משפחת הקרנוניים
Family Blenniidae
ארסנית כחולה
Blackline fangblenny
Meiacanthus nigrolineatus
   Smith-Vaniz, 1989
for juvenile mimicking Apogonid
          in backgound click picture
מטען עדין
Townsend's Fangblenny
Plagiotremus townsendi
(Regan, 1905)
קרנונית אילתית
Red Sea Mimic Blenny
Ecsenius gravieri
   (Pellegrin, 1906)קרנונית אהרן
Persian Blenny
Ecsenius aroni
         Springer, 1971

:תיאור המשפחה

דגים זריזים, גמישים וחלקי עור
.החיים בשונית ועל קו החוף
שלפוחית שחייה שלהם התנוונה
ולכן הם שחיינים גרועים, הנחים
על הקרקע ובתוך חורים בסלע. יש
בהם נושמי אוויר גזי השוהים
.כרגיל מחוץ למים
קרנונית לבנת-זנב
Smoothfin Blenny
Ecsenius frontalis
       (Valenciennes, 1836)

(זנקן הסלעים (זכר
דג אמפיבי, השוהה על גבי סלעים
ומרחף מעל למתח הפנים של המים
Kirk's Blenny
Alticus kirkii magnusi
Klausewitz, 1964

קרנן חופי
מתנהג לעתים כמו זנקן,
ניכר ב"קרניים"בגבי הכרית
Istiblennius rivulatus
(Ruppell, 1830)


קרנן נקוד
Rippled rockskipper
Istiblennius edentulus
(Bloch& Schneider, 1801)
קרנונית הפזיות
Persian Blenny
Ecsenius midas
        Starck, 1969
תחום הכרית :קישורים
דגים חקיינים:
כמה מינים מחקים זה את
.זה, ויוצרים קופלקסים מימטיים
כאלה הם שני מיני הקרנונית
שחורת-פס, ק. חקיינית
והארסנית הכחולה
חקיין הנקאי מחקה את הנקאי
קרנונית ים-סוף
Red Sea combtooth blenny
Ecsenius dentex
Springer, 1988

חקיין נקאי
False cleanerfish
Aspidontus tractus
(Fowler, 1903)

מטען נושך
Scale eating Sabretooth blenny
Plagiotremus tapeinosoma
מטען כחול-פסים
Bluestriped fangblenny
Plagiotremus rhinorhynchos

קרנון מפוספס
Jewelled blenny
Salarias fasciatus
(Bloch, 1786)

נתרן הכיפה
Floral Blenny
Petroscirtes mitratus
(Ruppell, 1830)
חקיין צר-פס
Lance blenny
Aspidontus dussumieri
(valenciennes, 1836)


קישוטית האלמוגים
Leopard blenny
Exallias brevis
(Kner, 1868)
שחורית חופית
Dark Blenny
Atrosalarias fuscus fuscus
(Ruppell, 1838)


צפירנון מקרין
Highbrow rockskipper
Hirculops-cornifer
 (Ruppell, 1830)    אריכן סיפני
Hairtail blenny
Xiphasia setifer
      Swainson, 1839          
נתרן אנקולי
Arabian fangblenny
Petroscirtes ancylodon
Ruppell, 1838
מחושן שפמתן
Arabian Blenny
Antennablennius hypenetes
(Klunzinger, 1871)
   

קרנון חכלילי
Fringed Blenny
Mimoblennius cirrosus
      Smith-Vaniz & Springer, 1971

שימו לב!
באפריל 2011
שונו חלק מהשמות העבריים
של דגים אלה

על ידי
האקדמיה ללשוןהעברית
דיצן המסרק*
Chestnut eyelash-blenny
Cirripectes castaneus
(valenciennes, 1836)

ושמו העברי לפי מנחם דור  Cirripectes variolosus  היה ידוע קודם בשמו*

Family Tripterygiidae     משפחת תלתוניתיים

תלתנית שטייניץ
Red Triplefin
Helcogramma steinitzi
Clark, 1980

 

תלתון אילתי
Yellow triplefin
Enneapterygius abeli
(Klausewitz, 1960)


תלתונית ים-סופית
Tropical scaly-headed Triplefin
Norfolkia brachylepis
(Schultz, 1960)