תוכן עניינים - רשימת הלוחות
Content - list of frames

Classification to main groups ..... מיון על פי הקבוצות הראשיות
Phylum PLATYHELMINTHES .... מערכת שטוחיות
Classis Turbellaria מחלקת
Order Polycladida סדרת
Family Leptoplanidae משפחת
Family Euryleptidae משפחת
Family Prosthiostomidae משפחת
Family Pseudocerotidae משפחת
Family משפחת אפטסיות
Phylum NEMERTINI . מערכת תולעי סרט
Classis Anopla מחלקת
Order Heteronemertea סדרת
Family Unknown משפחת
Family Baseodiscidae משפחת
Phylum SIPUNCULIDA מערכת תולעי בטנה
ראו גלריה-  Classis מחלקת
Phylum ECHIURA .... מערכת תולעי
 -  ראו גלריה Classis מחלקת
Phylum CHAETOGNATHA מערכת תולעי חץ
Classis ( Arrow-worms) מחלקת תולעי-חץ
Phylum ANNELIDA .... מערכת תולעים טבעתיות
Class Polychaeta מחלקת רב-זיפיות
Group Errantia קבוצת ניידות
Order Phyllodocida סדרת
Family Aphroditidae משפחת
Family Polynoidae משפחת
Family Amphinomidae משפחת
Family Nereididae משפחת נראיסיים
Family Nephtyidae משפחת נפטיים
Family Glyceridae משפחת גליצריים
Family Eunicidae משפחת נצחיתיים
Family Syllidae משפחת סיליים
Family Hesionidae משפחת
Group Sedentaria קבוצת ניידות
Order Terebellida סדרת
Family Terebellidae משפחת חזימיתיים
Order Cirratulida סדרת
Family Cirratullidae משפחת גדילתניתיים
Order Spionida סדרת
Family Chaetopteridae משפחת שאביתיים
Family Spionidae משפחת ספיוניתיים
Order Sabellida סדרת
Family Sabellidae משפחת נרתיקניתיים
Family Serpulidae משפחת סלילוניתיים
Family Spirorbidae ספיראורביים משפחת
Phylum HEMICHORDATA מערכת חצי-מיתריים
 ראו מערכה נפרדת  - Classis מחלקת