מיון הששאים - אלמוגי אבן - על פי צורתם הכללית
Morphology of Hexacorallia
קבוצה 5. אלמוגי אבן דמויי-גוש
Group 5. Massive stony corals
או נסה את זה
Or, try this one
אם נכון, לחץ על התמונה
If true, press the pictures
תיאור
Description

מוחן - גבולות מפותלים
meandering borders

פוליפ מוגדר - אלמוגן
well-defined polyp
מושבה כדורית עם גביעי-פוליפים צמודים
משפחת אלמוגנים
Round colony with dense polyp cups
Faviidae

אלמוגנית - גביעים מאוחים
borders shared =Favites

אלמוגן - גביעים נפרדים
borders detached = Favia
פוליפים מרוחקים זה מזה, או שהם נוגעים ממש
אלמוגן ואלמוגנית
Polyps borders differ, for Favia and Favites

פוליפים בקוטר 1-4 מ"מ
חרירן
small (1-4 mm) polyps
Porites

פוליפ > 3 ס"מ
אבוקן
large (>2 cm) polyps
Lobophyllia
הפוליפ הכי גדול - והכי קטן
Smallest and largest polyps

גבשושן
נציג לקבוצה גדולה מגובששת
Bumpy group of corals
Montipora

פטמית
הפוליפ דמוי-פטמה
nipple-like polyps
Astreopora
המושבה מכוסה פוליפים דמויי-פטמה
או שהפטמה גדולה מהפוליפ
Colony covered by nipple-like polyps,
or bumps (verrucae) larger than polyp

כוכבן
מחיצות פנימיות בלבד
no external costae

חרולי
מחיצות בין הפוליפים הנפרדים
costae connecting polyps
פוליפ ש המחיצות החיצוניות שלו בולטות
The external radii (costae) conspicous

הררית
Montastrea

גבענית
Plesiastrea
פוליפים המראים הנצה חוץ-פוליפית
Polyps show explicit extra-tentacular budding

רכסן נמוך
הרכס מסתיים בפיסגה חדה
ridge sharp pointed

רכסן גבה-רכסים
או בפיסגה מוארכת
ridge elongated
מושבות שרכס חד מזדקר מתוך הפוליפ
- שני מינים שונים
Polyps with conspicous ridge
emerging within the polyp cup
Hydnophora species