מיון תולעים לפי מערכות, מחלקות וסדרות
Worms Phyla, classes and orders

Phylum Nemertini מערכת תולעים נימיות - תולעי סרט
Classis Anopla מחלקת
Order Heteronemertea סדרת
בקבוצה זו תולעים ארוכות בעלות חדק נשלף
המשמש אותם לציד טרפם. הם חיים בדרך כלל במצע הרך, או
בחללים שבין אלמוגים, ומסוגלים להתארך לממדים מרשימים
כמה מהם טורפים, מהם שחיינים .
Nemertines are known as "ribbon worms" because some species reach
up to 100 feet in length, titlehough most are much shorter. About 900 species are
known for the Nemertinea (also spelled Nemertina or Nemertini by different authors).
Family Unknown משפחתנימית
Unknown nemerteansPhoto:J. Dafni
Photo:Unknown
Family Baseodiscidae משפחת


סרטון המפריך
Baseodiscus hemprichii
(Ehrenberg, 1831)

One-striped Ribbon wormPhoto:Living reef images


סרטון הקוים
Baseodiscus quinquelineata
(Ehrenberg, 1831)

Five-striped Ribbon wormPhoto: O. Lederman

See an introduction to the Nemertini site