירמח) םיטנאירטונה זוכירב הילע :ויתימעו .י ,זרא
םיגומלאה תינוש לש םזילובטמה לע תילילשה התעפשהו תליא
.תליאב עבטה תרומשב
(םיטנאירטונ) ןשד ירמוחב הרשעה יכילהת
:ויתימעו .ב ,רזל
.תיגולוקאה תכרעמה לע םתעפשהו תליא ץרפמ שארב
.ירמונ לדומו תויפצת -תליא ץרפמ שארב םימרזה רטשמ
:.ט ,ןמרב
.תליא ץרפמ יגדב םיגד תולחמו תותומת :.א ,טנמאיד
רוטינל םיגדב םייגולונומיא םידדמב שומיש :היתימעו .ק ,רלסרב
.תליא ץרפמב םימ םוהיז
.תליא ץרפמב תימיה תואלקחה לש תויתביבס תועפשה
:.ה ,ןידרוג
ןופצב םיילאיצנטופו םימייק םימהזמ יופימ :ןרוג .עו .ד ,יאכז
.תליא ץרפמ


?עדימ רתוי הצור
רפסה תא שוכר

רבחמה לצא וגישהל
וא ינורטקלא ראודב רשקתה
053-909104 ןופלטב

EasyHEB for web תרזעב בתכנ הז ףד