מיון תולעים לפי מערכות, מחלקות וסדרות
Worms Phyla, classes and orders

Phylum Annelida מערכת תולעים טבעתיות
Classis Polychaeta Errantia מחלקת רב-זיפיות ניידות
Order Phyllodocida סדרת
בקבוצה זו תולעים חופשיות וניידות, העוברות ממקום למקום, וממלאות את החללים שבין האלמוגים או האבנים. כולן
טורפות, מהן המצויידות בלסתות חזקות. מכונסות כאן כמה משפחות, שלכל אחת עשרות מינים באזור
Several families of free, errant worms, that fill interstices between and among coral branches and
rocks. Some dwell in organic tubes. All predators, some equipped with strong jaws.

Family Nereididae משפחת נראיסיים

נראיס
Nereis sp.Family Nephtyidae משפחת נפטיים


נפטית
Nephtys sp.

Family Glyceridae משפחת גליצריים

גליצרה
Glycera
Family Eunicidae משפחת נצחיתיים

נצחית
Eunicid spנצחית ענקית
Eunice aphroditoisנצחית (פלולו) סיצילית
Palola (=Eunice) siciliensis
(Grube, 1840)Family Hesionidae משפחת

Gyptis ophiocomae
Storch & Niggermann, 1967


Mimics an arm of the brittlestar
Ophiocoma scolopendrina
מחקה את נחשון-ים כריתנית

Family Syllidae משפחת סיליים

סילית SyllisFamily Unknown משפחת לא ידוע

לא ידועה
UnknownFamily Phyllodocidae משפחת

תולעת המשוטים
Phyllodocid sp.
Family Alciopidae משפחתשחיינית גדולת-עין
Naiades cantrainii
Delle Chiaje, 1828

תולעת שחיינית ארוכה, המופיעה
לפעמים במספרים גדולים בפלנקטון

Long swimming worm, appearing
sometimes in large numbers in the plankton
Family includes several genera
Photo: K. Levy
Click for large pic
click picture to see

                         Unknown  Alciopid ?


שחיינית
Unknown Alciopid

תולעת שחיינית ארוכה, נצפתה וצולמה חיה בשפל
בעיגולים השחורים - אולי העיניים הענקיות

Long swimming worm, taken in low tide

The double white dots inside the circle
are possibly the large eyes


Photo: O. Mishali (Eilat)
Click for large picture

Family Tomopteridae משפחת תולעים שוחות


שחיינית גדולת-אונות
Tomopteris sp.