כדי לחפש באמצעות מנוע זה הקש את השם הידוע לך בעברית, באנגלית או השם המדעי וללחוץ. אם אינך
מקבל תוצאה, תוכל לנסות את שם הקבוצה, המשפחה או שם של מין קרוב שיביא אותך לדף שבו נמצא היצור המבוקש על ידך


Identification sheets of fish and marine vertebrates **** דפי זיהוי של דגים וחולייתנים ימיים

 תוכן עניינים - רשימת הלוחות-דפים
Content - list of plates-frames
Sharks - Selachi                                     דגי-סחוס - כרישאים
Batfish - Batoidea                                     דגי סחוס - בטאים 
Surgeon-fish : Acanthuridae      דגי אלמוגים: משפחת בתרניים 
Coral fish: Damselfish - Pomacentridae דגי אלמוגים: שוניתיים
Coral fish: Snappers - Lutjanidae        דגי אלמוגים:  לוטייניים
Coral fish: Wrasses - Labridae           דגי אלמוגים:  שפתוניים
Coral fish: Parrotfish - Scaridae        דגי אלמוגים:  תוכינוניים
Coral fish:  Butterflyfish - Chaetodontidae   פרפרוניים וקרובים   
Coral fish: Angelfish - Pomacanthidae   דגי אלמוגים:  קיסריים  
Coral fish: Angelfish - Serranidae         דגי אלמוגים:  דקריים 
Coral fish: - Anthiidae                            דגי אלמוגים:  פזיתיים 
Coral fish: Scorpionfish Stonefish             עקרבנוניים ואבנונים 
Coral fish: Sea horses and pipefish           : אבובניים וסוסוניים
Coral fish: Blennies  - Blenniidae             דגי אלמוגים:  קרנוניים
Coral fish: Triplefins - Tripterygiidae   דגי אלמוגים:  תלתוניתיים 
Coral fish: Gobies fishes                   דגי אלמוגים:  קברנוניים 
Coral fish: Hawk fishes                      דגי אלמוגים:  ריסנפירים
Coral fish: Dotty Back fishes                  דגי אלמוגים:  צבעוניים 
Coral fish: Bream fishes             דגי אלמוגים:  שוריים וקרוביהם
Coral fish: Plesiopsidae                    דגי אלמוגים: משפ שחמיים
Coral fish: Siganidae                              דגי אלמוגים:  סיכניים 
Coral fish: Antennaridae                 דגי אלמוגים:  פיתיונאים 
Coral fish: Muraenidae                        דגי אלמוגים:  עכנוניים 
Coral fish: Mullidae                             דגי אלמוגים:  מוליות 
Coral fish: Boxfish, Trunkfish           דגי אלמוגים:, קופסינוניים 
Puffers, Porcupinefish,            דגי אלמוגים:נפוחיות, חדשינאיים   
Coral fish:   Triggerfish                          דגי אלמוגים:  נצרניים 
Coral fish:  Filefish                          דגי אלמוגים:  חדקוציים 
Small coral fish                                        דגי אלמוגים שונים 
Open sea fish                                                דגי מים פתוחים
Off-Shore-reef fish                             דגים החיים סביב השונית
SAND Flatfishes                           דגי קרקע סוליתיים וסנדליים 
Sand dwelling fish                                      דגי קרקעית חולית 
 Nocturnal fish: Apogonidae                       דגי לילה: חשמנונים
Night active fish                                         דגי לילה ודמדומים 
Deep water fish                                                   דגי מעמקים


שאל כל אחד מהערכים שבו תגיע בלחיצה על ,fishbase.com התמונות בלוחות הן ברובן מבסיס המידע לדגים
התמונה עצמה (או באם נפתחת תמונה ממפרץ אילת, לחץ על הקישור שבשם המדעי של הדג) . נסה אותם
The pictures in the fish pages were mostly copied from the inernational fishbase.com, to each on-line species
description  you can get by clicking the scientific name , which serves as a link to the fishbase. Try it out