`
הערה: לחיצה על קדימה מהכפתור המצביע "לדפים הבאים" עוברת ישירות לדפי 1-18 ורשימות המינים ו"דפים קודמים" אחורה אל דף השער הצבעוני
Note: Clicking on the "Fwd" (right) button below leads directly to the species plates, and "backwds" to the homepage

רשימת יחידות טקסונומיות במערכת הרכיכות - זיהוי על פי שם המשפחה
Taxonomy of Mollusca - ID through family name

כל שם של משפחה ברשימה להלן מהווה קישור לדפי המינים מ-1 ועד 18 - במידת האפשר עד למינים עצמם
Each family name below is a link to the location/plate-page where species info is shown

Or, if you know its family name .                                               ........ או אם הנך יודע לאיזו משפחה שייך
Click on the chosen link in the list below.                                        .. לחץ על הקישור ברשימה הבאה
Molluscan Families .... משפחות הרכיכות
Class Amphineura מחלקת כיטונים - כתונות-ים ·
Family Chitonidae ( משפחת כתונתיים (כיטוניים ·
Family Ischnochitonidae משפחת כתונות עדינות ·
Family Acanthochitonidae משפחת כתונות קצוות ·
Family Cryptoplacidae משפחת כתונות חבויות ·
Class Gastropoda מחלקת חלזונות ·
Order Archaeogastropoda סדרת חלזונות קדמוניים ·
Family Nacellidae משפחת צלחיות-בוהקות ·
Family Lottiidae משפחת צלחתיים ·
Family Haliotidae משפחת אוזן-הים ·
Family Fissurellidae משפחת פגימוניים ·
Family Trochidae משפחת גלגליים ·
Sub-family Stomatollinae תת משפ' אץ-רציים ·
Family Turbinidae משפחת סביבוניים ·
Family Neritopsidae משפחת סהרניתיים ·
Family Neritidae משפחת סהרניים ·
Order Mesogastropoda סדרת חלזונות הביניים ·
Family Cerithidae משפחת מגדלוניים ·
Family Potamididae משפחת מגדל-המלחות ·
Family Modulidae משפחת שינניתיים ·
Family Turritellidae משפחת טוריתיים ·
Family Planaxidae משפחת מגדליים ·
Family Littorinidae משפחת חופיתיים ·
Family Rissoidae משפחת ריסואיים ·
Family Caecidae משפחת תגיתיים ·
Family Vitrinellidae משפחת ויטריניים ·
Family Strombidae משפחת סטרומבוסיים ·
Family Seraphidae משפחת קליעי-ים ·
Family Hipponicidae משפחת כיפונתיים ·
Family Vanikoridae משפחת זעיריים ·
Family Capulidae משפחת כומתתיים ·
Family Trichotropidae משפחת פיתוליים ·
Family Xenophoridae משפחת אבנניים ·
Family Vermetidae משפחת צינוריריים ·
Family Cypraeidae משפחת פי-הכושי ·
Family Triviidae משפחת פיוניתיים ·
Family Lamellariidae משפחת דפיתיים ·
Family Ovulidae משפחת סגלגליתיים ·
Family Naticidae משפחת טבוריתיים ·
Family Bursidae משפחת בורסיים ·
Family Cassidae משפחת קסדתיים ·
Family Ficidae משפחת תאניתיים ·
Family Personidae משפחת עקמוניים ·
Family Atlantidae משפחת אטלנטיים ·
Family Ranellidae משפחת חצוצרתיים ·
Family Tonnidae משפחת חביוניתיים ·
Family Triphoridae משפחת שמאלניים ·
Family Janthinidae משפחת סגוליתיים ·
Family Epitoniidae משפחת סולמיתיים ·
Family Eulimidae משפחת גזלניים ·
Order Neogastropoda סדרת חלזונות חדשים ·
Family Muricidae ממשפחת ארגמוניים
Family Coralliophilidae משפחת אלמוגניים ·
Family Melongenidae משפחת חרוטיתיים ·
Family Turbinellidae משפחת קוצניים ·
Family Harpidae משפחת נבל-הים ·
Family Cystiscidae משפחת מרגניתיים ·
Family Marginellidae משפחת עלוקתיים ·
Family Olividae משפחת זיתניים ·
Family Cancellariidae משפחת ערפדיתיים ·
Family Colubrariidae משפחת חציתיים ·
Family Buccinidae משפחת כישוריים ·
Family Columbellidae משפחת יוניתיים ·
Family Nassariidae משפחת אקוניים ·
Family Fasciolariidae משפחת פלכיים ·
Family Mitridae משפחת מצנפתיים ·
Family Costellariidae משפחת צלעתיים ·
Family Conidae משפחת חרוטיים ·
Family Turridae משפחת צריחוניים ·
Family Terebridae משפחת מקדחיים ·
Family Architectonicidae משפחת שטוחיתיים ·
Family Pyramidellidae משפחת פירמידיתיים ·
Order Cepahalaspidea סדרת תריסיות הביניים ·
Family Acteonidae משפחת אקטאוניים ·
Family Hydatinidae משפחת רגלניתיים ·
Family Ringiculidae משפחת עגיליתיים ·
Family Cylichnidae משפחת ספלוניים ·
Family Philinidae משפחת פיליניים ·
Family Aglajidae משפחת דו-זנביים ·
Family Gastropteridae משפחת כנפי-גחון ·
Family Diaphanidae משפחת דיאפניים ·
Family Haminoeidae משפחת שלפוחיתיים ·
Family Smaragdinellidae משפחת זמרגדיות ·
