בתכ
ה/ריעצה ת/ארוקל
:ךינפלש רופיסה
תינוימד ותלילעש תורמל ינוימד וניא *
תואיצמב תומייק ךא ,תוינוימד ויתויומד *
תואלפנ שיו שי ךא ,םיסינ וב ןיא *
דמלל שוריפב ךא ,ךנחל דעונ אל אוה *
רפסל םינכת וא םירויצ םורתל ךתלוכיב *

םתפסוה תא לוקשנו ,הטמל המושרה תבותכה יפל חלש

:םיקרפה ןכות
רופיס לש רוביגל דלי םתסמ באוי ךפה דציכ רפוסי וב : 'א קרפ
המישמה המקרנ דציכו לאירוא תא באוי ריכה ךיא ראתמה : 'ב קרפ
המישמה תארקל תונגראתה : 'ג קרפ
ןיבל וניב רשקהו ענמתב תשוחנה תורכמב רוקיב לע רפוסי וב : 'ד קרפ
הרוחשה םצעה תמולעת
תובקע שפחל המלש לחנב לויטל םירענה ואצי דציכ :'ה קרפ
רבדמ ינודרחו םינפש ,םיפלצ לע : 'ו קרפ
רבעה ןמ םילחנ םכרדב םיצוח :ז קרפ
םיבכוכ לש םשג : 'ח קרפ
לובגה תא םירבוע דציכ רפוסי וב : 'ט קרפ
תודדועמ תואצותו הבוט הלחתה : 'י קרפ
יריווא רויסל תאצוי הרובחה : 'אי קרפ
טנרטניאה לש ותשלוחו וחוכ : 'בי קרפ
תוימואלניב תומיזמב םיכבתסמ : 'גי קרפ
הניד לש היתואקתפרה : 'די קרפ
יוליגה : 'וט קרפ
יוהיזה : 'זט קרפ
...ברעתמ ןוילע חוכשכ הרוק המ : 'זי קרפ
השעמ רחאל הבשחמו רבד ףוס : 'חי קרפ
ךתעידיל
***
הקתעהלו האירקל ישפוח אוהו ,תוירחסמ תורטמל ץפומ ונניא רופיסה
.תורחא תונוגמ תונווכ וא בשחמ יסוריו ,ונתעידי בטימל ,וב ןיא
ףיסוהל וא עורגל,תונשל ןיאו תורומש תויוכזה לכ ,תאז לכב
רבחמהמ שרופמ רתיה אלב וב בותכה לע
יל יבתכ/בותכ ,אל םא םגו ,רפסה תאירקמ תינהנ םא
88580 תליא 14605 .ד.ת :ליגר ראודב
ינורטקלאה ראודב
.:רבחמ ותוא ידי לע