מיון אלמוגים על פי משפחות
Hexacorallian families
Family Astrocoeniidae משפחת
Genus Stylocoeniella הסוג דוקרן
Genus Madracis     מדרקיס 

שני מיני הדוקרן מצטיינים בזיזים דוקרניים קטנטנים, סביב פתחי הקורליטים ובשטח הפריפרי (צנוסטאום) . הפוליפים זעירים .דוקרן גונתר, מזכיר מעט את האלמוג שיחן, אך נדיר ממנו. לדוקרן החמוש דוקרנים בולטים בשטח הפריפרי המשוטח. .מדרקיס קירבי הוא אלמוג שאף הוא מזכיר במעט את השיחן, אך מבט מקרוב מגלה (1) שיש להם עמודית מרכזית  (קולומלה) בולטת  ו-(2)  אך זאת מאוחה עם המחיצות הראשיות
   
Key to expected Astrocoeniidaea Red Sea species  (After Veron,  2000)

Only species reported or expected in our region. For full key, be advised to use the original key: p. 447-459

A. species recorded from North Red Sea and/or reported from Eilat and/or Aqaba whose identity is certain
 General view מבט כללי   Alive חי שלד Skeleon
Previously reported*דוקרן גונתר
Stylocoeniella guentheri
Basset-Smith, 1890
סימן בולט - דוקרנים חוץ-פוליפים לא בולטים
תפוצה אוק' הודי-פציפי
Corals of the World online:
Stylocoeniella guentheri
Photo:JEN. Veron (Red Sea)
Photo:J. Dafni (Red Sea)/
N. Segev (Eilat)
Photo:AIMS (GBR)
*Confirmed from Aqaba
*Reports based on  Furman & Al-Moghrabi 2003   and / or   **Veron, 2000
For species recorded from North Red Sea and/or reported
 from Eilat and/or Aqaba whose identity is uncertain