Family Bullidae משפחת בועיתיים ·
Order Sacoglossa סידרת עלעליות ·
Family Oxynoidae משפחת אוקסינואתיים ·
Family Juliidae משפחת צדפתיים ·
Family Limapontiidae משפחת חודיים ·
Family Elysiidae משפחת אליסיים ·
Family Caliphyllidae משפחת קליפיליים ·
Family Akeridae משפחת אקריים ·
Family Aplysiidae משפחת ארנבי-ים ·
Family Notarchidae משפחת סילוניים ·
Order Notaspidea סידרת צדי-זים ·
Family Pleurobranchidae משפחת צדי-זים ·
Order Thecosomata פרפרי-ים ·
Family Limacinidae משפחת לימציות ·
Family Cavoliniidae משפחת פרפרי-ים ·
Order Nudibranchia סידרת חשופיות-ים ·
Family Polyceridae משפחת פוליצריות ·
Family Gymnodorididae משפחת חשופיות ערומות ·
Family Chromodorididae משפחת חשופיות זר ·
Family Halgerdidae משפחת הלגרדיים ·
Family Aegiretidae משפחת אחי-דוריתיים ·
Family Dorididae משפחת חשופיות-דור ·
Family Dendrodorididae משפחת חשופיות-שיח ·
Family Phyllidiidae משפחת חשופיות-יבלת ·
Family Platydorididae משפחת חשופיות-שטוחות ·
Family Discodorididae משפחת דיסקניתיים ·
Family Tritoniidae משפחת מריוניות ·
Family Bornellidae משפחת בורנליים ·
Family Dotidae משפחת דוטיים ·
Family Tethydidae משפחת טתיים ·
Family Arminidae משפחת ארמיניים ·
Family Flabellinidae משפחת מניפיות ·
Family Facellinidae משפחת פצליים ·
Family Aeolidiidae משפחת אוניות ·
Family Glaucidae משפחת גלאוצידיים ·
Sub-Class Pulmonata תת-מחלקת שבלולים ·
Order: Stylommatophora סידרת שבלולי-יבשה ·
Family Onchidiidae משפחת אונכידיים ·
Order: Basomatophora סידרת שבלולי-מים ·
Family Siphonariidae משפחת צלחתיים ·
Class Scaphopoda מחלקת שיני-ים ·
Orders Dentaliida, Gadilida סידרות ·
Family Dentaliidae משפחת שיני-ים ·
Family Gadilinidae משפחת שיני-ים שקופות
Class Bivalvia מחלקת צדפות ·
Order Nuculoida סידרת אגוזיות ·
Family Nuculidae משפחת אגוזיות
Family Nuculanidae משפחת גלעיניות
Order Arcoida סידרת תיבות ·
Family Arcidae משפחת תיבות
Family Glycymerididae משפחת נעמיתיים
Order Mytiloida סידרת בוציות ·
Family Mytilidae משפחת בוציתיים
Order Pterioida סידרת פניניות ·
Family Pteriidae משפחת פניניתיים
Family Malleidae משפחת פטישניים
Family Isognomonidae משפחת מריתיים
Family Pinnidae משפחת מניפתיים
Family Thyasiridae משפחת גבשושיתיים
Order Limoida סידרת שופיניות ·
Family Limidae משפחת שופיניות
Order Ostreoida סידרת אוסטריאות ·
Family Gryphaeidae משפחת גריפאיים
Family Ostreidae משפחת אוסטריאות
Family Plicatulida משפחת קפליטיים
Family Pectinidae משפחת מסרקיים
Family Spondylidae משפחת שידרניתיים
Family Anomiidae משפחת מפרציות
Order Veneroida סידרת ונוסים ·
Family Chamidae משפחת טיטיות
Family Lucinidae משפחת אוריות
Family Ungulinidae משפחת טופריות
Family Carditidae משפחת לבביות
Family Cardiidae משפחת ליביות
Family Tridacnidae משפחת צדפות-ענק
Family Mactridae משפחת עריבות
Family Mesodesmatidae משפחת ליבניות
Family Pharidae משפחת פרוסתיים
Family Tellinidae משפחת טלינות
Family Semelidae משפחת צחוריות
Family Psammobiidae משפחת חולוניתיים
Family Solecurtidae משפחת אליפסיים
Family Trapeziidae משפחת טרפזיים
Family Veneridae משפחת ונוסיים
Order Myoida סידרת מיות ·
Family Myidae משפחת מיות
Family Corbulidae משפחת קליתיות
Family Gastrochaenidae משפחת פעירות
Order Pholadomyoida סידרת פנדוראים ·
Family Laternulidae משפחת זיזיות
Family Clavagellidae משפחת משפכיות
Family Poromyidae משפחת מיות פעורות
Family Cuspidariidae משפחת צודות ·
Class Cephalopoda מחלקת ראש-רגליים=סילוניות ·
Order Sepioidea סידרת דיונונאים ·
Family Spirulidae משפחת ספירולות
Family Sepiidae משפחת דיונונים
Order: Teuthoidea סידרת דיונוני-רחף ·
Family Loliginidae משפחת משפ' דיונוני-רחף
Family Thysanoteuthidae משפחת טיסניים
Family Enoploteuthidae משפחת דיונוני-קרס
Family Ommastrophidae משפחת דיונונים-מעופפים
Order:Octopoda סידרת תמנונים ·
Family Octopodidae משפחת תמנונים
Family Argonautidae משפחת ארגונאוטים
   הערה חשובה: לחיצה על קדימה מהכפתור המצביע ימינה עוברת ישירות לדפי 1-18 ורשימות המינים ואחורה אל דף השער הצבעוני
Note: Clicking on the "Fwd" (right) button below leads directly to the species plates, and "back" to the homepage