מיון הששאים - אלמוגי אבן - על פי צורתם הכללית
Morphology of Hexacorallia
קבוצה 6. אלמוגי אבן שרועים
Group 6. Encrusting corals
הערה: תיתכן כפילות עם הקבוצות הקודמות
או נסה את זה
Or, try this one
אם נכון, לחץ על התמונה
If true, press the pictures
תיאור
Description

גבשושן העמודונים
Montipora spp.

גבשושן מנזרי
Montipora spp.
מושבה שרועה, פוליפים זעירים ותפסיל מינימלי
Encrusting, tiny polyps and minimal sculpture

גבשושן זיזי
Montipora

גבשושן גרגרי
Montipora
המושבה שרועה, בין הפוליפים גבשושים רחבים או צרים
Encrusting, carrying tuberculea or small spikes

המחיצות דומות, לא
מפותלות - מרולינה
Septa similar,
not meandering

כמו מוחן, שרוע ומוחצן
גירוסמיליה
similar to brain coral,
but flat, encrusting
הפוליפים שקועים בין רכסים מפותלים
Polyps inserted between meandering ridges

כוכבן
מחיצות פנימיות בלבד
no external costae

חרולי
מחיצות בין הפוליפים הנפרדים
costae connecting polyps
ראינו אותו בין המושבות הגושיות, אבל באותה מידה
המושבה יכולה לקבל צורה שרועה או מניפתית
Shown among massive corals, may
show also in encrusting forms

פרחית רב-גונית

דקון עלעלי
מושבות שרועות ההופעות מניפתיות בשוליהן
או זה או זה - שני סוגים בפרחתיים
Prostrate colonies, fan-like in
free margins, two different genera in the
Agariciidae family

קוצי המחיצות דוקרים
גלקסיאה
small polyps, sharp septa

מחיצות הפוליפ מחודדות
קוצן
large polyps, spiny septa.
המושבה שרועה, והפוליפים נחבאים, אך
הדגש הוא על הקוצים
Flat colony, polyps hiding, spiny septa protruding